Skip to main content

Agreement 017/2013

CONVENI ESPECÍFIC DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES EN ENTITATS COL·LABORADORES PEL CÒMPUT DE CRÈDITS

REUNITS

D'una part, el senyor Ferran Sancho i Pifarré, Rector Magnífic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb NIF Q0818002H, amb domicili a campus universitari, s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), en ús de les facultats atribuïdes per l'article 75, lletra m) dels Estatuts de la UAB, les quals exerceix en virtut del seu nomenament com a rector d'aquesta universitat pel Decret de la Generalitat de Catalunya 64/2012, de 12 de juny, i en el seu nom, segons la resolució de 24 de juliol de 2012, per la qual s'autoritza la subscripció de convenis de cooperació educativa amb empreses i altres institucions per a la realització de pràctiques externes pel còmput de crèdits, el senyor Joan Botella Corral, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

D'una altra part, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), en representació d'aquesta l'entitat col·laboradora - amb NIF Q-0840005-C i domicili a Barcelona (DP 08003), Via Laietana, 58, - segons nomenament previst per Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 178/2009, de 17 de novembre, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

I, d'una altra part, el la senyor Gerard Comas Cabeza amb DNI 38880626T, estudiant de Grau en Ciència Política i Gestió Pública a la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest conveni i

MANIFESTEN

  1. Que en data 19 de setembre de 2012 la Universitat Autònoma de Barcelona i l'entitat col·laboradora Institut d'Estadística de Catalunya van subscriure un conveni marc de cooperació educativa universitat-empresa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes per al còmput de crèdits.
  2. Que els pactes continguts en el citat conveni marc s'aplicaran a aquest conveni específic sempre que no siguin incompatibles amb el compliment de la STS de 21 de maig de 2013. que declara nul de ple dret el Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre pel que es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.
  3. Que la conveniència que els estudiants combinin la seva formació acadèmica amb la pràctica professional és palesa en el pla d'estudis de les titulacions de grau i llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració, Ciència Política i Gestió Pública i Sociologia.
  4. Que, tal i com s'estableix a l'article 2 del Reial Decret 1497/1981, de Programes de Cooperació Educativa, modificat pel Reial Decret 1845/1994, de 9 de setembre, l'estudiant ha superat el 50 per cent dels crèdits necessaris per obtenir el títol universitari que justifica la realització de les pràctiques acadèmiques externes.
  5. Que, en compliment del reial decret esmentat, per al desenvolupament del conveni marc subscrit entre la Universitat i l'entitat col·laboradora i d'acord amb el pla d'estudis esmentat, les parts subscriuen aquest document i

ACORDEN

Primer. L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions sobre les quals s'han de desenvolupar les pràctiques acadèmiques externes que l'estudiant ha de dur a terme per a la seva formació a l'entitat col·laboradora.

L'estudiant ha de desenvolupar aquestes pràctiques externes de conformitat amb el projecte formatiu, en el qual s'inclouen els objectius educatius i les activitats que cal desenvolupar. Mitjançant la signatura d'aquest conveni l'estudiant declara, expressament, conèixer i acceptar el contingut de l'esmentat projecte formatiu.

Segon. 1. La durada de les pràctiques s'estableix des del dia 1 de setembre de 2013 fins al dia 31 de maig de 2014 . Tal com preveu l'acord tercer del conveni marc subscrit entre la UAB i l'entitat col·laboradora, la realització de les pràctiques és compatible amb l'activitat acadèmica, formativa i de representació i participació de l'estudiant a la Universitat.

2. El nombre dels crèdits que obtén l'estudiant per la seva estada de pràctiques a l'entitat col·laboradora és el què s'estableix al pla d'estudis corresponent.

3. El nombre d'hores total de l'estada de pràctiques externes és de 180 hores prorrogables a 200 hores si no excedeix del 50 per cent del temps que constitueix el curs acadèmic.

4. L'estada de pràctiques té lloc a Via Laietana, 58 08003 - Barcelona.

5. L'estudiant té dret al règim de permisos recollit en l'esmentat conveni marc de 19 de setembre de 2012, subscrit entre la Universitat i l'entitat col·laboradora, del qual se li facilita una còpia perquè en tingui coneixement.

L'estudiant ha d'informar a l'entitat col·laboradora amb prou antelació d'aquelles absències que siguin previsibles i ha de presentar els justificants corresponents.

Les hores de pràctiques que no s'hagin pogut dur a terme a causa d'un permís poden comportar una ampliació de la data d'acabament de l'estada de pràctiques equivalent al temps gaudit al permís, sempre que aquesta ampliació es comuniqui amb anterioritat a la finalització del període inicialment pactat a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Tercer. 1. L'entitat col·laboradora designa com a persona tutora a la Sra. Cecília Ruíz Luque, que ha de vetllar per la formació de l'estudiant i ha de fixar el pla de treball que s'adjunta a l'Annex d'aquest conveni, segons el projecte formatiu.

2. Per part de la UAB la tutora designada és el Dra. Sara Moreno qui es responsabilitzarà del seguiment i avaluació de les pràctiques

Quart. L'estudiant es compromet a incorporar-se a l'entitat col·laboradora en la data acordada, a complir els horaris previstos i a respectar les normes fixades per l'entitat col·laboradora, així com a mantenir amb la persona tutora la relació necessària per a aconseguir el desenvolupament de l'estada de pràctiques.

Així mateix, l'estudiant es compromet a tractar amb absoluta confidencialitat la informació interna de l'entitat col·laboradora on desenvolupa l'estada de pràctiques i a guardar secret professional sobre les seves activitats, tant durant l'estada com un cop l'hagi finalitzat.

Cinquè. Un cop finalitzada l'estada de pràctiques, l'estudiant ha d'elaborar una memòria final segons el model establert per la Universitat disponible a la web de la Universitat (http://www.uab.cat/politiques-sociologia).

Sisè. En la data de signatura d'aquest conveni l'estudiant acredita que té subscrita una pòlissa d'assegurança d'accidents i de responsabilitat civil.

Setè. L' incompliment dels termes establerts al present conveni, als annexos, al conveni marc a l'empara del qual se subscriu i/o a les disposicions legalment aplicables, s'ha de comunicar a la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona amb una antelació mínima d'una setmana, amb la voluntat de rescindir anticipadament el present conveni.

Així mateix, la Universitat pot rescindir unilateralment aquest conveni si detecta que alguna de les parts incompleix els acords establerts i la normativa aplicable.

Vuitè. La realització de l'estada de pràctiques no suposa l'assumpció per a les parts d'obligacions més enllà de les estrictament establertes en aquest document i en el conveni Marc , i en cap cas no implica l'existència de relació laboral entre l'estudiant i l'Entitat Col·laboradora.

Novè. L'estada en pràctiques de l'estudiant no comportarà cap aportació econòmica per part de l'Entitat col·laboradora, ni a l'estudiant ni a la Universitat, per cap concepte.

Desè. Les parts acorden que, en tot allò que no estigui expressament regulat en aquest conveni, és aplicable el que disposa el Conveni marc de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes per al còmput de crèdits de data 19 de setembre de 2012.

Amb la signatura d'aquest conveni, la Universitat lliura una còpia del conveni marc abans esmentat a l'estudiant, el qual declara expressament conèixer-ne i acceptar-ne tots els termes.

I, perquè així consti, les parts signen aquest document, per triplicat, al lloc i en la data assenyalats.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 29 de juliol de 2013

Per la Universitat Autònoma de Barcelona (Signatura i segell)
Joan Botella Corral. Degà de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Per l'estudiant (Signatura)
Gerard Comas Cabeza
Per l'entitat col·laboradora
Frederic Udina i Abelló

ANNEX PLA DE TREBALL ALUMNE GERARD COMES (CCPP i SOCIOLOGIA DE LA UAB)

Estadística dels establiments de serveis socials a Catalunya i persones amb reconeixement legal de disminució.

Tractament de les dades de cadascun dels fitxers rebuts de Benestar i Família: Dades atenció a Infància, gent gran i discapacitats, i persones amb reconeixement legal de disminució a Catalunya.

En el fitxer gent gran i discapacitats: reagrupació de les diferents casuístiques per tal de produir les dades corresponents, en el cas de la gent gran, dels diferents tipus de residències (públiques, sense lucre i mercantils) separades dels centres de dia. En el cas dels centres d'atenció a les persones amb discapacitats seguint la mateixa estratègia s'han d'unir els centres ocupacional i els de teràpia, els tipus de serveis i de places ofertades.

Elaborar les taules d'establiments per infància/adolescència.

Elaboració de les taules de les persones amb reconeixement legal de disminució per sexe, grups d'edats, grau i tipologia. Dades desagregades per municipis.

Presentar les dades d'establiments de serveis socials de la gent gran, discapacitats i infants/adolescents per municipis.

Producció dels Indicadors Socials Territorials disponibles en el web de l'Idescat.

L'objectiu operatiu és el d'ampliar i actualitzar les dades municipals dels Indicadors Socials Territorials, així com els indicadors relacionats amb les estimacions censals de 2011, mitjançant:

  • Explotació de diferents fonts estadístiques tant pròpies com d'altres departaments
  • Elaboració de taules estadístiques
  • Gestió de base de dades bàsiques
La tutora designada per l'Idescat