Skip to main content

Agreement 024/2014

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I LA UNIVERSITAT DE VIC - UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE "PRESERVACIÓ DEL SECRET ESTADÍSTIC EN LA DIFUSIÓ DE DADES GEOCODIFICADES DE POBLACIÓ".

Barcelona, 14 de juliol de 2014

REUNITS

D'una part, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'lnstitut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat), amb CIF Q5850015-H i domicili a Via Laietana, 58 08003 Barcelona, en nom i representació d'aquest organisme, segons nomenament efectuat d'acord amb el que preveu el Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'lnstitut d'Estadística de Catalunya.

D'altra part, el Sr. Jordi Montaña i Matosas, Rector Magnífic de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (en endavant, UVic-UCC), en el seu nom i representació, que actua d'acord amb els poders atorgats a favor seu pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUB), entitat titular de la UVic-UCC, domiciliada al carrer Sagrada Família, 7, de Vic. La FUB està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 150 i identificada amb el NIF número G-58 020 124.

En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per formalitzar aquest conveni i

MANIFESTEN

PRIMER.- Que l'Idescat està interessat a disposar dels instruments i procediments estadístics i computacionals orientats a la preservació del secret estadístic en el tractament de les microdades espacials de població referides al Cens de població i habitatges i al Registre de població de Catalunya, així com l'actualització dels criteris tècnics i operatius que els siguin d'aplicació.

SEGON.- Que la Facultat d'Empresa i Comunicació de la UVic-UCC està portant a terme el projecte "Preservació del secret estadístic en la difusió de les dades geocodificades de població", sota la direcció del doctor Joan Carles Martori Cañas com a investigador principal del projecte. Aquest projecte de recerca es desenvolupa en el marc del grup de recerca DAM (Data Analysis and Modeling).

Que aquest projecte de recerca persegueix els objectius següents:

 • Estudiar les opcions de difusió i visualització de dades georeferenciades de població provinents del Registre de població de Catalunya 2014. La difusió i visualització de les dades han de ser compatibles amb la legislació sobre el secret estadístic.
 • Estudiar les opcions de difusió i visualització de dades georeferenciades de població provinents del Cens de Població 2011. La difusió i visualització de les dades han de ser compatibles amb la legislació sobre el secret estadístic.

TERCER.- Que el Programa anual d'actuació estadística (PAAE) per a l'any 2014, aprovat pel Decret 268/2013, de 23 de desembre, preveu realitzar l'actuació estadística: MÈTODES DE CONTROL DE LA REVELACIÓ ESTADÍSTICA (codi 22 05 03).

QUART.- Que tenint en compte la naturalesa de les dades, la cessió d'aquestes es realitzarà protegint la confidencialitat de la informació tractada, d'acord amb les obligacions establertes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD) i el reglament que la desenvolupa, pel que fa a les dades del Registre de població. Igualment, la cessió de dades del Cens de població i habitatges, dades sotmeses al secret estadístic, s'efectuarà d'acord amb el que preveu la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya i la resta de la normativa estadística catalana vigent que li sigui d'aplicació.

Per tot el que s'ha exposat, les parts procedeixen a formalitzar aquest conveni, subjecte a les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte

L'objecte d'aquest conveni és establir els mètodes i procediments de difusió de les dades de població geocodificades compatibles amb la preservació del secret estadístic.

SEGONA.- Àmbit PAAE 2014 de la recerca

Els treballs de recerca estadística previstos en l'execució de l'objecte del conveni estan inclosos en els continguts de l'actuació estadística següent, establerta i descrita en el Programa anual d'actuació estadística (PAAE) per a l'any 2014, aprovat pel Decret 268/2013, de 23 de desembre.

MÈTODES DE CONTROL DE LA REVELACIÓ ESTADÍSTICA (codi 22 05 03)

 • Ressenya: perfeccionament continu d'un sistema automatitzat de procediments estadístics i computacionals orientats a la preservació del secret estadístic en el tractament de les microdades (registres individuals) i les macrodades (dades tabulades), així com l'actualització dels criteris tècnics i operatius que els siguin d'aplicació. L'actuació inclou la implementació efectiva d'un centre d'accés segur a les dependències de l'Idescat per tal que els investigadors autoritzats puguin accedir, amb garanties de confidencialitat, a dades estadístiques sotmeses al secret estadístic, així com les adaptacions tècniques i legals per a la consulta de fitxers segurs de microdades des del web de l'Idescat.
 • Objectiu: metodologia i normalització estadístiques
 • Nom: MÈTODES DE CONTROL DE LA REVELACIÓ ESTADÍSTICA
 • Tipus d'actuació: en desenvolupament
 • Finalitat: perfeccionament dels mètodes i productes de les noves modalitats de control de la revelació estadística per garantir l'accés segur a les dades confidencials, així com el control permanent dels fitxers estadístics que gestionen les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya.
 • Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

TERCERA.- Comissió de seguiment

A fi d'impulsar els objectius d'aquest conveni, es constituirà una comissió de seguiment, formada per un màxim de dos representants per cadascuna de les parts, que vetllarà pel desenvolupament correcte d'aquest conveni, per tal d'establir el programa de les actuacions necessàries per dur-lo a terme, i que es reunirà sempre que sigui necessari durant la vigència del conveni.

Els membres d'aquesta comissió mixta seran nomenats, respectivament, per cadascuna de les parts signants d'aquest conveni. A les reunions d'aquesta comissió podran assistir-hi altres persones, si així ho acorden les parts, si es considera convenient per millorar el desenvolupament d'aquest conveni.

QUARTA.- Obligacions de les parts

Les parts signants aporten els recursos humans i tècnics necessaris per al desplegament del present conveni.

La Facultat d'Empresa i Comunicació de la UVic-UCC, a través dels investigadors (en endavant, l'equip investigador), realitzarà l'execució tècnica dels treballs de recerca estadística acordats en aquest conveni.

 • Equip investigador: Raymond Lagonigro, Ramon Oller, Rafa Madariaga i Joan Carles Martori (investigador principal).
 • Outputs de la recerca: metodologia de tractament en el camp de les macrodades i microdades.

L'Idescat facilitarà la informació necessària per al desplegament dels treballs d'aquest conveni del Registre de població, d'acord amb la descripció del fitxer que figura a l'annex 1, i del Cens de població, d'acord amb la descripció del fitxer que figura a l'annex 2.

L'investigador principal d'aquest projecte lliurarà a l'Idescat l'informe amb els resultats obtinguts.

L'Idescat ha de disposar de la informació prèvia dels resultats abans de la seva publicació.

Es farà constar el suport de l'Idescat a les publicacions que se'n derivin, fins i tot un cop finalitzat el període de vigència d'aquest conveni, i se'n farà arribar una còpia a l'Idescat.

CINQUENA.- Finançament

El cost d'aquest programa de treball conjunt s'estima en 30.000 euros

La dedicació prevista per a la col·laboració del equip investigador en l'execució d'aquest conveni (establiment dels mètodes i procediments de difusió de les dades de població geocodificades compatibles amb la preservació del secret estadístic) és de 464 hores de treball, distribuïdes de la manera següent:

Distribució d'hores de treball
Preu hora (€) Total hores Total (€)
Hores d'investigador principal 7017011.900
Hores d'investigador sènior 7017011.900
Hores d'investigador júnior 501246.200
Total 46430.000

L'Idescat farà una aportació a la UVic-UCC per la quantitat de 15.000 euros per a l'execució d'aquest treball amb càrrec a la partida D/680000103/5831/0000. La resta del cost serà assumit per la UVic-UCC.

El 80% de l'import es farà efectiu per part de l'Idescat a la signatura d'aquest conveni, a fi que es pugui dur a terme efectivament el treball objecte d'aquest conveni en els terminis previstos. La resta de l'import a càrrec de l'Idescat es farà efectiu amb el lliurament dels resultats abans del 10 de desembre de 2014, i que hauran de ser certificats per l'òrgan competent de l'Idescat.

SISENA.- Titularitat dels drets sobre els resultats de la recerca

La titularitat dels drets sobre els resultats del projecte de recerca correspondran a l'Idescat, sens perjudici que la propietat intel·lectual sobre les publicacions acadèmiques que se'n derivin per part de l'equip investigador correspondran a allò que estableixin les seves respectives institucions acadèmiques.

L'Idescat es reserva la possibilitat de difondre els resultats de la recerca i citarà l'equip investigador quan faci referència al projecte i als seus resultats.

La UVic-UCC i l'equip investigador podran difondre els resultats de la recerca, sempre que citin l'Idescat com a titular dels drets dels resultats del projecte de recerca.

L'Idescat disposarà en cada moment de prioritat en el coneixement dels mètodes, la informació i els resultats de la modelització desenvolupada en l'execució dels treballs objecte del conveni.

SETENA.- Protecció de dades

1. Consideracions generals

Tota la informació intercanviada entre les parts signants relativa a aquest conveni i a les relacions que es derivin d'aquest serà considerada com una informació confidencial.

Les actuacions objecte d'aquest conveni fan necessari el tractament de dades de caràcter personal per part de l'equip investigador, per la qual cosa aquest haurà d'adequar les seves actuacions als requisits establerts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a les mesures de seguretat establertes al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com als preceptes sobre preservació del secret estadístic establerts a la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya i la resta de la normativa estadística catalana vigent que li sigui d'aplicació.

2. Regulació de l'encàrrec del tractament

a) D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 15 de novembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en el marc del que estableix el present conveni, la UVic-UCC i l'equip investigador ostenten la qualitat d'encarregats del tractament de dades i queden expressament i específicament obligats a mantenir absoluta confidencialitat i a guardar estricte secret professional sobre tota aquella informació referida a dades de caràcter personal que poguessin conèixer o accedir com a conseqüència del compliment i realització dels treballs objecte d'aquest conveni. Aquestes obligacions subsistiran fins i tot després de finalitzar i extingir-se aquest conveni.

b) L'Idescat vetllarà i controlarà el compliment de la normativa sobre protecció i seguretat de les dades de caràcter personal per part de l'encarregat del tractament i específicament podrà, en cas que sigui procedent:

 • Supervisar el compliment de l'aplicació de les mesures de seguretat i del nivell mitjà exigibles a les dades de caràcter personal objecte de tractament.
 • Dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la realització correcta del tractament.

c) L'encarregat del tractament queda obligat, d'acord amb el que disposa l'article 12.2 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, a tractar les dades personals conforme a les instruccions de l'Idescat i en tot cas sempre per a l'estricta realització dels treballs en execució del conveni, i es compromet:

 • A utilitzar les dades de caràcter personal amb l'única i exclusiva finalitat de realitzar els treballs especificats al conveni i a no aplicar-les o utilitzar-les per a una finalitat distinta o incompatible.
 • A no fer un tractament de dades que condueixi a la classificació de centres ni a la seva identificació individual.
 • A no difondre-les ni permetre'n l'accés ni cedir-les, ni tan sols per a la seva conservació, a terceres persones.
 • A adoptar i aplicar les mesures de seguretat de nivell mitjà que siguin necessàries, d'índole tècnica i organitzativa, que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal que provenen dels fitxers de l'Idescat i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural, d'acord amb el que estableix el títol VIII del Reglament de desplegament de la LOPD, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

d) L'encarregat del tractament, una vegada finalitzats els treballs d'execució de l'objecte del conveni, haurà de destruir o retornar a l'Idescat les dades de caràcter personal i els suports o documents en què consti alguna dada personal que hagi estat objecte de tractament.

e) L'encarregat del tractament, una vegada finalitzada la vigència del conveni, no podrà realitzar reproduccions totals o parcials per cap mitjà o suport de la informació relativa a dades de caràcter personal i no podrà conservar cap còpia dels suports que l'Idescat li hagi lliurat que continguin les dades de caràcter personal objecte de tractament, sempre que no es doni el supòsit de l'article 22.2 del Reglament de desplegament de la LOPD, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que preveu la conservació de les dades per l'encarregat del tractament, adientment bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de la seva relació amb l'Idescat.

Només en el cas que una norma legal prevegi la seva conservació, la destrucció de les dades de caràcter personal i dels suports o documents en què consti alguna dada personal objecte de tractament no procedirà i s'haurà de procedir a la devolució de les dades personals i els suports o documents en què pugui constar alguna dada personal objecte de tractament de l'Idescat.

VUITENA.- Termini de vigència

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2014.

NOVENA.- Causes de resolució del conveni

Són causes de resolució del conveni les següents:

 1. L'incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions assumides.
 2. La vulneració del secret estadístic.
 3. L'incompliment de la normativa sobre protecció de dades.
 4. El mutu acord de les parts, que s'instrumentarà per escrit.
 5. Qualsevol altra causa legalment establerta.

DESENA.- Resolució de conflictes

Aquest conveni té naturalesa administrativa. En cas de desacord, les qüestions litigioses sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d'aquest conveni seran competència de la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, perquè així consti i com a prova de conformitat, s'estén aquest document en exemplar DUPLICAT, que les parts signen a un sol efecte, en el lloc i data fixats a l'encapçalament.

Per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Jordi Montaña i Matosas. Rector
Per l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló. Director

Annex 1

Descripció del fitxer de microdades del Registre de població a 1 de gener de 2014

Variables: codi de província, codi de municipi, codi de districte, codi de secció, indicador de la font, indicador intern de la qualitat de les coordenades, coordenades, edat, sexe, lloc de naixement, nacionalitat i nivell d'instrucció.

Annex 2

Descripció del fitxer de microdades del Cens de població i habitatges 2011

Variables: codi de província, codi de municipi, comunitat autònoma, districte, secció, lletra de secció, número seqüencial de secció, número de buit, número identificatiu de la persona dins del buit, identificador d'edifici, coordenada X, coordenada Y, factor d'elevació de la persona, mes de naixement, any de naixement, edat, sexe, codi del país de nacionalitat, codi del país de naixement, nivell d'estudis completats, relació amb l'activitat, tipus de jornada de treball, codi d'ocupació i codi d'activitat econòmica.