Skip to main content

Agreement 013/2018

CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES DELS ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA EN ENTITATS COL·LABORADORES

Conveni de pràctiques núm. ____________

PARTS

D'una part, el Sr. Ramon Alemany Leira, amb el NIF Q-0818001-J, com a degà de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, ubicada a l'Avinguda Diagonal, núm. 690, de Barcelona, amb el codi postal 08034 i telèfon 934 024 311, i per delegació del rector d'aquesta Universitat segons resolució de 14 de setembre de 2009 de delegació de competències en matèria de convenis de pràctiques;

De l'altra part, el Sr. Frederic Udina i Abelló com a director, en nom i representació legal de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), domiciliat a Via Laietana 58, Barcelona 08003, amb NIF Q5850015H, segons nomenament atorgat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

ACORDS

1. L'objecte d'aquest conveni és el desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants (a partir d'ara pràctiques d'estudiants) de la Universitat de Barcelona (a partir d'ara UB), a través de l'Idescat.

2. Aquest conveni està reglamentat pel RD 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris; pel RD 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació; pel RD-Llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, per la Normativa de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants de la Universitat de Barcelona i per la Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la Facultat d'Economia i Empresa.

3. La col·laboració d'aquest conveni es concreta en un projecte formatiu per estudiant, que ha de constar com a document annex. Es poden dur a terme tants projectes formatius de pràctiques com s'acordin entre la UB i l'Idescat.

4. El projecte formatiu ha de ser verificat i signat pels responsables de les pràctiques d'estudiants de cada part signatària d'aquest conveni, i per l'estudiant. A més, cada part signatària d'aquest conveni es compromet a nomenar els tutors de l'estudiant, els quals s'han de responsabilitzar de garantir l'activitat educativa objecte d'aquest conveni i també de tenir cura dels drets i deures assenyalats en la normativa de pràctiques dels estudiants de la UB.

5. El projecte formatiu recull la informació i el tractament de la protecció de dades de caràcter personal de l'estudiant, i de l'acord de confidencialitat entre l'empresa o la institució signatària d'aquest conveni, i l'estudiant.

6. La valoració del resultat de l'estada en pràctiques de l'estudiant l'han de fer conjuntament la UB i l'Idescat, d'acord amb la normativa de pràctiques d'estudiants de la UB. Pel que fa a la valoració estrictament acadèmica de les pràctiques dels estudiants implicats en aquest conveni, és competència exclusiva de la UB.

7. La realització de les pràctiques en cap cas no produeix obligacions pròpies d'un contracte laboral entre els estudiants i l'Idescat.

8. Qualsevol eventualitat d'accident ha de tractar-se sota el règim de l'assegurança escolar obligatòria per a estudiants menors de 28 anys, tot i que l'assegurança cobreix tot l'any en el qual l'estudiant compleixi aquesta edat, i si són més grans, a través de l'assegurança d'accidents corresponent, la qual ha de ser formalitzada per l'estudiant. La UB té contractada una pòlissa de responsabilitat civil que cobreix qualsevol risc de danys a tercers derivats de les pràctiques de l'estudiant. No s'aplica el règim d'assegurances de les lleis laborals, ja que no hi ha cap contracte laboral, excepte en els casos que els estudiants estiguin donats d'alta al règim de la Seguretat Social per part de la institució, segons la clàusula 9 d'aquest conveni.

9. Aquest conveni pot preveure l'aportació per part de les institucions d'una quantitat econòmica o en espècie a l'estudiant en concepte d'ajut o borsa d'estudis. En cas que així s'acordi, s'ha d'especificar la quantitat en el projecte formatiu individual de l'estudiant, annex a aquest conveni. En el cas que l'estudiant rebi una remuneració en concepte d'ajut o borsa d'estudis, l'empresa l'haurà de donar d'alta i baixa a la Seguretat Social, i caldrà liquidar les cotitzacions davant la Tresoreria de la Seguretat Social segons les normes previstes, el RD 1493/2011, de 24 d'octubre, i el RD-llei 8/2014, de 4 de juliol.

10. Les dues parts signatàries d'aquest conveni es comprometen a complir el règim de permisos de l'estudiant, en els termes establerts en la normativa de pràctiques d'estudiants de la Universitat de Barcelona.

11. L'estudiant té dret a la propietat intel·lectual i industrial de les tasques, investigacions dutes a terme, o dels resultats obtinguts en els termes establerts a la legislació reguladora de la matèria.

12. A petició dels tutors de l'Idescat, la UB ha de reconèixer les tasques de tutoria dutes a terme d'acord amb la Normativa de pràctiques d'estudiants de la UB

13. En el cas d'eventuals conflictes derivats de les pràctiques dels estudiants, els tutors, i en última instància les parts signatàries d'aquest conveni, han d'intervenir-hi per trobar-hi solucions pel bon desenvolupament de les pràctiques.

14. Aquest conveni té una durada d'un curs acadèmic, 2018–19.

15. El projecte formatiu annex a aquest conveni té vigència segons el període de les pràctiques acordat, i es pot rescindir anticipadament segons les causes previstes en la normativa de pràctiques d'estudiants de la UB, i per la legislació vigent.

16. Prèvia comunicació a Pràctiques Externes per part de l'Idescat, l'alumne podrà fer desplaçaments fora de l'adreça postal on l'estudiant realitzi les pràctiques. Les despeses derivades aniran a càrrec de l'Idescat.

En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni en el lloc i en la data esmentats més avall.

Barcelona, 14 de setembre de 2018

Dr. Ramon Alemany Leira
Facultat d'Economia i Empresa. Universitat de Barcelona. Segons resolució del Rector de la Universitat de Barcelona de 14 de setembre de 2009, de delegació de competències en matèria de convenis de pràctiques (Signatura i segell)
Frederic Udina i Abelló
Institut d'Estadística de Catalunya (Signatura i segell)