Skip to main content

L'Idescat realitza l'explotació estadística dels fitxers d'afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions), fruit d'un conveni en matèria estadística entre aquesta Tresoreria General, l'Institut Social de la Marina i l'Institut d'Estadística de Catalunya. El conveni es va signar l'any 2011 i es va renovar l'any 2021.

L'afiliació a la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la vida del treballador. És a dir, la persona que treballa s'afilia quan comença la vida laboral i es dona d'alta en algun dels règims de la Seguretat Social; l'afiliació serà única, sens perjudici de les altes i baixes laborals que pugui tenir al llarg de la vida laboral.

Les afiliacions als diferents règims de la Seguretat Social es corresponen amb les situacions que generen obligació de cotitzar, és a dir, una mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions tingui, ja sigui en el mateix règim o en diferents. Les unitats de recompte poden ser, doncs, les afiliacions i els afiliats.

Un compte de cotització agrupa un col·lectiu de treballadors que pertanyen a una mateixa empresa, desenvolupen l'activitat en una mateixa província i tenen característiques homogènies de cotització.

1. Tractament de les dades

Fins al març del 2020, l'Idescat rebia trimestralment de la Tresoreria General de la Seguretat Social els fitxers d'afiliacions a la Seguretat Social en alta amb lloc de treball a Catalunya, amb data de referència l'últim dia hàbil del trimestre, i el fitxer de comptes de cotització que havien estat en situació d'alta en algun moment del trimestre.

A partir del maig del 2020, la periodicitat de la recepció de les dades passa a ser mensual i la Tresoreria General de la Seguretat Social facilita a l'Idescat:

 • el fitxer d'afiliacions a la Seguretat Social en alta amb lloc de treball a Catalunya amb data d'extracció l'últim dia hàbil del mes (cal tenir en compte que al mes de desembre l'extracció es fa el dia 30, si és dia hàbil).
 • el fitxer dels comptes de cotització de Catalunya que hagin estat en situació d'alta en algun moment del mes.

Atès que la variable "residència de l'afiliat" que consta al fitxer d'afiliacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social pot no estar actualitzada, l'Idescat vol obtenir resultats territorials d'afiliats i afiliacions segons la residència de l'afiliat. Per aquest motiu tracta la variable "residència de l'afiliat" acarant-la amb altres fitxers d'origen administratiu; d'aquesta manera enriqueix el fitxer original.

El tractament que l'Idescat fa de les dades consta de dues fases.

Fase 1: Acarament del fitxer d'afiliacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social amb el Registre de població de Catalunya

S'encreuen els dos fitxers i per als registres coincidents s'incorpora el municipi de residència de l'afiliat, el sexe, l'edat i la nacionalitat provinents del Registre de població de Catalunya.

En el cas de les afiliacions que no s'han trobat al Registre de població de Catalunya, es respecta la residència i les altres variables sociodemogràfiques que apareixen al fitxer d'afiliacions.

Cal tenir en compte que la coincidència de la totalitat dels registres és impossible, ja que hi ha afiliats que cotitzen a Catalunya però no hi resideixen.

Fase 2: Depuració del fitxer d'afiliacions a través del fitxer de comptes de cotització

Cada registre del fitxer d'afiliacions que tingui associat un compte de cotització s'encreua amb el fitxer de comptes i es comprova que està en situació d'alta i amb nombre de treballadors més gran que zero.

2. Variables de tabulació

Afiliats i afiliacions

Sexe

Nombre d'afiliats o afiliacions a la Seguretat Social segons el sexe de l'afiliat: homes o dones.

Edat

Nombre d'afiliats o afiliacions segons l'edat de l'afiliat desagregada en quatre grups d'edat:

 • menys de 30 anys
 • de 30 a 44 anys
 • de 45 a 54 anys
 • de 55 anys o més

Nacionalitat

Nombre d'afiliats o afiliacions a la Seguretat Social segons la nacionalitat de l'afiliat: espanyola o estrangera.

Afiliacions

Tipus de relació laboral

 • Per compte d'altri: inclou totes les afiliacions d'afiliats que cotitzen en règims de cotització associats a un compte de cotització o assimilats.
 • Per compte propi: inclou les afiliacions d'afiliats al Règim especial de treballadors autònoms (RETA) i al Règim especial del mar per compte propi.

Règim de cotització

 • Règim general de la Seguretat Social i Règim especial de la mineria del carbó

  • Règim general i Règim especial de la mineria del carbó. Inclou les afiliacions al règim general pròpiament dit, als sectors que pertanyen al règim general (artistes, representants de comerç, conserves vegetals, hostaleria, etc.), al conveni especial de cuidadors professionals i al règim especial de la mineria del carbó. Des del gener del 2012 formen part del Règim general el Sistema especial agrari i el Sistema especial de treballadors de la llar, que es presenten separadament d'aquesta categoria.
  • Sistema especial agrari. Des de l'1 de gener del 2012 forma part del Règim general de la Seguretat Social.
  • Sistema especial de treballadors de la llar. Inclou les afiliacions al Règim especial de treballadors de la llar i al Sistema especial de treballadors de la llar del Règim general. A partir de l'1 de gener del 2012, el Règim especial dels treballadors de la llar queda integrat dins del Règim general de la Seguretat Social. Durant els sis primers mesos del 2012 van conviure el Règim especial de treballadors de la llar i el Sistema especial de treballadors de la llar
 • Règim especial de treballadors autònoms (RETA). Es presenten resultats del total del col·lectiu. A la taula "Tots els règims" els resultats apareixen diferenciats de la manera següent:

  • Sistema especial de treballadors agraris per compte propi (SETA)
  • Resta d'autònoms (No SETA).
 • Règim especial del mar. Inclou les afiliacions per compte d'altri i per compte propi.

Activitat econòmica

L'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) i es difonen resultats per sector d'activitat econòmica, per secció d'activitat econòmica i per divisió d'activitat econòmica.

El codi CCAE-2009 que apareix en el fitxer de comptes de cotització s'assigna a les afiliacions que tenen associades un compte de cotització.

En els règims per compte propi la variable Activitat econòmica apareix en el mateix fitxer d'afiliacions i, per tant, la classificació és directa.

A les afiliacions al Sistema especial de treballadors de la llar, se'ls assigna el codi 97 de la CCAE-2009 (activitats de les llars que ocupen personal domèstic). A les afiliacions al conveni especial de cuidadors no professionals que pertanyen al Règim general la CCAE-2009 se'ls assigna el codi 881 (Activitats de serveis socials sense allotjament a persones grans i persones amb discapacitat). Per últim, a les afiliacions que cotitzen al Règim especial agrari en situació d'inactivitat se'ls assigna el codi 01.

Categories per sector d'activitat econòmica
CCAE-2009 Denominació
01–03 Agricultura
05–39 Indústria
41–43 Construcció
45–99 Serveis
Categories per secció d'activitat econòmica
CCAE-2009 Denominació
01–03 (secció A) Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
05–09 (secció B) Indústries extractives
10–33 (secció C) Indústries manufactureres
35 (secció D) Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
36–39 (secció E) Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació
41–43 (secció F) Construcció
45–47 (secció G) Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes
49–53 (secció H) Transport i emmagatzematge
55–56 (secció I) Hostaleria
58–63 (secció J) Informació i comunicacions
64–66 (secció K) Activitats financeres i d'assegurances
68 (secció L) Activitats immobiliàries
69–75 (secció M) Activitats professionals, científiques i tècniques
77–82 (secció N) Activitats administratives i serveis auxiliars
84 (secció O) Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria
85 (secció P) Educació
86–88 (secció Q) Activitats sanitàries i de serveis socials
90–93 (secció R) Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
94–96 (secció S) Altres serveis
97–98 (secció T) Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic; activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi
99 (Secció U) Organismes extraterritorials

Tant en el total d'afiliacions com en les afiliacions per compte d'altri, aquesta desagregació s'ofereix a partir del gener del 2022, coincidint amb la publicació dels resultats arrodonits a múltiples de 5, fet que permet garantir la preservació del secret estadístic.

Per divisió d'activitat econòmica es publiquen les 88 categories corresponents a la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) a dos dígits.

Tipus de contracte

Identifica la modalitat contractual que vincula el treballador per compte d'altri amb l'ocupador. Es classifica en les categories següents:

 • Indefinit: inclou les afiliacions que no estableixen límits de temps en la prestació de serveis.
 • Temporal: inclou les afiliacions que estableixen límits de temps en la prestació dels serveis.
 • No classificable: afiliacions, majoritàriament relacionades amb el sector públic, on no consta el tipus de contracte.

Un indicador rellevant associat al tipus de contracte és el grau de temporalitat, que es defineix de la forma següent:

Grau de temporalitat = (afiliacions per compte d'altri de caràcter temporal) / (total afiliacions per compte d'altri) * 100

Tipus de jornada

S'identifica a partir de la modalitat contractual que vincula el treballador per compte d'altri amb l'ocupador. Tenint en compte el nombre d'hores, es classifica en les categories següents:

 • Completa
 • Parcial
 • Fix discontinu
 • No classificable: afiliacions, majoritàriament relacionades amb el sector públic, on no consta el tipus de contracte ni, per tant, el tipus de jornada.

Grau de parcialitat = (afiliacions per compte d'altri a jornada parcial) / (total afiliacions per compte d'altri) * 100

Grup de cotització

Identifica el grup en el qual cotitza l'afiliació. Es difonen les següents categories:

 • Enginyers o llicenciats; personal tècnic d'alta direcció
 • Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats
 • Caps administratius i de taller
 • Ajudants no titulats
 • Oficials administratius
 • Subalterns
 • Auxiliars administratius
 • Oficials de primera i de segona
 • Oficials de tercera i especialistes
 • Peons
 • No procedent i altres: inclou les afiliacions al grup 11, així com les afiliacions que no tenen el grup de cotització informat (majoritàriament les del sistema especial de la llar i les del conveni especial de cuidadors professionals).

3. Qualitat de la informació

En termes de coherència externa amb altres dades publicades a partir dels fitxers de la Tresoreria General de la Seguretat Social, cal considerar:

 1. La data d'extracció del fitxer que rep l'Idescat pot no coincidir exactament amb les dades que utilitza el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, fet que pot ocasionar petites discrepàncies en els resultats.
 2. Tanmateix, els processos de depuració duts a terme també poden tenir incidència en aquestes discrepàncies.

4. Desagregació territorial

El nombre d'afiliats segons la residència padronal de l'afiliat per sexe, edat i nacionalitat, es difon per a tots els municipis de Catalunya, per comarques i Aran, per àmbits del Pla territorial, per províncies i per a Catalunya.

Per preservar el secret estadístic, en els creuaments dels afiliats per sexe i edat, sexe i nacionalitat, i edat i nacionalitat, es difonen resultats per als municipis de més de 50.000 habitants, per comarques i Aran, per àmbits del Pla territorial, per províncies i per a Catalunya.

El nombre d'afiliacions segons la residència padronal de l'afiliat per sexe, per grups d'edat, per nacionalitat, per tipus de relació laboral, per sector d'activitat econòmica, per al Règim general i per al Règim especial de la mineria del carbó (exclosos els sistemes especials agrari i de la llar) i per al Règim especial de treballadors autònoms (RETA), es difonen per a tots els municipis, per comarques i Aran, per àmbits del Pla territorial, per províncies i per a Catalunya.

Per preservar el secret estadístic, els creuaments entre dues variables i els resultats del Sistema especial agrari, el Sistema especial de la llar, el Règim especial del mar i el Règim especial de treballadors autònoms entre SETA (Sistema especial de treballadors agraris per compte propi) i no SETA, només es difonen per a municipis de més de 50.000 habitants, per comarques i Aran, per àmbits del Pla territorial, per províncies i per a Catalunya. Per a aquests territoris també es difonen els resultats de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri i els graus de temporalitat i parcialitat per sexe. Les afiliacions per secció d'activitat econòmica es difonen per als municipis de més de 5.000 habitants.

Tant a les taules d'afiliats com d'afiliacions, quan es desagreguen per territori, apareix la categoria "No residents a Catalunya o altres". Aquesta categoria inclou, majoritàriament, els afiliats o les afiliacions en què la persona cotitza a Catalunya però no hi resideix. De manera molt residual, també inclou aquells afiliats o afiliacions en què no consta la residència de l'afiliat.

Segons l'Acord de govern GOV/21/2014, de 4 de febrer, publicat al DOGC núm. 6556, vuit municipis de la comarca de l'Anoia canvien d'adscripció i passen de l'àmbit de planificació territorial del Penedès a l'àmbit de planificació territorial de les Comarques Centrals. Per això, la informació que es publica en relació amb aquests dos àmbits no és comparable amb la dels anys anteriors, del 2014 en endavant.

Segons la Llei 4/2015, del 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès, 10 municipis formen la nova comarca i modifica territorialment les comarques del Bages, d'Osona i del Vallès Oriental. Per això la informació que es publica sobre aquestes comarques, del juny del 2015 en endavant, no és comparable amb la dels períodes anteriors.

Segons la Llei 7/2023, del 10 de maig, de creació de la comarca del Lluçanès, la nova comarca està formada per 9 municipis i modifica territorialment les comarques del Bages i Osona. Aquesta llei preveu, en la seva disposició final primera, que el Ple de l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra pot adoptar un acord en què manifesti la voluntat de reintegrar-se a la comarca a què estava adscrit anteriorment. Això s'ha fet efectiu d'acord amb la Resolució PRE/2630/2023, de 17 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'acord de l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra relatiu al canvi d'adscripció de la comarca del Lluçanès a la del Bages. En conseqüència:

 • la informació que es publica d'Osona a partir del maig del 2023, inclòs, no és comparable amb la dels períodes anteriors.
 • la informació que es publica del Bages és comparable a partir del juny del 2015, excepte per als mesos de maig i juny del 2023, que temporalment no van incloure el municipi de Sant Feliu Sasserra, ja que durant aquests dos mesos va estar adscrit al Lluçanès.
 • la informació que es publica del Lluçanès a partir del juliol del 2023 no és comparable amb la del maig i juny del 2023.

Segons la Llei 4/2023, del 16 de març, de canvi d'adscripció comarcal i veguerial dels municipis de Biosca i Torà, la informació de les comarques de la Segarra i el Solsonès a partir del juliol del 2023 no és comparable amb la dels períodes anteriors.

5. Aspectes tècnics de la tabulació

De vegades, el nombre d'elements associats a cada cel·la és insuficient per preservar el secret estadístic. En aquests casos, fins al desembre del 2021, es fa una difusió restringida de les cel·les amb un valor més gran que zero i més petit que cinc. S'indica amb el símbol ".." les dades no disponibles.

A partir del gener del 2022, per preservar el secret estadístic els resultats s'ofereixen arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.