Skip to main content

Agreement 009/2015

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT, MITJANÇANT LA SECRETARIA D'UNIVERSITATS I RECERCA DEL DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT, I L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA PER A LA DISPOSICIÓ D'INFORMACIÓ SOBRE LES UNIVERSITATS

Barcelona, 11 de juny de 2015

D'una part, el senyor Antoni Castellà i Clavé, secretari d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya (en endavant, SUR), nomenat per aquest càrrec pel Decret 30/2011, de 4 de gener, actuant en base a les competències que li atribueix el Decret 38/2014, de 25 de març, de reestructuració del Departament d'Economia i Coneixement, i a les que té delegades en virtut de l'Ordre ECO/224/2011, de 2 de setembre.

I de l'altra, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'lnstitut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat), amb CIF Q5850015-H i domicili a Via Laietana, 58 (08003 Barcelona), en nom i representació d'aquest organisme, segons nomenament efectuat d'acord amb el que preveu el Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'lnstitut d'Estadística de Catalunya.

MANIFESTEN

I. Que l'article 12.7 de Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, regula la possibilitat que els departaments de la Generalitat i els organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen estableixin convenis de col·laboració amb l'Idescat per a l'intercanvi d'informació estadística i per a l'aprofundiment de les seves relacions.

II. Que la SUR és la responsable del fitxer de dades de caràcter personal "UNEIX", regulat per l'Ordre ECO/120/2015, de 30 d'abril, de regulació de fitxers que contenen dades de caràcter personal del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i de determinats ens que en depenen o hi estan vinculats (DOGC núm. 6868, d'11 de maig de 2015), el qual preveu, entre d'altres usos previstos, la gestió de dades identificadores de l'alumnat, professorat, personal investigador i resta de personal de les universitats i centres de recerca per dur a terme estudis, obtenir dades estadístiques i proporcionar dades agregades d'estudis d'aquests entorns. Al seu torn, el seu règim de cessions o comunicacions de dades permet cedir-les a les administracions públiques per a l'explotació estadística, estudis científics i informes de gènere.

III. Que la SUR està interessada a maximitzar l'ús de les dades disponibles en l'àmbit d'universitats i recerca a Catalunya amb finalitat d'estadística oficial i de recerca.

IV. Que l'Idescat està interessat en l'explotació estadística del Registre d'alumnes universitaris procedents del fitxer UNEIX, d'acord amb les funcions que té encomanades sobre l'elaboració i el manteniment de directoris sobre població que preveu l'apartat g) de l'article 10 de la citada Llei d'estadística de Catalunya, així com les activitats Estadística de la mobilitat obligada i Estimacions de població, incloses en la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014 i desenvolupades en el Programa anual d'actuacions estadístiques (PAAE) a partir de l'any 2013 (Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis —estudis universitaris— i Estimacions de població estacional).

V. Que l'Idescat i la SUR estimen convenient que la disponibilitat de la informació esmentada suposi economies d'escala en l'accés a les dades mitjançant la seva assumpció per part de l'Idescat, atesa la seva àmplia expertesa en l'aplicació de procediments de control de la revelació estadística i la protecció de dades personals.

VI. Que, per tot això, és d'interès per a ambdues institucions establir les bases adients en la disposició anual per part de l'Idescat de la informació sobre alumnes universitaris matriculats i les seves característiques i sobre els centres universitaris a Catalunya de què disposa la SUR, i en conseqüència, subscriuen aquest conveni atenent als següents

PACTES

Primer.- Objecte del Conveni

L'objecte d'aquest conveni de col·laboració consisteix en la disposició de la informació per part de l'Idescat relativa als alumnes universitaris matriculats a Catalunya, continguda en el fitxer UNEIX de la SUR, i també en la disposició de dades agregades dels alumnes universitaris matriculats a Catalunya, classificats segons lloc de residència i lloc d'estudi, amb la finalitat d'elaborar estadístiques oficials i també per a finalitats científiques.

Segon.- Contingut i desplegament de la col·laboració

La cessió d'informació de la SUR a l'Idescat, en desplegament del conveni, es concreta en les següents operacions:

1. Cessió del Registre d'alumnes universitaris matriculats procedent de la base UNEIX

La SUR lliurarà a l'Idescat un fitxer amb les dades del alumnes matriculats cada curs, acreditats al fitxer UNEIX, en el tall oficial al final del període de matriculació i quan el fitxer es doni per definitiu. També cedirà la relació de centres on s'imparteix docència.

En els Annexos 1 i 2 a aquest Conveni hi consta la informació descriptiva de les dades que seran objecte de cessió

2. Resultats específics d'alumnes universitaris classificats segons lloc de residència i lloc d'estudi

La SUR lliurarà a l'Idescat les tabulacions dels alumnes universitaris que realitzen ensenyament presencials (totes les universitats excepte la UOC) classificats segons lloc de residència i lloc de destinació, per a l'elaboració de l'Estadística de la mobilitat obligada dels estudiants universitaris i de les Estimacions de població estacional.

En l'Annex 3 a aquest conveni hi consta la relació de taules que seran objecte de cessió.

Tercer.- Obligacions de l'Idescat

L'Idescat utilitzarà la informació provinent del registre d'alumnes universitaris matriculats en el fitxer UNEIX i la relació de centres que li proporcioni la SUR:

 • a) Amb la finalitat d'actualitzar els seus marcs bàsics d'informació sobre la població i gestionar el disseny dels seus directoris per a les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat.
 • b) Per a finalitats científiques, d'acord amb les previsions legals.

En el cas de prestació d'un servei de resultats específics d'estadístiques d'interès de la Generalitat, l'Idescat es compromet a informar a la SUR sobre l'atenció a investigadors d'aquesta informació amb finalitats científiques.

Quart.- Obligacions de la SUR

1. En relació amb la utilització de la informació del fitxer UNEIX amb finalitats estadístiques

La SUR lliurarà anualment a l'Idescat un fitxer amb les dades d'alumnes universitaris matriculats del fitxer UNEIX, que l'Idescat utilitzarà amb finalitats estadístiques, en els termes que estableixen als articles 13 d) i 14 de la Llei 13/2010 del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014, actualment prorrogat, referit a l‘aprofitament de les fonts de registres administratius i d'altra informació administrativa existent i disponible.

2. En relació amb la utilització de la informació del fitxer UNEIX per a finalitats científiques

La SUR posarà en coneixement de l'Idescat les sol·licituds que rebi dels investigadors per a accedir a les dades provinents del fitxer UNEIX amb finalitats científiques, per tal que l'Idescat faci els tractaments corresponents d'acord amb la normativa estadística vigent.

Així mateix la SUR col·laborarà, orientarà i assessorà l'Idescat en l'atenció a aquestes sol·licituds.

Cinquè.- Confidencialitat i protecció de dades

1. L'Idescat s'obliga al manteniment del secret estadístic respecte a la informació estadística individualitzada en l'àmbit d'aquest conveni i en els termes que estableix el Capítol IV de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, i a l'aplicació de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, quan sigui procedent.

2. L'Idescat s'obliga a adoptar i mantenir les mesures de seguretat exigides pel Reial decret 1720/2007 pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, respecte a la informació que tingui accés com a conseqüència de l'execució d'aquest conveni.

Sisè.- Finançament

Aquest conveni de col·laboració no genera prestacions ni contraprestacions econòmiques directes.

Setè.- Comissió de Seguiment

Per al seguiment del present conveni es constitueix una comissió paritària, la qual serà competent per a la resolució dels dubtes i qüestions que puguin sorgir en la interpretació de clàusules d'aquest conveni així com el control de la seva aplicació i compliment. La Comissió també s'ocuparà d'identificar altres dades que disposi la SUR en l'àmbit de les universitats i la recerca a Catalunya, i regular els seus mecanismes de tramesa d'informació a l'Idescat.

Aquesta comissió estarà formada pels següents representants d'ambdues parts:

 • Per part del l'Idescat:
  • La subdirectora general de Producció i Coordinació
  • La responsable de l'Àrea de Població i Territori
 • Per part de la SUR:
  • El responsable de l'Àrea de Planificació, Anàlisi i Avaluació en l'Àmbit d'Universitats i Recerca
  • La tècnica responsable del manteniment i explotació del fitxer UNEIX

Vuitè.- Vigència

Aquest conveni entrarà en vigor en la data de signatura i romandrà vigent de manera indefinida tret que per qualsevol de les parts es denunciï per escrit assenyalant els efectes de la resolució del conveni.

Novè.- Resolució

Són causes de resolució anticipada del conveni:

 • a) L'incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions assumides
 • b) La vulneració del secret estadístic
 • c) L'incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals
 • d) El mutu acord de les parts, que s'instrumentarà per escrit

Desè.- Publicitat

Les parts signants del conveni procediran a donar compliment al que preveu l'article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya en relació a la publicació d'aquest conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web dels departaments corresponents.

Onzè.- Solució de controvèrsies

Respecte als dubtes i controvèrsies que puguin sorgir amb motiu de la interpretació d'aquets conveni, es dirimiran, en primer lloc, en el marc de la seva Comissió de Seguiment i, si arribés el cas, per les pròpies parts signatàries de l'acord.

I en prova de conformitat i acceptació de totes i cadascuna dels seus pactes, les dues parts aquí presents s'afirmen i ratifiquen en el seu contingut i signen el present conveni per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data que figuren en l'encapçalament.

Per l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló
Per delegació del Conseller Ordre ECO/224/2011, de 2 de setembre (DOGC número 5966, de 19.9.2011)
Antoni Castellà i Clavé. Secretari d'Universitats i Recerca. Departament d'Economia i Coneixement

Annex 1. Estudiants matriculats

Element

Longitud /

 Format

Consideracions

Codi universitat

X (2)

Codi MEC de la universitat

Codi centre

X (10)

Codi MEC del centre, en el cas de no existir codi propi de la

Universitat

Codi titulació

X (12)

Codi MEC de la titulació o codis proposats a la taula complementària 7. Titulacions Codi propi de la universitat dels itineraris de les dobles titulacions

Tipus d'estudi

 

Si és grau, cicle o màster

Any del pla

Num (4)

Any del pla que identifica el pla d'estudis descrit

Curs acadèmic

X (5)

Curs acadèmic actual (curs de la tramesa)

Nom de l'alumne

X (20)

 

Primer cognom de l'alumne

X (25)

 

Segon cognom de l'alumne

X (25)

 

NIF o passaport de

l'alumne

X (10)

NIF o passaport de l'alumne. Aquest camp ha de mantenir-se constant en les diferents trameses

Sexe

X (1)

Sexe de l'alumne. D = dona; H = home

Any de naixement

Num (4)

Any de naixement de l'alumne

Codi municipi

de naixement

X (5)

Municipi origen. Codi INE 5 posicions

Codi província de naixement

X (2)

Província origen. Codi INE 2 posicions

Codi país de naixement

Adreça del domicili familiar (vegeu nota 1)

Codi postal del domicili familiar

X (3)

 

X (60)

 

X (5)

País. Codi ISO 3 posicions

Adreça postal del domicili familiar

 

Codi postal del domicili familiar

Codi municipi

domicili familiar

X (5)

Municipi origen. Codi INE 5 posicions

Codi província domicili familiar

X (2)

Província origen. Codi INE 2 posicions

Codi país domicili familiar

X (3)

País. Codi ISO 3 posicions

Codi nacionalitat

X (3)

Nacionalitat. Codi ISO 3 posicions

Any inici

Num (4)

L'any en què l'alumne va accedir a la titulació centre descrita per primera vegada.

Via d'accés

 

De l'alumne a l'estudi. Informació de preinscripció

Nota d'accés

 

De l'alumne a l'estudi. Informació de preinscripció

Crèdits ordinaris

matriculats

X (5)

Nombre de crèdits ordinaris matriculats durant el curs acadèmic

Crèdits ordinaris superats

X (5)

Permetrà tenir la taxa de rendiment

Nou ingrés

 

S; N

Titulat

X (1)

S: si l'alumne s'ha titulat; N: si l'alumne no s'ha titulat

NIF o passaport de l'alumne (ampliat)

X (20)

NIF o passaport de l'alumne. Si té menys de 20 posicions, emplenar amb espais a la dreta.

Nota mitjana de l'expedient

X (4)

Obligatori si el camp Titulat igual a S, si és N s'ha de deixar en blanc. Nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudi en el qual l'alumne s'ha titulat. Valor entre 5 i 10

Campus

X (5)

Campus on s'imparteix la titulació. 88888 per no informat

Identificador d'alumne de la universitat

X (20)

No es realitzarà cap tipus de comprovació sobre aquest camp


Annex 2: Relació de centres on s'imparteix docència

Element

Longitud/  Format

Consideracions

Codi universitat

X (2)

Codi MEC de la universitat

Codi centre

X (10)

Codi MEC del centre, en el cas de no existir, codi propi de la

universitat

Nom del centre

X (100)

Nom oficial del centre

Codi tipus centre

X (1)

 

Adreça del centre

(vegeu nota 1)

X (60)

Adreça postal del centre

Codi postal

X (5)

Codi postal de l'adreça del centre

Codi municipi

X (5)

Codi INE (5 posicions) de l'INE

Codi naturalesa

X (1)

 

Vigència

X (1)

S si és vigent, N si no és vigent

Caràcter del centre

X (1)

Serà 1 si el caràcter és Públic, 2 si és Privat, 3 si és Privat de l'església, 4 si és Mixt

Nota 1: desagregar l'adreça en els camps que la composen: tipus de via, nom de la via, número de via, pis i porta

 

Annex 3: Relació de taules sobre la Mobilitat obligada dels estudiants universitaris

Taula 1: Alumnes (homes, dones i total) matriculats en cicles classificats per municipi familiar i municipi i campus del centre. Només alumnes amb domicili familiar a Catalunya. Centres integrats i adscrits. Totes les universitats excepte UOC. Títols homologats.

Taula 2: Alumnes (homes, dones i total) matriculats en estudis (màsters i graus) classificats per municipi familiar i municipi i campus del centre. Només alumnes amb domicili familiar a Catalunya. Centres integrats i adscrits. Totes les universitats excepte UOC. Títols homologats.

Taula 3: Alumnes (homes, dones i total) matriculats en cicles classificats per municipi familiar i municipi i campus del centre. Només alumnes amb domicili familiar fora de Catalunya. Centres integrats i adscrits. Totes les universitats excepte UOC. Títols homologats.

Taula 4: Alumnes (homes, dones i total) matriculats en estudis (màsters i graus) classificats per municipi familiar i municipi i campus del centre. Només alumnes amb domicili familiar fora de Catalunya. Centres integrats i adscrits. Totes les universitats excepte UOC. Títols homologats.

Taula 5: Alumnes (homes, dones i total) que marxen en programes de mobilitat classificats per municipi familiar i municipi del centre. Totes les universitats excepte UOC.

Taula 6: Alumnes (homes, dones, total) que vénen en programes de mobilitat classificats per municipi del centre. Totes les universitats excepte UOC.