Skip to main content
Waste water treatment Catalonia
Waste water (m3/day) Treated Waste water (m3/day) Reused Waste water (m3/inhab/day) Treated Waste water (m3/inhab/day) Reused Total investment in the collection and treatment (thousands of euros) Total amount of the treatment system fees (thousands of euros)
2020 1,935,244 105,070 0.253 0.014 .. Confidential data, low reliability or not available 506,831
2018 1,775,463 79,245 0.236 0.011 .. Confidential data, low reliability or not available 535,777
2016 1,716,803 83,397 0.231 0.011 .. Confidential data, low reliability or not available 560,419
2014 1,724,980 69,315 0.233 0.009 .. Confidential data, low reliability or not available 610,906
2013 1,788,210 83,247 0.240 0.011 .. Confidential data, low reliability or not available 554,671
2012 1,776,438 78,074 0.243 0.011 .. Confidential data, low reliability or not available 581,350
2011 1,892,045 77,644 0.258 0.011 5,870 369,452
2010 1,894,845 91,424 0.260 0.013 38,504 371,912
2009 1,850,979 116,657 0.254 0.016 210,716 361,877
2008 1,821,859 113,764 0.252 0.016 46,652 362,795
2007 1,805,479 72,931 0.255 0.010 46,727 423,628
2006 1,993,776 106,259 0.287 0.015 8,054 142,007
2005 1,609,402 120,749 0.230 0.017 35,084 112,150
2004 1,960,241 31,062 0.288 0.005 44,702 84,293
2003 1,440,621 11,124 0.215 0.002 120,894 134,134
2002 1,435,569 13,781 0.220 0.002 118,119 117,210
2001 1,609,628 13,452 0.254 0.002 2,123 97,457
2000 1,820,654 162,572 0.291 0.026 28,512 106,571
1999 1,862,840 161,405 0.308 0.027 21,823 106,319
1998 1,828,507 126,356 0.302 0.021 18,619 84,592
1997 1,747,307 116,933 0.288 0.019 16,558 77,681
1996 1,468,828 128,681 0.242 0.021 11,119 68,143
Source: INE. Indicators on water and Survey on water supply and sewerage.
(..) Confidential data, low reliability or not available.
Waste water treatment Spain
Waste water (m3/day) Treated Waste water (m3/day) Reused Waste water (m3/inhab/day) Treated Waste water (m3/inhab/day) Reused Total investment in the collection and treatment (thousands of euros) Total amount of the treatment system fees (thousands of euros)
2020 13,361,642 1,457,620 0.282 0.031 .. Confidential data, low reliability or not available 2,481,515
2018 13,684,587 1,534,100 0.293 0.033 .. Confidential data, low reliability or not available 2,502,060
2016 12,949,076 1,350,536 0.279 0.029 .. Confidential data, low reliability or not available 2,485,747
2014 13,540,084 1,453,995 0.291 0.031 .. Confidential data, low reliability or not available 2,536,798
2013 13,693,645 1,455,509 0.294 0.031 .. Confidential data, low reliability or not available 2,383,001
2012 13,592,255 1,502,614 0.294 0.033 .. Confidential data, low reliability or not available 2,346,109
2011 13,497,518 1,666,429 0.292 0.036 623,073 2,005,531
2010 13,326,802 1,346,008 0.290 0.029 361,272 1,991,090
2009 12,800,974 1,464,261 0.279 0.032 587,587 1,885,025
2008 12,371,505 1,439,832 0.273 0.032 395,917 1,851,494
2007 12,519,495 1,372,115 0.281 0.031 312,083 1,929,720
2006 13,371,703 1,335,146 0.305 0.030 213,276 1,424,830
2005 14,620,351 1,243,810 0.331 0.028 407,800 1,420,121
2004 16,305,821 1,077,842 0.377 0.025 284,679 1,218,060
2003 8,490,051 463,557 0.199 0.011 652,520 886,061
2002 8,016,351 496,714 0.192 0.012 396,731 777,919
2001 7,699,936 561,599 0.190 0.014 185,002 735,009
2000 7,752,624 733,895 0.191 0.018 266,807 649,634
1999 7,075,655 874,725 0.180 0.022 53,158 95,921
1998 6,539,433 751,135 0.166 0.019 41,956 80,883
1997 5,853,667 678,036 0.149 0.017 33,662 72,772
1996 5,226,915 664,642 0.133 0.017 26,914 65,573
Source: INE. Indicators on water and Survey on water supply and sewerage.
(..) Confidential data, low reliability or not available.

Last update: August 12, 2022.

ESTA

These statistics have a specific section with all the information available: Survey on Water Treatment and Supply (ESTA).

Methodological note

El subministrament d'aigua potable és un dels serveis bàsics per al desenvolupament demogràfic, social i econòmic d'una societat, i la seva prestació té caràcter obligatori per part dels poders públics. És un servei de competència municipal que pot ser gestionat, directament o indirectament, a través de societats mixtes o concessions. També pot ser gestionat per ens supramunicipals d'àmbit local o autonòmic.

Pel que fa a la recollida i tractament de les aigües residuals, responsabilitat també d'ajuntaments i entitats locals, la seva obligatorietat va ser definitivament impulsada amb la promulgació de la Directiva comunitària 91/271/CE, que va posar en marxa el Pla nacional de sanejament i depuració com a eina per a la planificació d'infraestructures de sanejament i depuració de les aigües residuals.

A partir de l'any 2004, hi ha un canvi de metodologia i es produeixen algunes variacions en les dades de recollida i tractament de les aigües residuals, pel fet que s'hi incorporen les aigües residuals no procedents de la xarxa de distribució (pluvials o altres procedències), mentre que fins al 2003 es recollia exclusivament la informació sobre les aigües residuals procedents de la mateixa xarxa.

Fins l'any 2006 inclusivament, l'import total de les despeses d'inversió no incloïa les relatives a la recollida d'aigües residuals (clavegueram).

A partir de l'any 2007 inclusivament, en el qüestionari de l'enquesta es demana explícitament l'import del cànon de sanejament que per delegació facturen els ajuntaments i ens gestors del cicle de l'aigua. Això condueix a una millor estimació dels imports facturats en concepte de depuració d'aigües residuals i s'ha de tenir en compte en comparar amb els anys anteriors.

Tant les dades de Catalunya com les d'Espanya provenen de l'Enquesta sobre el subministrament i tractament d'aigües que l'Institut Nacional d'Estadística (INE) fa anualment.

Aigües residuals

Aigües que contenen residus diversos procedents de la indústria, de nuclis de poblament humà o d'activitats agropecuàries. No tenen un valor imminent per utilitzar-les, ja que no tenen prou qualitat per a un determinat ús en el moment de la captació. Tot i això, les aigües residuals procedents d'un usuari poden servir de subministrament potencial per a un altre.

Tractament de les aigües residuals

Conjunt de procediments utilitzats per tal de modificar les característiques de les aigües residuals de manera que satisfacin les normes ambientals sobre abocaments i puguin ser reutilitzades o tornades a la natura en condicions òptimes de qualitat. Hi ha tres tipus de processos bàsics a les plantes de tractament: primari o mecànic, secundari o biològic i terciari o de refinament.

Les característiques de les aigües residuals es mesuren en mg/litre i es refereixen a les mitjanes anuals ponderades amb el cabal actual tractat de cadascuna de les plantes de tractament d'aigües residuals.

Import total de la inversió feta en el tractament de les aigües residuals

Diferència entre els increments reals en el valor dels recursos de capital i les vendes d'aquests mateixos recursos realitzades per l'empresa en l'any de referència.

Les despeses es comptabilitzen, durant l'any de referència, en béns considerats d'inversió: maquinària, instal·lacions tècniques i processos de la informació que tinguin com a vida útil més d'un any en el context de l'activitat principal de l'empresa.

Import total de les quotes de sanejament i clavegueram

Import total dels ingressos obtinguts per l'empresa durant l'any per la totalitat dels serveis subministrats en referència al sanejament, clavegueram i tractament de les aigües residuals en aquestes activitats.

A partir de l'any 2006 inclusivament, en els indicadors per càpita s'utilitza com a variable poblacional les Estimacions de població actual calculades per l'INE a 1 de gener de cada any. Per als anys anteriors s'utilitza el Padró municipal.