Skip to main content

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe i divisió d'activitat econòmica. A últim dia del mes

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe i divisió d'activitat econòmica. A últim dia del mes
Catalonia
06/2024 (p)
No filters
Filter 1
Filter 2

Select a category to see the time series.

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe i divisió d'activitat econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Juny del 2024 (p)
Homes Dones Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 45.585 10.265 55.850
02 Silvicultura i explotació forestal 3.075 370 3.445
03 Pesca i aqüicultura 2.015 160 2.175
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit 10 5 10
06 Extracció de petroli brut i de gas natural 35 0 35
07 Extracció de minerals metàl·lics 5 0 5
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 2.235 300 2.535
09 Activitats de suport a les indústries extractives 20 5 25
10 Indústries de productes alimentaris 50.225 34.990 85.215
11 Fabricació de begudes 6.640 2.875 9.515
12 Indústries del tabac 0 0 5
13 Indústries tèxtils 9.425 7.570 16.995
14 Confecció de peces de vestir 3.265 7.315 10.580
15 Indústria del cuir i del calçat 1.555 2.020 3.575
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 7.395 1.520 8.915
17 Indústries del paper 9.135 3.735 12.865
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 12.705 6.670 19.375
19 Coqueries i refinació del petroli 745 175 920
20 Indústries químiques 24.900 14.340 39.240
21 Fabricació de productes farmacèutics 14.195 14.215 28.405
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 16.600 8.335 24.935
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 9.750 2.210 11.960
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 7.650 1.365 9.015
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 44.035 9.685 53.720
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 5.140 2.795 7.935
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 9.875 4.175 14.045
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 25.710 5.930 31.640
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 25.370 8.565 33.935
30 Fabricació d'altres materials de transport 4.345 930 5.280
31 Fabricació de mobles 6.245 1.495 7.740
32 Indústries manufactureres diverses 4.925 5.340 10.265
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 19.725 2.905 22.635
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 3.690 1.520 5.205
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 5.190 2.135 7.325
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 960 260 1.225
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 16.555 5.325 21.880
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 360 85 445
41 Construcció d'immobles 70.155 13.240 83.390
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 8.350 970 9.320
43 Activitats especialitzades de la construcció 124.265 14.325 138.590
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 46.085 9.555 55.640
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 142.155 87.730 229.885
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 134.855 217.340 352.195
49 Transport terrestre; transport per canonades 99.280 16.100 115.380
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 1.365 435 1.800
51 Transport aeri 3.625 2.975 6.600
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 37.520 19.785 57.300
53 Activitats postals i de correus 11.425 6.895 18.320
55 Serveis d'allotjament 33.015 41.120 74.135
56 Serveis de menjar i begudes 129.870 110.205 240.075
58 Edició 6.355 5.745 12.100
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 7.005 4.515 11.520
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 2.950 2.160 5.110
61 Telecomunicacions 6.950 3.055 10.005
62 Serveis de tecnologies de la informació 73.905 32.540 106.440
63 Serveis d'informació 5.725 4.780 10.505
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 16.435 17.860 34.290
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 4.490 6.675 11.165
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 8.570 10.490 19.065
68 Activitats immobiliàries 15.640 20.970 36.610
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 26.865 42.865 69.735
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 16.405 18.090 34.495
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 38.200 19.915 58.120
72 Recerca i desenvolupament 14.565 17.580 32.145
73 Publicitat i estudis de mercat 15.110 17.580 32.690
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 17.575 20.120 37.695
75 Activitats veterinàries 1.405 4.230 5.635
77 Activitats de lloguer 11.420 6.370 17.790
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 35.665 23.660 59.330
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 5.670 8.585 14.255
80 Activitats de seguretat i investigació 20.770 5.045 25.810
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 39.650 79.775 119.430
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 44.900 40.230 85.130
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 83.455 101.345 184.800
85 Educació 80.100 159.810 239.915
86 Activitats sanitàries 61.195 172.505 233.705
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 8.710 47.800 56.515
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 15.600 44.530 60.130
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 10.120 7.720 17.840
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 2.120 3.185 5.310
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 2.845 2.475 5.320
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 31.925 23.675 55.600
94 Activitats associatives 7.965 14.430 22.395
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 7.245 2.385 9.635
96 Altres activitats de serveis personals 21.725 47.090 68.815
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 6.290 68.245 74.535
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi 0 0 0
99 Organismes extraterritorials 200 320 520
Total 2.016.960 1.818.610 3.835.570
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.