Skip to main content

Agreement 005/2017

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I L'INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA PER A L'EXPLOTACIÓ DE LA BASE DE CARRERS DE CATALUNYA PER AL REGISTRE ESTADÍSTIC DE TERRITORI

Barcelona, 24 de gener de 2017

REUNITS

D'una banda, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat)

I, de l'altra, el senyor Jaume Miranda i Canals, director de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (en endavant, ICGC)

ACTUEN

El primer, en representació de l'Idescat, NIF Q-08019805-H, amb adreça a Barcelona, Via Laietana, 58, segons nomenament publicat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

El segon, en representació d'ICGC, NIF Q-0801980-D, amb adreça a Barcelona, Parc de Montjuïc, s/n, entitat de dret públic de la Generalitat sotmesa a l'ordenament jurídic privat i regulada per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per a obligar les entitats respectives i

MANIFESTEN

Que l'Idescat és l'òrgan estadístic de la Generalitat i té assignades les funcions, entre d'altres, d'elaborar estadístiques d'interès de la Generalitat i d'assegurar la difusió adequada de les estadístiques de Catalunya pels mitjans més pertinents.

Que l'Idescat és el responsable de l'actuació Registre estadístic de territori (RET), amb el codi 08002, recollida al Programa anual d'actuació estadística 2017 (PAAE 2017) que executa la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020, aprovada per el Parlament de Catalunya el 22 de desembre de 2016. La finalitat del RET és el desenvolupament de la base de dades espacial per modelitzar els elements territorials i donar suport a la georeferenciació de les estadístiques oficials.

Que l'Idescat té interès en posicionar correctament, amb obtenció de coordenades, les adreces del Registre estadístic de territori (RET), a més d'obtenir directament el codi INE de cada una de les vies i la referència cadastral de finca de cada una de les adreces del seus registres.

Que l'ICGC, en compliment de les seves tasques, té interès de produir i mantenir bases de dades geogràfiques que permetin referenciar al territori la informació abans esmentada, amb l'objectiu de fer possible el seu ús en l'àmbit dels sistemes d'informació geogràfica i altres tipus d'aplicacions i plataformes.

Que l'ICGC ha compilat i manté una base de dades de carrers de Catalunya que conté informació geogràfica georeferenciada sobre les adreces, les cruïlles, el nom de les vies i la seva tipologia.

Que l'ICGC disposa d'un servei de geocodificació que permet obtenir una localització geogràfica (coordenades) a partir de la descripció d'un municipi, carrer, adreça, cruïlla, topònim o punt quilomètric d'una carretera.

Que l'ICGC pot fer les adaptacions en la seva Base de Carrers que li són necessàries a Idescat, per tal de mantenir actualitzada la informació de la codificació de l'INE per a cada via i en incorporar la referència cadastral de cada una de les finques a partir de la informació de la Dirección General del Catastro.

Que l'Idescat necessita explotar de manera específica, en l'àmbit de les seves competències, la Base de Carrers de l'ICGC i poder accedir al servei de geocodificació.

Que l'Idescat i l'ICGC estimen una coincidència d'interessos per a l'explotació de la Base de Carrers de l'ICGC i jutgen adient subscriure aquest conveni de col·laboració subjecte a les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

L'objecte del present conveni de col·laboració és establir els mecanismes necessaris per part de l'ICGC per a què l'Idescat pugui explotar la Base de Carrers per al Registre Estadístic de Territori, i donar-li accés específic al seu servei de geocodificació per tal que aquest pugui recuperar la informació de la referencia cadastral de cada una de les finques.

Segona. Obligacions de les parts

Per tal assolir l'objecte esmentat anteriorment, el programa de treball conjunt preveu les següents obligacions:

 1. És obligació de l'ICGC incorporar a la Base de Dades de Carrers la referència cadastral, incrementar el ritme d'actualització dels codis INE de via i generar l'entorn específic de geocodificació per a Idescat.
 2. És obligació de l'Idescat la validació i testejat de les dades que retorni el geocodificador, així com l'anàlisi de les que no es geocodifiquin correctament. En aquest cas es retornarà aquesta informació a l'ICGC, la qual serà analitzada conjuntament entre ambdós organismes.

Quan aquest procés s'hagi completat i completament validat, s'incorporarà en el servei de geocodificació general i públic de l'ICGC el retorn de la referència cadastral com una nova funcionalitat, deixant de funcionar l'entorn específic de geocodificació establert per a Idescat en el marc d'aquest conveni.

Les característiques tècniques de les tasques a realitzar s'indiquen en l'Annex d'aquest conveni.

Tercera. Condicions d'ús del servei

En virtut del present Conveni, el servei mencionat en la clàusula anterior i objecte d'autorització d'ús per part de l'ICGC, únicament serà utilitzat pel personal de l'Idescat, o per personal sota la seva autorització i que requereixi utilitzar-lo per al desenvolupament de les seves tasques.

En aquest sentit, l'ICGC, facilitarà un client exclusiu per accedir al servei i al seu torn, l'Idescat facilitarà a l'ICGC el nom d'una persona tècnica de contacte. En cas que l'ICGC realitzi actualitzacions o canvis en el servei, aquests seran comunicats a l'Idescat per mitjà de la persona tècnica de contacte mencionada anteriorment.

En qualsevol cas, l'ús del servei es subjectarà al següent:

 • Les dades d'usuari i contrasenya d'accés al servei/serveis, seran personals i intransferibles d'Idescat. En conseqüència, les persones a les que es lliurin aquestes dades, no podran facilitar-les a tercers, sense el consentiment exprés i previ de l'ICGC.
 • D'acord amb l'anterior, l'ICGC es reserva el dret de no permetre l'accés al servei a tercers no autoritzats, així com també de retirar l'usuari i la contrasenya a qui n'hagi fet un mal ús, en cas que tingui coneixement d'una cessió no permesa de les dades anteriors.
 • L'ICGC no serà responsable dels eventuals errors numèrics o de qualsevol altre tipus que pugui contenir la informació de la seva propietat a la que s'accedeixi per mitjà del servei, ni tampoc dels eventuals danys i perjudicis que pugui ocasionar a l'Idescat per l'ús d'aquests servei i/o de la informació que n'extregui.
 • L'ICGC es reserva el dret de modificar, ampliar o suspendre temporalment o definitivament, de forma unilateral, el servei de geocodificació, sense haver de justificar les causes de tal acció. En aquest cas, ho notificarà prèviament a Idescat.

Així mateix, en virtut del present conveni de col·laboració, l'Idescat, únicament podrà utilitzar la informació accessible per mitjà del servei, amb finalitats estadístiques, de manera que no resultarà emparat per aquest document, l'ús comercial de la mateixa, sense l'autorització prèvia i expressa de l'ICGC i el compliment de les condicions que en aquell cas corresponguin.

Quarta. Contraprestació econòmica

Les tasques objecte d'aquest conveni de col·laboració no comportaran cap contraprestació econòmica entre les parts.

Cinquena. Propietat del servei

El servei, així com les diferents aplicacions objecte de cessió per part de l'ICGC en virtut del present conveni, són propietat exclusiva d'aquest Institut i es troben emparats per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

En conseqüència, la mencionada cessió no implica l'adquisició per part de l'Idescat de cap dret de propietat sobre la mateixa.

D'acord amb això, l'Idescat únicament podrà utilitzar el servei autoritzat amb les finalitats recollides en el present conveni. En aquest sentit, l'Idescat no podrà facilitar cap còpia de les aplicacions a tercers no autoritzats, per cap mitjà.

Així mateix, l'Idescat, informarà immediatament l'ICGC de qualsevol actuació contrària als acords recollits en el present conveni de col·laboració de què tingui coneixement i, en especial, d'aquelles que contravinguin els drets de propietat intel·lectual de l'ICGC. A més de l'anterior, l'Idescat posarà tots els mitjans al seu abast per a bloquejar aquests usos indeguts.

Sisena. Comissió de seguiment

Es constitueix una comissió de seguiment, integrada per dos membres de cadascuna de les parts, que tindrà per objecte el seguiment i l'impuls de les clàusules d'aquest conveni de col·laboració. Per part de l'Idescat formaran part d'aquesta comissió, el/la Subdirector/a general de Producció Estadística i Coordinació i la persona responsable del Registre Estadístic de Territori. Per part de l'IGCC hi formarà part el/la Subdirector/a general de Serveis i el/la Cap de l'Àrea de Bases.

Setena. Entrada en vigor, vigència del Conveni i pròrrogues

El present Conveni entrarà en vigor en la data que figura a l'encapçalament del present document i tindrà una durada d'un (1) any prorrogable per un (1) any més en cas que no s'haguessin executat els treballs en la seva totalitat.

Si calgués efectuar qualsevol canvi, al llarg de l'execució del conveni, en les especificacions tècniques dels treballs, serà necessari l'acord entre totes les parts i la signatura d'una addenda a aquest conveni.

Vuitena. Causes i forma d'extinció

A més de l'expiració del termini de vigència, constitueixen causes d'extinció d'aquest conveni de col·laboració:

 • a) El mutu acord entre les parts.
 • b) L'incompliment manifest per qualsevol de les parts de les obligacions estipulades en el present conveni de col·laboració.
 • c) La impossibilitat legal o material de compliment del conveni.

Novena. Naturalesa jurídica i resolució de controvèrsies

Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva interpretació es resoldran per acord mutu entre les parts.

I, perquè en quedi constància, se signa el present document, per duplicat i a un sol efecte, en la data i el lloc indicats en l'encapçalament.

El director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló
El director de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Jaume Miranda i Canals

Annex 1. Explotació de la Base de dades de Carrers de l'ICGC per al Registre Estadístic de Territori de l'Idescat

L'objectiu del projecte és establir els mecanismes necessaris per part de l'ICGC per a què l'Idescat pugui explotar la Base de Carrers per al Registre Estadístic de Territori, i donar-li accés específic al seu servei de geocodificació per tal que aquest pugui recuperar la informació de la referencia cadastral de cada una de les finques.

Tasques a desenvolupar per l'ICGC

Per donar resposta a les necessitats de l'Idescat d'accés i d'explotació de la Base de dades de Carrers (BDCarrers), l'ICGC realitzarà les següents tasques:

 1. Modificació del protocol d'actualització dels codis INE de via associats a les vies de la BDCarrers.

  Les vies de la BDCarrers porten associat el codi INE de via, que s'obté del Callejero del cens electoral que l'INE publica al seu web dues vegades l'any.

  En el procés d'actualització de les dades de la BDCarrers es produeix la situació de què cal donar d'alta una via que encara no existeix a la darrera versió del Callejero publicada per l'INE. En aquest cas, a la BDCarrers se li assigna un codi provisional, que es substitueix pel definitiu en el moment en què es torna a actualitzar el municipi.

  Per donar compliment a les necessitats de l'Idescat, l'ICGC modificarà el protocol d'actualització de la BDCarrers, de manera que es revisaran els codis provisionals existents i s'assignaran els definitius cada vegada que l'INE publiqui una actualització del Callejero, si en aquest fitxer ja existeixen.

 2. Associar la referència cadastral de finca a les adreces

  L'ICGC assignarà la referència cadastral a totes les adreces de la BDCarrers, que s'obtindrà de la Base de dades del cadastre que manté l'ICGC a partir de la informació que rep anualment de la Dirección General del Catastro; amb aquesta referència s'informarà el camp de les adreces existents actualment a la BDCarrers.

  Així mateix, l'ICGC ampliarà el protocol d'actualització de les dades de la BDCarrers perquè, en donar d'alta una nova adreça, ja se li assigni la referència cadastral.

  L'ICGC ha desenvolupat un procediment automatitzat que assigna la referència cadastral a les adreces de la BDCarrers a partir de la seva posició i ha dut a terme una estimació de la bondat d'aquesta assignació. en dos nivells:

  • Assignació correcta
  • Assignació dubtosa

  En el primer nivell s'inclouen els casos en què l'adreça de la BDCarrers a la qual s'ha assignat la referència cadastral s'ha pogut identificar com la mateixa adreça que la parcel·la cadastral corresponent a aquesta referència cadastral té a la Base de datos del Catastro. En el segon nivell apareixen aquelles, el resultat obtingut del qual, es considera d'assignació dubtosa.

  El resultat obtingut a la fase de proves és el següent:

  Dades de la BDCarrers a Novembre 2016
  Procés automàtic d'assignació de Referència Cadastral
  Portals (núm. – %) Correcte (%) Dubtós (%)
  Situats en la seva posició real 912.434 (54%)42%58%
  Posició interpolada a partir del traçat del carrer 764.429 (46%)pendent

  Es pot assegurar que el procés automatitzat d'assignació de la referència cadastral a l'adreça de la BDCarrers proporciona un resultat correcte si es donen les següents condicions:

  • La BDCarrers i la Base de dades del cadastre tenen la mateixa data d'actualització.
  • Els portals de la BDCarrers estan tots ells situats en la posició real del lloc a què es refereixen, identificat a la cartografia de referència de l'ICGC.
  • Les parcel·les cadastrals de la Base de dades del cadastre són coherents amb la cartografia de referència de l'ICGC.
  • Les adreces (noms de carrer, número) presents a la BDCarrers i a la Base de dades del cadastre s'identifiquen com a coincidents per a un mateix lloc.

  Actualment aquestes condicions no es compleixen a tot arreu ni alhora, per tant, l'assignació de la referència cadastral de forma automatitzada no és sempre correcta, requerint una revisió manual en els casos identificats com a dubtosos (segon nivell).

  Com s'observa a la taula anterior, el resultat de les proves del procés automatitzat d'assignació de la referència cadastral, aplicat sobre les 912.434 adreces situades en la posició real, indica que un 42% han obtingut una referència cadastral qualificada com a correcta i un 58% com a dubtosa.

  S'analitzarà, en el marc d'aquest conveni, la possibilitat de millora dels resultats de l'assignació de la referència cadastral. A tal efecte, l'ICGC implementarà un procés automàtic d'assignació, per a què en l'any 2017 es pugui disposar de la totalitat de les adreces situades en la seva posició real (54%) amb la referència cadastral assignada, juntament amb l'atribut de qualitat obtingut. Es disposarà en aquest punt del projecte de la BDCarrers amb la referència cadastral d'aquest percentatge d'adreces.

  Per a les adreces amb posició interpolada, és a dir, que no estan situades en la posició real del lloc a què es refereixen, sinó al carrer, l'ICGC desenvoluparà un procediment que tingui en compte aquesta circumstància. El resultat del procés donarà un percentatge d'adreces amb posició que s'estima que és correcta i la resta que caldrà revisar manualment.

  Per altra part, considerant els resultats obtinguts a la prova, s'estima que la tasca de desenvolupament de l'automatisme per tractar els portals en posició interpolada i, sobretot, la de revisió manual de les referències cadastrals dubtoses requerirà un esforç considerable. Tot i això, l'ICGC preveu realitzar càrregues parcials d'informació a mida que estiguin disponibles.

 3. Incorporació a la BDCarrers de les adreces en disseminat

  En el seu disseny inicial, la BDCarrers de l'ICGC incloïa les adreces en zona urbana i no incloïa les adreces en disseminat. Actualment s'ha ampliat el seu àmbit per incloure-les i es prendrà com a font d'informació principal els topònims classificats com a edificacions aïllades a la Base de dades de toponímia de l'ICGC.

  Amb aquest objectiu s'està realitzant una tasca d'adaptació de la informació als requeriments de la BDCarrers. Com que els topònims estan situats actualment al punt de col·locació del text que els representa a la cartografia, la primera tasca que s'està realitzant és situar-los dins l'edifici al que es refereixen. Per altra part, abans d'incorporar-los a la BDCarrers, s'assignarà el codi de municipi, el codi d'entitat de població, el codi postal i la referència cadastral.

  Actualment, dels prop de 60.000 topònims d'edificacions aïllades seleccionats, un 75% ja s'han ressituat dins l'edifici al que es refereixen.

  Una vegada finalitzat aquest procés la BDCarrers contindrà també, pel que fa a les adreces en disseminat, la referència cadastral.

 4. Implementació d'un entorn de geocodificació:

  L'ICGC definirà i implementarà un entorn específic per a l'ús del servei de Geocodificació de l'ICGC per part d'Idescat. Aquest entorn necessita de la generació d'un client específic de geocodificació amb accés a una còpia de la BD per tal, que l'Idescat, pugui fer les consultes al geocodificador.

  Aquest entorn específic de geocodificació serà mantingut durant la vigència d'aquest conveni. Una vegada finalitzat el projecte i validades per ambdues institucions les bondats dels resultats obtinguts, el retorn de la referència cadastral de les adreces serà incorporat al servei de geocodificació públic amb accés a tots els seus usuaris.

Tasques a desenvolupar per l'Idescat

 1. Durà a terme el procés de geocodificació de les adreces dels seus registres amb el client de geocodificació habilitat per l'ICGC.
 2. Validació i testejat de les dades retornades pel geocodificador.
 3. Compartirà amb l'ICGC totes les incidències observades en el procés de geocodificació a mesura que les vagi obtenint i analitzarà conjuntament amb l'ICGC quina és la millor solució per esmenar-les.