Skip to main content

Session of the Governing Council of the Statistics System of Catalonia, 17 November 2011

(This text is not available in English.)

Dades de la convocatòria

Dia: 17 de novembre del 2011. Hora: 12.40 hores

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
  2. Informe del director de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
  3. Proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2012.
  4. Informació sobre el pressupost de l'Idescat per a l'any 2012.
  5. Proposta d'oficialització de la Classificació catalana d'ocupacions 2011 (CCO-2011).
  6. Informe sobre l'execució del Programa anual d'actuació estadística de l'any 2010 i del Pla estadístic de Catalunya 2006–2009 (prorrogat fins a l'any 2010).
  7. Torn obert de paraules.