Skip to main content

Agreement 008/2019

CONVENI ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA, L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I L'INSTITUT D'ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANS DE BARCELONA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE ESTIMACIONS TERRITORIALS DE L'ENQUESTA DE CONDICIONS DE VIDA I PER AL FINANÇAMENT DE L'AMPLIACIÓ DE L'ENQUESTA DE CONDICIONS DE VIDA DE CATALUNYA L'ANY 2019 (ECV 2019), HOMOLOGABLE ALS ESTÀNDARDS EUROPEUS (EU-SILC)

REUNITS

D'una banda, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB, en endavant), representada pel vicepresident executiu, senyor Antonio Balmón Arévalo, que actua en l'exercici de les seves competències pròpies i les que té delegades en nom i representació d'aquesta institució, amb domicili social a Barcelona, al carrer 62, núm. 16-18, Sector A de la Zona Franca, i amb codi d'identificació fiscal P-0800258-F, assistit en aquest acte pel senyor Marcel·lí Pons Duat, secretari general de l'AMB, nomenat per decret de Presidència de 26 de novembre de 2018, que actua en les funcions de fe pública segons disposa l'apartat i) de l'article 3.2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, regulador del règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació nacional, i en exercici de les seves funcions de fedatari i d'assessorament legal preceptiu, segons l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local.

De l'altra, l'Ajuntament de Barcelona, representat per la Quarta Tinenta d'Alcaldia de Drets Socials, Feminismes i LGTBI, la Il·lustríssima senyora Laura Pérez Castaño, facultada per acord de la Comissió de Govern de 5 de desembre de 2019 i assistida en aquest acte per l'Il·lustríssim senyor Jordi Cases i Pallarès, secretari general d'aquest Ajuntament, com a fedatari i assessor legal preceptiu.

De l'altra, l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB, en endavant), representat pel president de la Comissió Executiva, senyor Jordi Martí Grau, que actua en l'exercici de les competències que té delegades pel Decret de Presidència de 18 de setembre de 2019, en nom i representació d'aquesta entitat, amb CIF P-0800013-E i domicili al Campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona, plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), i que participa en aquest acte assistit pel senyor Juan Carlos Migoya Martínez, gerent del Consorci IERMB, segons les atribucions que estableix l'article 9.5 dels seus Estatuts.

I de l'altra, l'Institut d'Estadística de Catalunya (d'ara endavant, Idescat), organisme autònom administratiu del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, amb CIF Q5850015H, representat pel senyor Francesc Xavier Cuadras Morató, director de l'Idescat, nomenat pel Decret 120/2019, de 28 de maig, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya, amb seu social a Barcelona, a la Via Laietana, 58.

EXPOSEN

Primer. Que l'Ajuntament de Barcelona i l'AMB tenen entre els seus objectius institucionals l'elaboració d'informació de base, estudis estadístics i enquestes entre la població del seu àmbit territorial. En el marc d'aquests objectius, estan fermament interessats en disposar de dades comparables i fiables sobre les condicions de vida i el risc de pobresa i d'exclusió social en el seu àmbit territorial.

Segon. Que l'IERMB és un consorci de dret públic de caràcter local i finalitats d'interès general, adscrit a l'AMB, que té per objecte la realització d'estudis i investigacions en tot allò que afecta els interessos del seus ens consorciats, especialment l'anàlisi general i sectorial del fenomen metropolità. En aquest sentit, des del 1985 el consorci IERMB porta a terme l'estudi i explotació de l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població.

Tercer. Que l'Idescat és l'òrgan estadístic de la Generalitat de Catalunya i té per funcions, entre d'altres i segons disposa la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, "dur a terme les activitats estadístiques que li encomanen el Pla estadístic de Catalunya i els programes anuals d'actuació estadística que el despleguen".

Quart. Que l'Idescat i l'IERMB són conjuntament responsables de l'actuació estadística Estimacions territorials de l'Enquesta de condicions de vida, que pren com a base informativa substancial i imprescindible l'Enquesta de condicions de vida (ECV).

L'Idescat és l'organisme responsable de l'actuació estadística ECV, la mostra de la qual està constituïda per dues submostres: la primera deriva de l'operació d'àmbit estatal que es realitza sota responsabilitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), i la segona constitueix una ampliació específica recollida exclusivament a Catalunya sota responsabilitat de l'Idescat. Ambdues mostres s'elaboren utilitzant uns mateixos criteris i procediments, de manera que finalment són integrades en una única mostra.

L'Idescat i l'IERMB coincideixen que l'ampliació de la mostra de l'ECV és un pas previ imprescindible per abordar l'elaboració d'unes estimacions territorials fiables.

Cinquè. D'acord amb el que s'ha exposat, les quatre institucions que subscriuen aquest acord expressen el seu interès en el desenvolupament de l'actuació estadística Estimacions territorials de l'Enquesta de condicions de vida i en l'ampliació de la mostra de l'Enquesta de condicions de vida com a element d'informació de base necessària.

I, posades prèviament d'acord, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents

PACTES

Primer. Objecte del conveni

Aquest conveni té per objecte el desenvolupament del projecte Estimacions territorials de l'Enquesta de condicions de vida, que realitzen conjuntament l'Idescat i l'IERMB, així com la determinació dels compromisos financers per a l'ampliació de l'ECV.

El desenvolupament de l'actuació Estimacions territorials de l'Enquesta de condicions de vida, que té el caràcter d'estadística oficial de Catalunya, es durà a terme d'acord amb els principis tècnics i jurídics establerts per la Llei d'estadística de Catalunya, la Llei del Pla estadístic de Catalunya vigent, els programes anuals d'actuació estadística que la despleguin i la resta de normativa aplicable a l'estadística oficial.

Segon. Característiques bàsiques del projecte

El treball de desenvolupament de les Estimacions territorials de l'ECV el duran a terme els equips tècnics assignats per l'IERMB i l'Idescat, amb l'objectiu d'optimitzar els procediments de càlcul i estimació d'acord amb els corresponents calendaris de difusió i coherentment amb l'evolució dels propis treballs de recerca.

El projecte es desenvoluparà en dues línies paral·leles de treball:

 • Una primera, basada en el tractament territorialitzat de les dades de l'ECV de cada any, aplicant criteris metodològics establerts per a l'ECV.
 • Una segona, basada en l'agrupament de mostres en parelles cavalcades de dos anys, que pondera la mostra tenint en compte el territori.

Tercer. Terminis d'execució del projecte

El treball de camp de l'enquesta ECV finalitzarà, com a molt tard, la primera setmana del mes d'octubre de 2019.

El mes de juliol de 2020 es preveu la publicació d'uns primers resultats territorials per part de l'Idescat, i després l'IERMB publicarà uns resultats més detallats.

Quart. Obligacions de les parts

Les parts assumiran, en relació amb el projecte estadístic objecte d'aquest conveni, les següents obligacions:

Per part de l'Idescat:

 • Formar part del grup de treball per a la realització del projecte Estimacions territorials de l'Enquesta de condicions de vida, amb l'objectiu de dissenyar un procediment eficient d'estimació dels principals indicadors que s'extreuen de l'ECV amb una desagregació territorial superior a l'actualment disponible.
 • Dissenyar i fer l'extracció mostral segons els objectius explicitats en aquest acord.
 • Confeccionar el qüestionari definitiu atenent els requeriments d'estandardització.
 • Proporcionar el maquinari i el programari necessaris per a la gestió del treball de camp, tant per al personal enquestador com per al personal encarregat de la supervisió.
 • Executar, mitjançant una empresa especialitzada, el treball de camp i coordinar-ne els treballs de seguiment i supervisió.
 • Aconseguir la informació administrativa necessària per completar la informació dels qüestionaris.
 • Validar i depurar amb criteris estàndards la informació recollida.
 • Fer l'explotació de la informació recollida i confeccionar la tabulació corresponent per al conjunt de Catalunya, garantint la comparabilitat amb la sèrie anterior i amb la d'altres territoris d'àmbit superior.
 • Fer l'explotació dels resultats corresponents als àmbits territorials inferiors a Catalunya, tenint en compte els criteris de comparabilitat i de significació estadística.
 • Exercir les funcions de secretaria de la Comissió de Seguiment.

Per part de l'AMB:

 • Participar en el seguiment de l'enquesta.
 • Participar en la validació del procés d'execució del conveni.
 • Participar en la coordinació del pla de difusió de l'enquesta.
 • Participar en la Comissió de Seguiment del conveni exercint les corresponents funcions de direcció i supervisió dels treballs endegats conjuntament.
 • Col·laborar en el finançament de l'ampliació de la mostra ECV, en els termes descrits a la clàusula sisena d'aquest conveni i a l'annex corresponent.

Per part de l'Ajuntament de Barcelona:

 • Participar en el seguiment de l'enquesta.
 • Participar en la validació del procés d'execució del conveni.
 • Participar en la coordinació del pla de difusió de l'enquesta.
 • Participar en la Comissió de Seguiment del conveni exercint les corresponents funcions de direcció i supervisió dels treballs endegats conjuntament.
 • Col·laborar en el finançament de l'ampliació de la mostra ECV, en els termes descrits a la clàusula sisena d'aquest conveni i a l'annex corresponent.

Per part de l'IERMB:

 • Formar part del grup de treball per a la realització del projecte Estimacions territorials de l'Enquesta de condicions de vida, amb l'objectiu de dissenyar un procediment eficient d'estimació dels principals indicadors que s'extreuen de l'ECV amb una desagregació territorial superior a l'actualment disponible.
 • Participar en el seguiment de l'enquesta incorporant-se a l'equip tècnic responsable del projecte a l'Idescat.
 • Fer, conjuntament amb l'Idescat, l'explotació dels resultats corresponents als àmbits territorials inferiors a Catalunya, tenint en compte els criteris de comparabilitat i de significació estadística.
 • Participar en el disseny i execució del pla de difusió de l'enquesta.
 • Participar en la Comissió de Seguiment del conveni exercint les corresponents funcions de direcció i supervisió dels treballs endegats conjuntament.

Cinquè. Comissió de Seguiment

En la signatura del conveni es constituirà una Comissió de Seguiment, formada per les persones titulars de la Sub-direcció General de Producció i Coordinació de l'Idescat, de la Direcció de l'Àrea de Presidència de l'AMB, de la Direcció de l'Oficina Municipal de Dades de l'Ajuntament de Barcelona i de la Gerència de l'IERMB. Com a suplents actuaran les persones titulars de la Direcció de l'Àrea de Planificació Estratègica de l'AMB i de l'Àrea de Cohesió Social i Urbana de l'IERMB.

Farà les funcions de secretaria de la Comissió la persona responsable de l'Àrea d'Economia i Societat de l'Idescat o la persona en qui delegui de forma expressa.

La Comissió de Seguiment és l'òrgan de participació de les parts en l'execució dels treballs objecte del conveni, d'acord amb el que estableixen els pactes que subscriuen.

Més àmpliament, la Comissió de Seguiment és competent per resoldre totes les qüestions que es derivin de la interpretació i execució del conveni. Està facultada per crear, en el seu si, comissions tècniques mixtes per a l'anàlisi i supervisió d'aquells aspectes de l'operació que consideri oportuns.

La Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim cada 3 mesos i sempre que les circumstàncies ho exigeixin, a proposta d'una de les parts.

Sisè. Finançament del conveni

El cost estimat del projecte estadístic previst en aquest conveni i realitzat l'any 2019 és de 16.570,00 (setze mil cinc-cents setanta) euros, que sumats als costos derivats de l'ampliació de la mostra de l'ECV defineixen un cost total estimat del projecte de 237.211 (dos-cents trenta-set mil dos-cents onze) euros. Aquest import serà assumit íntegrament per l'Idescat, amb 221.471 euros, i per l'IERMB, amb 15.740 euros. (Vegeu l'annex amb el detall dels costos estimats).

L'AMB i l'Ajuntament de Barcelona participaran en el desenvolupament de les Estimacions territorials de l'ECV i en l'ampliació de l'ECV mitjançant el reintegrament a l'Idescat i a l'IERMB d'un total de 88.825,43 euros, de la manera que es descriu tot seguit, corresponents al 33% de les despeses assumides per l'Idescat l'any 2019 i de la totalitat de les despeses assumides per l'IERMB en el mateix període.

Els pagaments s'efectuaran amb el següent detall:

AMB

Aportació de 47.505,53 euros a l'Idescat.

Aportació de 10.231,00 euros a l'IERMB.

Ajuntament de Barcelona

Aportació de 25.579,90 euros a l'Idescat.

Aportació de 5.509,00 euros a l'IERMB.

Els imports compromesos per l'AMB i l'Ajuntament de Barcelona a l'Idescat i l'IERMB es transferiran, cadascun, en un únic pagament, un cop la Comissió de Seguiment hagi validat els documents emesos per l'Idescat, corresponents a la certificació del cost de l'operació i a la Memòria tècnica de la seva execució.

Finalment, l'Idescat elaborarà la liquidació corresponent d'acord amb els articles 48.6 i 52.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la qual cosa pot suposar una disminució respecte a la quantitat determinada en el paràgraf anterior.

Setè. Confidencialitat de les dades de caràcter personal i secret estadístic

Les dades de caràcter personal que formin part dels treballs objecte d'aquest conveni seran tractades d'acord amb la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de dades personals.

L'Idescat i la resta d'institucions signants d'aquest conveni, atès el caràcter d'estadística oficial de l'enquesta, garantiran la preservació del secret estadístic en els termes establerts per la Llei d'estadística de Catalunya i la resta de normativa vigent que li sigui aplicable.

Vuitè. Difusió dels resultats

La difusió dels resultats sintètics i bàsics derivats de les actuacions objecte de conveni es regirà pel que disposa la legislació estadística catalana vigent.

Les institucions signants d'aquest conveni, mitjançant la Comissió de Seguiment, coordinaran l'aplicació del pla de difusió dels resultats sintètics i bàsics de l'enquesta en l'àmbit territorial de l'AMB.

En totes les publicacions i altres productes de difusió de l'Enquesta de condicions de vida 2019 es farà referència explícita i notòria al suport, col·laboració i finançament de les entitats no pròpiament estadístiques que signen aquest conveni i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

En cada cas, en el peu de les taules de resultats de l'ECV apareixerà la denominació de l'actuació "Enquesta de condicions de vida. Idescat".

Les publicacions relatives a l'actuació estadística "Estimació territorial de l'ECV" en l'àmbit territorial metropolità faran menció explícita d'aquesta actuació, atenent sempre a la necessària diferenciació respecte als resultats oficials de l'ECV. La Comissió de Seguiment del conveni haurà d'arbitrar la forma concreta que prendran els peus de taula.

En primer lloc, i d'acord amb el calendari oficial de difusió, es difondran els resultats pel conjunt de Catalunya que haurà elaborat l'Idescat. Posteriorment, es procedirà a la publicació de resultats pels altres àmbits territorials d'àmbit inferior previstos.

Igualment, es podran utilitzar llicències Creative Commons de reconeixement d'autoria, per a usos no comercials i sense obra derivada (CC BY NC ND), per a la difusió d'obres que derivin d'aquests resultats quan s'hagin de protegir especialment d'acord amb la Llei de propietat intel·lectual.

Les microdades de l'enquesta —degudament anonimitzades— estaran a disposició de les entitats signats. La cessió a tercers d'aquestes microdades requerirà sempre el vistiplau de l'Idescat.

Novè. Vigència del conveni

El present conveni tindrà vigència a partir de la data de la seva signatura i fins a la finalització dels treballs que en constitueixen l'objecte. Això no obstant, s'estableix com a data límit de vigència el 31 de juliol de 2020.

Desè. Resolució

El conveni es podrà resoldre abans que transcorri el seu termini màxim de vigència. Són causes de resolució anticipada del conveni les següents:

 • a) El mutu acord de les parts, que s'instrumentarà per escrit.
 • b) L'incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions assumides; en aquest cas, l'altra part podrà optar per exigir-ne el compliment o bé per resoldre el conveni.
 • c) La impossibilitat material d'acomplir el conveni.
 • d) La vulneració del secret estadístic per qualsevol de les parts.
 • e) Qualsevol altra causa legalment establerta.

Onzè. Jurisdicció

Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i les qüestions sorgides de la seva interpretació, modificació, resolució i efectes que no es puguin resoldre a través de la Comissió de Seguiment seran dirimides per la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, com a prova de conformitat, les parts signen el present conveni per quintuplicat.

Antonio Balmón Arévalo
AMB
Marcel·lí Pons Duat
AMB
Laura Pérez Castaño
Ajuntament de Barcelona
Jordi Cases i Pallarès
Ajuntament de Barcelona
Jordi Martí Grau
IERMB
Juan Carlos Migoya Martínez
IERMB
Francesc Xavier Cuadras Morató
Idescat

Annex

Memòria econòmica del projecte

Estimació territorial de l'Enquesta de condicions de vida i ampliació de l'ECV 2019

Detall dels costos de l'activitat PAAE 05.01.01

Enquesta de condicions de vida de Catalunya 2019

Idescat

Costos de personal propi (partides de capítol 1, Despeses de personal)

Costos de personal propi (capítol 1) any 2019
Any Fase Detall Cost
2019 Disseny 1. Revisió dels aspectes metodològics i tècnics de l'EU-SILC i adaptació de la documentació de l'operació a Catalunya. 19 hores de responsable de projecte i 75 hores de responsables d'activitat. 3.340,00 €
2019 Disseny 2. Concreció de la mostra i del qüestionari. 30 hores de responsables de projecte, 75 hores responsable d'activitat, 20 hores de tècnic mitjà estadístic i 19 hores de tècnic superior informàtic. 4.953,00 €
2019 Disseny 3. Definició i descripció detallada del projecte de treball de camp a realitzar. 12 hores de responsables de projecte, 35 hores de responsable d'activitat i 20 hores de tècnic mitjà estadístic. 2.241,00 €
2019 Recollida 4. Coordinació de les tasques logístiques prèvies de l'operació de camp. 23 hores de responsables de projecte i 170 hores de responsable d'activitat. 6.792,00 €
2019 Recollida 5. Adaptació de les aplicacions informàtiques de l'enquesta. 19 hores de responsables d'activitat, 15 hores tècnic mitjà estadístic i 15 hores tècnic superior informàtic. 1.584,00 €
2019 Recollida 6. Seguiment i supervisió del treball de camp. 65 hores de responsables de projecte, 690 hores de responsable d'activitat i 15 hores de tècnic mitjà estadístic. 26.883,00 €
TOTAL 45.793,00 €
Costos de personal propi (capítol 1) any 2020
Any Fase Detall Cost
2020 Tractament, tabulació i difusió 8. Realització de les tasques de validació i depuració de la informació recollida. 150 hores de responsables de projectes, 112,5 hores de responsables d'activitat, 75 hores de tècnic mitjà estadístic i 112,5 hores de tècnic superior informàtic. 13.424,00 €
2020 Tractament, tabulació i difusió 9. Revisió i anàlisi del conjunt de dades de la mostra agregada. 75 hores de responsable de projecte, 150 hores de responsables d'activitat, 112,5 hores de tècnic mitjà estadístic i 19 de tècnic superior informàtic. 11.897,00 €
2020 Tractament, tabulació i difusió 10. Tabulació dels resultats. 110 hores de responsables de projecte, 250 hores de responsables d'activitat, 75 hores de tècnic mitjà estadístic i 75 hores de tècnic superior informàtic. 17.513,00 €
TOTAL 42.834,00 €
Despeses d'inversió, partida D/680000119/5831/0000
Any Fase Detall Cost
2019 Treball de camp 7. Realització del treball de camp al total de 2.688 habitatges seleccionats en la mostra. 174.848,00 €
TOTAL 174.848,00 €

Detall dels costos de l'activitat PAAE 05.01.05

Estimació territorial de l'Enquesta de condicions de vida

Idescat

Costos de personal propi (capítol 1) any 2019
Any Fase Detall Cost
2019 - 1. Revisió dels aspectes metodològics i tècnics de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida (EMCV) elaborades a partir de les ECV 2016 i 2017. 2 hores de responsable de projecte i 5 hores de responsables d'activitat. 251,00 €
2019 - 2. Anàlisi de possibles tractaments alternatius per a l'obtenció d'estimacions territorials. 4 hores de responsables de projecte, 5 hores de responsable d'activitat. 328,00 €
2019 - 3. Definició i creació de la Base de Dades de l'EMCV 2017–2018 elaborada a partir de les ECV 2017 i 2018. 2 hores de responsable de projecte i 5 hores de responsables d'activitat. 251,00 €
TOTAL 830,00 €

IERMB

Costos de personal propi IERMB any 2019
Any Fase Detall Cost
2019 - 1. Revisió dels aspectes metodològics i tècnics de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida (EMCV) elaborades a partir de les ECV 2016 i 2017. 21 hores de responsable de projecte i 45 hores tècnics superiors equip de recerca en cohesió social i urbana i 18 hores responsable estadística. 2.536,00 €
2019 - 2. Anàlisi de possibles tractaments alternatius per a l'obtenció d'estimacions territorials. 9 hores de responsable de projecte, 12 hores tècnics superiors equip de recerca en cohesió social i urbana, 15 hores responsable estadística i 18 hores tècnic treball de camp. 1.494,00 €
2019 - 3. Definició i creació de la Base de Dades de l'EMCV 2017-2018 elaborada a partir de les ECV 2017 i 2018. 12 hores de responsable de projecte, 25 hores tècnics superiors equip de recerca en cohesió social i urbana, 48 hores responsable estadística i 22 hores tècnic treball de camp. 2.982,00 €
2019 - 4. Presentació i difusió de les dades de l'EMCV 2017-2018. 6 hores de responsable de projecte, 18 hores tècnics superiors equip de recerca en cohesió social i urbana. 720,00 €
2019 - 5. Seguiment, control i suport al treball de recollida. IERMB. 18 hores de responsable de projecte i 320 hores tècnic treball de Camp. 8.008,00 €
TOTAL 15.740,00 €

Resum costos activitat PAAE 05.01.01

Enquesta de condicions de vida de Catalunya

Idescat

Costos
Any Cost
2019
TOTAL costos de personal propi (capítol 1) any 2019 45.793,00 €
TOTAL partida D/680000119/5831/0000 174.848,00 €
TOTAL ANY 2019 220.641,00 €
2020
TOTAL costos de personal propi (capítol 1) any 2020 42.834,00 €
TOTAL ANY 2020 42.834,00 €
Anys 2019 i 2020 263.475,00 €

Resum costos activitat PAAE 05.01.05

Estimació territorial de l'Enquesta de condicions de vida

Idescat
2019 Cost
TOTAL costos de personal propi (capítol 1) any 2019 830,00 €
TOTAL 830,00 €
IERMB
2019 Cost
TOTAL costos de personal propi IERMB any 2019 15.740,00 €
TOTAL 15.740,00 €

Cost total activitat 05.01.01 i 05.01.05: 280.045,00 €

Detall del finançament

Activitat PAAE 05.01.01

Enquesta de condicions de vida de Catalunya

Realització del treball de camp (amb càrrec a la partida D/680000119 de l'Idescat)

Any 2019
Entitat promotora Partida pressupostària Import
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies I/710001600 40.000,00 €
Àrea Metropolitana de Barcelona I/763000100 47.505,53 €
Ajuntament de Barcelona I/760000100 25.579,90 €
Institut d'Estadística de Catalunya Fons propis Idescat 61.762,57 €
TOTAL 174.848,00 €

Resta d'activitats, amb càrrec al capítol 1 de l'Idescat

Any 2019
Entitat promotora Partida pressupostària Import
Institut d'Estadística de Catalunya Personal propi Idescat 45.793,00 €
Any 2020
Entitat promotora Partida pressupostària Import
Institut d'Estadística de Catalunya Personal propi Idescat 42.834,00 €

Activitat PAAE 05.01.05

Any 2019
Entitat promotora Partida pressupostària Import
Institut d'Estadística de Catalunya Personal propi Idescat 830,00 €
Ajuntament de Barcelona Pressupost IERMB 5.509,00 €
Àrea Metropolitana de Barcelona Pressupost IERMB 10.231,00 €