Skip to main content

Agreement 027/2014

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA PER A L'ESTABLIMENT DE L'APORTACIÓ DE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA PER A LA CELEBRACIÓ DEL XII CONCURS STUDENT D'ESTADÍSTICA APLICADA

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) / Barcelona a 22 de setembre de 2014.

R E U N I T S

D'una part, el senyor Ferran Sancho i Pifarré, rector Magnífic de la Universitat Autònoma de Barcelona (en endavant, UAB), segons el Decret 64/2012, de 12 de juny, en nom i representació d'aquesta institució que té la seu social al Campus Universitari s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) i número d'identificació fiscal Q-0818002-H, en virtut de les competències que li atorga l'article 75, paràgraf m) dels Estatuts.

I d'altra part, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat), amb CIF Q5850015-H, en nom i representació d'aquest organisme, segons nomenament efectuat en el Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya (DOGC núm. 6571 de 27.02.2014).

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves respectives entitats i

M A N I F E S T E N

1. Que el Servei d'Estadística Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut d'Estadística de Catalunya volen potenciar l'esperit de recerca i el gust per l'estadística aplicada entre els estudiants universitaris de l'Estat espanyol, així com donar a conèixer el paper destacat que té l'estadística en l'obtenció de nous coneixements, tant a la comunitat universitària com a la societat en general.

2. Que la primera edició del Concurs Student d'Estadística Aplicada va ser a càrrec exclusivament del Servei d'Estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 2003 i s'adreçava només als alumnes matriculats a la Universitat Autònoma de Barcelona.

3. Que l'Institut d'Estadística de Catalunya, en virtut de les seves funcions i dels programes anuals d'actuació estadística que té encomanats en matèria de promoció de la recerca estadística a Catalunya, ha col·laborat ininterrompudament des de l'any 2004 en l'organització i promoció anual del Concurs Student d'Estadística Aplicada.

4. Que ambdues institucions signants volen estrènyer l'àmbit de la seva col·laboració en futures edicions del Concurs Student d'Estadística Aplicada i compartir plenament les tasques i recursos necessaris per organitzar-lo, així com els resultats que se'n derivin.

Que és per a això que les parts formalitzen aquest conveni, que es regirà per les següents

C L À U S U L E S

PRIMERA. Objecte del conveni

El present conveni regula la col·laboració institucional i econòmica entre l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat) i el Servei d'Estadística Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (en endavant, SEA) en l'organització i la difusió del XII Concurs Student d'Estadística Aplicada.

SEGONA. Obligacions de les parts signants

a) Obligacions conjuntes

  1. L'Idescat i el SEA participaran en l'organització del XII Concurs Student d'Estadística Aplicada, adreçat als estudiants de primer i segon cicle (diplomatura, llicenciatura o enginyeria) o estudiants de grau i de màster que estiguin matriculats el curs 2013–2014 en qualsevol universitat de l'Estat espanyol, d'acord amb les bases del Concurs que s'adjunten com a annex, i tindran al seu càrrec una part de les despeses vinculades als premis del Concurs.
  2. L'Idescat i el SEA es comprometen a difondre la celebració del Concurs a través del seu web i d'altres canals de difusió de què disposin a partir de la data de signatura d'aquest conveni.
  3. L'Idescat i el SEA formaran part del jurat, juntament amb altres professionals de l'estadística del nostre país.

b) Obligacions de l'Idescat

  1. Designar un estadístic de nivell superior per tal de formar part del jurat, sempre que així s'acordi.
  2. Difondre la celebració del Concurs a través del seu web i d'altres canals de difusió de què disposi, sempre que el comitè organitzador del Concurs faciliti prèviament a l'Idescat la documentació susceptible de publicació o divulgació.
  3. Fer-se càrrec dels compromisos financers establerts a la clàusula tercera en relació amb les despeses vinculades als premis del Concurs.

c) Obligacions del SEA

  1. El SEA s'encarregarà de l'organització dels recursos humans, materials i financers necessaris per a la realització del Concurs, de conformitat amb el que es disposa a l'annex.
  2. El SEA farà constar la participació de l'Idescat en tots els anuncis i tota la documentació de promoció del Concurs que es generi des de la signatura d'aquest conveni. En el cas de pàgines web, s'inclourà un enllaç al web de l'Idescat.
  3. L'organització del Concurs difondrà el lliurament dels premis i publicarà posteriorment al web del Servei d'Estadística Aplicada de la UAB els noms dels guanyadors i el treballs premiats.

TERCERA. Finançament del conveni

Basant-se en la seva experiència de col·laboració, l'Idescat ha determinat i avaluat la seva contribució a aquest premi amb una aportació màxima de 500 € (cinc-cents euros) per cobrir les despeses vinculades als conceptes esmentats a la clàusula segona b) 3, que es detallen en l'annex del pressupost d'ingressos i despeses i que aniran a càrrec de la partida pressupostària D/449000301/5831/0000

L'aportació econòmica de l'Idescat s'haurà de satisfer amb la signatura d'aquest conveni a fi que es puguin dur a terme els lliururament dels premis del Concurs que, en aquesta edició, coincidirà amb l'acte de celebració del Dia de l'Estadística 2014.

QUARTA. Vigència

Aquest conveni entrarà en vigor a la data de la seva signatura i la seva vigència finalitzarà el 31 de desembre de 2014.

L'Idescat i el SEA manifesten la voluntat de donar continuïtat a aquesta col·laboració en properes edicions, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries.

CINQUENA. Règim jurídic del conveni

D'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, el règim jurídic aplicable a aquest conveni és el de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte.

El rector de la Universitat Autònoma de Barcelona
Sr. Ferran Sancho i Pifarré
El director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Sr. Frederic Udina i Abelló

ANNEX.

Universitat Autònoma de Barcelona

Servei d'Estadística

Pressupost orientatiu de despeses i ingressos de la dotzena edició del Concurs Student d'Estadística Aplicada.

Data: 22 de maig de 2014

Concurs Student 12a edició, 2014. Pressupost

Detalls de la despesa Cost % Subtotals
Premis 1.500,00
Premi Idescat 500,0024,4
Premi Almirall 500,0024,4
Premi SEA 500,0024,4
Difusió i altres 550,00
Pòster 450,0022,0
Trameses i altres a universitats esp. 100,004,8
Gestió 0,00
Gestió del concurs a càrrec del SEA 0,000,00,00
Total despeses 2.050,00100,02.050,00
Detalls dels ingressos Cost % Subtotals
Patrocinadors 1.000,00
Idescat 500,0024,4
Empreses (Almirall) 500,0024,4
Empreses (SAS) (en espècies) Curs pagat per als guanyadors SCE-3 quotes soci anuals 0,0
Aportacions pròpies 1.050,00
UAB - Servei d'Estadística 1.050,0051,2
Total ingressos 2.050,00100,02.050,00