Skip to main content

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe i divisió econòmica. A últim dia del mes

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe i divisió econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Juny del 2021 (p)
Homes Dones Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 45.125 10.530 55.655
02 Silvicultura i explotació forestal 2.784 292 3.076
03 Pesca i aqüicultura 2.103 144 2.247
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit .. .. 13
06 Extracció de petroli brut i de gas natural .. .. 33
07 Extracció de minerals metàl·lics .. .. 6
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 2.142 296 2.438
09 Activitats de suport a les indústries extractives 27 33 60
10 Indústries de productes alimentaris 46.424 30.914 77.338
11 Fabricació de begudes 6.315 2.562 8.877
12 Indústries del tabac .. .. ..
13 Indústries tèxtils 9.956 7.774 17.730
14 Confecció de peces de vestir 3.466 7.566 11.032
15 Indústria del cuir i del calçat 1.364 2.017 3.381
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 7.344 1.427 8.771
17 Indústries del paper 8.732 3.290 12.022
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 12.701 6.158 18.859
19 Coqueries i refinació del petroli 773 185 958
20 Indústries químiques 23.427 12.666 36.093
21 Fabricació de productes farmacèutics 12.916 12.658 25.574
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 16.623 8.046 24.669
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 9.573 2.085 11.658
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 7.576 1.293 8.869
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 42.965 9.088 52.053
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 4.665 2.547 7.212
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 9.375 3.797 13.172
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 24.299 5.487 29.786
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 28.786 9.237 38.023
30 Fabricació d'altres materials de transport 3.318 698 4.016
31 Fabricació de mobles 6.459 1.475 7.934
32 Indústries manufactureres diverses 4.523 4.420 8.943
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 18.218 2.659 20.877
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 3.658 1.418 5.076
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 4.736 1.803 6.539
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 841 223 1.064
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 14.825 4.332 19.157
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 322 57 379
41 Construcció d'immobles 63.315 11.611 74.926
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 8.137 892 9.029
43 Activitats especialitzades de la construcció 118.023 13.065 131.088
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 43.811 9.046 52.857
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 132.101 78.782 210.883
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 129.367 207.556 336.923
49 Transport terrestre; transport per canonades 90.430 13.638 104.068
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 1.029 298 1.327
51 Transport aeri 5.037 3.433 8.470
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 31.711 15.109 46.820
53 Activitats postals i de correus 10.703 6.364 17.067
55 Serveis d'allotjament 23.931 27.899 51.830
56 Serveis de menjar i begudes 109.188 93.769 202.957
58 Edició 6.478 5.372 11.850
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 5.665 3.583 9.248
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 2.814 1.916 4.730
61 Telecomunicacions 7.603 3.046 10.649
62 Serveis de tecnologies de la informació 57.472 23.633 81.105
63 Serveis d'informació 5.048 4.251 9.299
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 16.188 17.782 33.970
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 4.681 6.765 11.446
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 8.396 10.312 18.708
68 Activitats immobiliàries 14.380 19.267 33.647
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 24.329 38.827 63.156
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 12.709 14.415 27.124
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 32.873 16.435 49.308
72 Recerca i desenvolupament 11.648 13.293 24.941
73 Publicitat i estudis de mercat 13.111 14.850 27.961
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 16.158 18.424 34.582
75 Activitats veterinàries 1.308 3.743 5.051
77 Activitats de lloguer 10.379 6.035 16.414
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 38.665 25.048 63.713
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 4.004 6.623 10.627
80 Activitats de seguretat i investigació 18.553 4.028 22.581
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 35.654 72.041 107.695
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 38.121 33.836 71.957
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 95.717 133.249 228.966
85 Educació 53.722 101.690 155.412
86 Activitats sanitàries 53.037 150.960 203.997
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 7.788 42.404 50.192
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 13.903 37.992 51.895
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 7.909 6.038 13.947
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 1.772 2.592 4.364
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 2.602 2.235 4.837
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 26.389 19.917 46.306
94 Activitats associatives 7.628 13.449 21.077
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 8.220 2.742 10.962
96 Altres activitats de serveis personals 18.621 43.904 62.525
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 7.026 71.141 78.167
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi .. .. ..
99 Organismes extraterritorials 207 322 529
Total 1.843.970 1.630.806 3.474.776
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cells: All

Select a category to see the time series.