Skip to main content

Session of the Governing Council of the Statistics System of Catalonia, 28 October 2019

(This text is not available in English.)

Dades de la convocatòria

Dia: 28 d'octubre de 2019. Hora: 18.00 hores

Lloc: Institut d'Estadística de Catalunya

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
  2. Proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2020.
  3. Informe sobre el compliment del Programa anual d'actuació estadística per al 2018.
  4. Avantprojecte de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2021–2024: pla de treball.
  5. Proposta d'oficialització de la Classificació catalana d'educació 2019 (CCED-2019).
  6. Torn obert de paraules.