Skip to main content

Agreement 030/2012

CONVENI MARC DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES A L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA DELS ESTUDIANTS DE LA FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA, UNIVERSITAT DE BARCELONA

REUNITS

D'una part, la Sra. Elisenda Paluzie Hernández, amb el NIF Q-0918001-J, com a degana de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona (en endavant UB), ubicada a l'Avinguda Diagonal, núm. 690, de Barcelona, amb el codi postal 08034 i telèfon 934 024 311, i per delegació del rector d'aquesta Universitat.

D'altra part, el Sr. Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant Idescat), amb CIF Q5850015-H, i domicili en Via Laietana, 58 (08003 Barcelona), en nom i representació d'aquest organisme, segons nomenament efectuat d'acord amb el que preveu el Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 178/2009, de 17 de novembre, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest conveni i

MANIFESTEN

La conveniència que els estudiants de la Facultat d'Economia i Empresa de la UB combinin la seva formació acadèmica amb la pràctica professional.

Que en el marc de la legislació educativa relacionada amb les pràctiques d'estudiants universitaris i, de forma específica pel Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre, publicat al BOE de 10 de desembre de 2011, núm. 297, per la normativa de pràctiques d'estudiants de la Universitat de Barcelona i la normativa de pràctiques acadèmiques externes de la Facultat d'Economia i Empresa, les parts subscriuen aquest document i

ACORDEN

Primer.- Objecte

L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions en el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes que els estudiants han de dur a terme a l'Idescat per a la seva formació.

Les pràctiques acadèmiques es formalitzaran mitjançant convenis específics amb el corresponent projecte formatiu i han d'anar encaminades a completar l'aprenentatge teòric i pràctic de l'estudiant per tal de proporcionar-li una formació completa i integral.

Els processos de selecció d'estudiants, que compleixin els requisits reglamentaris per tenir accés a les pràctiques externes, hauran de garantir els principis de publicitat, objectivitat i concurrència competitiva.

Segon.- Règim de les pràctiques dels estudiants

L'estudiant ha de desenvolupar aquestes pràctiques externes de conformitat amb el projecte formatiu que es detalla en un posterior conveni específic que se signa amb l'estudiant, en el qual s'inclouen les activitats que cal desenvolupar, la durada i el règim de realització de les pràctiques. El conveni específic forma part inseparable d'aquest conveni marc.

Tal com preveu la normativa aplicable als convenis de cooperació educativa, el calendari i l'horari previstos per a la realització de les pràctiques és compatible amb l'activitat acadèmica, formativa i de representació i participació de l'estudiant a la Universitat.

En qualsevol cas, l'estudiant té dret al règim de permisos següent:

  • a. Per exàmens, ja siguin parcials o finals. L'estudiant té permís tot el dia en què té lloc l'examen.
  • b. Per tutoria. L'estudiant té permís les hores indispensables per a la tutoria.
  • c. Per presentació de treballs acadèmics. L'estudiant té permís les hores indispensables per a la presentació dels treballs acadèmics.
  • d. Per la representació i la participació en els òrgans de govern i de representació de la Universitat. L'estudiant té permís les hores indispensables per a la celebració de les sessions i per a participar en els processos electorals que corresponguin.
  • e. Per visita mèdica. L'estudiant té permís les hores indispensables per assistir a la visita mèdica.

L'estudiant ha d'informar a l'Idescat amb prou antelació d'aquelles absències que siguin previsibles i ha de presentar els justificants corresponents.

Les hores de pràctiques que no s'hagin pogut dur a terme a causa d'un permís poden comportar una ampliació de la data d'acabament de l'estada de pràctiques equivalent al temps gaudit al permís, sempre que aquesta ampliació es comuniqui amb anterioritat a la finalització del període inicialment pactat amb la Universitat de Barcelona.

La realització de l'estada de pràctiques no implica l'existència de relació laboral entre l'estudiant i l'Idescat, tal com s'estableix a l'article 2.3 del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques externes dels estudiants universitaris

L'estudiant té dret a la propietat intel·lectual i industrial de les tasques, investigacions dutes a terme, o dels resultats obtinguts en els termes establerts a la legislació reguladora de la matèria.

Un cop finalitzada l'estada de pràctiques, l'estudiant ha d'elaborar una memòria final, segons el model establert per la Universitat.

Tercer.- Designació de tutors

Les parts signatàries es comprometen a designar als tutors de l'estudiant, els quals vetllaran per la seva formació i es responsabilitzen de fixar el pla de treball segons el projecte formatiu, així com a tenir cura dels drets i deures de l'estudiant assenyalats a l'article 9 del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques externes dels estudiants universitaris.

Els tutors designats tenen els drets i els corresponen complir els deures recollits, respectivament, als articles 11 i 12 del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques externes dels estudiants universitaris. A petició dels tutors de l'empresa o institució, la UB ha de reconèixer les tasques de tutoria dutes a terme d'acord amb la Normativa de pràctiques d'estudiants de la UB.

La persona tutora designada per l'Idescat ha d'emetre un informe final per a valorar l'estada de pràctiques de l'estudiant, de conformitat amb el que s'estableix a l'article 13 del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques externes dels estudiants universitaris. Aquest informe s'ha de lliurar a la Universitat de Barcelona.

Quart.- Protecció de dades de caràcter personal

l'Idescat es compromet a tractar les dades de l'estudiant d'acord amb la normativa reguladora de les dades de caràcter personal i a facilitar a l'estudiant les dades necessàries per tal que pugui exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Les dades personals de la persona designada com a tutor o tutora de l'Idescat formen part d'un fitxer a la Universitat , amb la finalitat de gestionar el desenvolupament de l'objecte d'aquest conveni i fer el seguiment de l'evolució dels estudiants. De conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les persones designades com a tutores poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l'òrgan corresponent de la Universitat de Barcelona

Cinquè.- Pòlissa d'Assegurances

De conformitat amb l'article 7 del Reial decret 1707/2011, en la data de signatura del conveni específic l'estudiant ha d'acreditar tenir subscrita una pòlissa d'assegurança d'accidents i de responsabilitat civil.

Qualsevol eventualitat d'accident ha de tractar-se sota el règim de l'assegurança escolar obligatòria per a estudiants menors de 28 anys, tot i que l'assegurança cobreix tot l'any en el qual l'estudiant compleixi aquesta edat, i si són més grans, a través de l'assegurança d'accidents corresponent, la qual ha de ser formalitzada per l'estudiant. La Universitat de Barcelona té contractada una pòlissa de responsabilitat civil que cobreix qualsevol risc de danys a tercers derivats de les pràctiques de l'estudiant. No s'aplica el règim d'assegurances de les lleis laborals, ja que no hi ha cap contracte laboral.

Sisè.- Aportacions econòmiques

En el cas que en el conveni específic s'estipuli que l'estudiant ha de percebre un ajut a l'estudi per part de l'Idescat , aquest ajut ha d'estar sotmès a una retenció mínima del 2% d'IRPF de conformitat amb el Reial decret 0439/2007, de 30 de març, i se li ha de satisfer segons s'acordi entre l'Idescat i l'estudiant.

Setè.- Vigència

Aquest conveni té una vigència indefinida. Els convenis específics subscrits a l'empara d'aquest tindran la vigència temporal que en els mateixos s'estipuli.

Vuitè.- Resolució

Les causes de resolució d'aquest conveni són les previstes en aquest conveni marc i en el conveni específic subscrit a l'empara d'aquest, així com les previstes a la normativa aplicable.

Així mateix, la UB i l'Idescat poden resoldre unilateralment aquest conveni si detecten que alguna de les parts incompleix els acords establerts en aquest conveni marc, i/o en els convenis específics que se subscriguin a la seva empara, així com a la normativa aplicable.

El motiu d'incompliment així com l'expressió de la voluntat de rescindir anticipadament el present conveni, s'ha de comunicar formalment per escrit a les parts signants.

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d'aquest conveni es resoldran de mutu acord, i en el cas de no ser possible es posaran en coneixement i sota la competència de l'ordre jurisdiccionals contenciós administratiu corresponent.

Novè.- La UB i l'Idescat poden fer difusió pública de la subscripció d'aquest conveni, sempre que quedi emmarcada en l'esperit i en la voluntat de col·laboració establerta entre les parts.

En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni en el lloc i en la data esmentats més avall.

Barcelona, a 3 de desembre de 2012

Per la UB (Signatura i segell)
Sra. Elisenda Paluzie Hernández. Facultat d'Economia i Empresa. Universitat de Barcelona
Per l'Idescat (signatura i segell)
Frederic Udina i Abelló