Skip to main content
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i divisió d'activitat econòmica. A últim dia del mes
Catalonia
04/2024 (p)
No filters
Filter 1
Filter 2

Select a category to see the time series.

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i divisió d'activitat econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Abril del 2024 (p)
Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys o més Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 5.570 15.235 14.435 14.940 50.185
02 Silvicultura i explotació forestal 520 1.325 965 530 3.335
03 Pesca i aqüicultura 165 585 790 575 2.115
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit 0 0 5 10 10
06 Extracció de petroli brut i de gas natural 0 5 15 10 30
07 Extracció de minerals metàl·lics 0 5 0 0 5
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 205 835 905 575 2.525
09 Activitats de suport a les indústries extractives 0 10 5 10 30
10 Indústries de productes alimentaris 14.160 29.860 24.340 15.170 83.525
11 Fabricació de begudes 1.140 3.210 3.050 1.875 9.275
12 Indústries del tabac 0 0 0 0 5
13 Indústries tèxtils 1.650 4.570 5.695 4.985 16.900
14 Confecció de peces de vestir 965 2.750 3.525 3.315 10.555
15 Indústria del cuir i del calçat 380 1.180 1.280 790 3.625
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 885 2.585 2.865 2.520 8.850
17 Indústries del paper 1.425 4.000 4.435 2.915 12.770
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 2.295 5.990 6.500 4.400 19.185
19 Coqueries i refinació del petroli 35 455 330 90 910
20 Indústries químiques 5.125 13.355 12.990 7.500 38.970
21 Fabricació de productes farmacèutics 3.700 11.220 9.120 4.040 28.080
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 2.385 7.550 9.180 5.740 24.855
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 1.130 3.315 4.360 3.065 11.870
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 835 2.690 3.300 2.170 9.000
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 6.375 16.790 18.425 11.600 53.190
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 1.120 2.560 2.765 1.465 7.910
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 1.600 4.665 4.940 2.780 13.985
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 4.265 10.325 10.735 6.195 31.520
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 2.830 9.780 14.475 6.755 33.840
30 Fabricació d'altres materials de transport 760 1.845 1.675 990 5.270
31 Fabricació de mobles 810 2.190 2.650 2.080 7.725
32 Indústries manufactureres diverses 1.460 3.510 3.200 1.955 10.125
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 3.365 7.770 6.990 4.510 22.630
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 405 2.060 1.805 930 5.200
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 580 2.130 2.750 1.725 7.180
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 90 350 485 260 1.190
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 1.860 5.960 7.225 5.780 20.825
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 35 145 160 95 430
41 Construcció d'immobles 8.040 26.185 28.780 19.675 82.680
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 855 2.895 3.620 2.120 9.490
43 Activitats especialitzades de la construcció 15.540 45.590 47.360 28.705 137.200
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 9.950 19.145 15.315 10.740 55.150
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 29.595 74.685 70.850 47.120 222.250
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 79.120 111.325 86.000 61.860 338.305
49 Transport terrestre; transport per canonades 9.985 35.200 39.560 30.560 115.300
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 200 480 370 220 1.275
51 Transport aeri 1.840 3.645 1.755 815 8.050
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 9.505 19.295 15.455 9.530 53.785
53 Activitats postals i de correus 3.090 6.175 4.895 3.975 18.130
55 Serveis d'allotjament 12.990 21.800 16.155 11.280 62.230
56 Serveis de menjar i begudes 69.750 77.150 51.930 35.260 234.095
58 Edició 2.115 4.425 3.135 2.365 12.040
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 3.170 4.695 2.360 1.075 11.295
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 735 1.305 1.530 1.545 5.115
61 Telecomunicacions 1.520 3.760 3.560 1.285 10.120
62 Serveis de tecnologies de la informació 25.325 51.090 21.425 7.145 104.985
63 Serveis d'informació 2.100 4.790 2.470 1.140 10.500
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 3.180 12.930 13.815 4.090 34.015
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 975 3.615 3.940 2.580 11.105
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 2.080 5.755 5.985 5.120 18.945
68 Activitats immobiliàries 3.610 9.865 11.365 11.225 36.065
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 13.620 21.170 19.740 14.890 69.420
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 6.725 14.160 8.435 4.495 33.820
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 11.900 22.895 15.030 7.520 57.345
72 Recerca i desenvolupament 8.840 13.470 6.245 3.215 31.765
73 Publicitat i estudis de mercat 7.700 14.075 6.755 3.550 32.080
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 6.055 14.975 10.110 5.910 37.045
75 Activitats veterinàries 1.325 2.170 1.220 865 5.575
77 Activitats de lloguer 2.795 5.755 5.090 3.510 17.145
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 19.535 19.235 10.000 2.870 51.645
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 2.410 5.545 3.755 2.180 13.885
80 Activitats de seguretat i investigació 3.470 7.455 7.365 6.640 24.925
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 9.395 32.515 38.645 36.815 117.370
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 19.795 31.985 20.710 12.835 85.320
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 13.080 52.965 65.700 49.190 180.935
85 Educació 53.165 98.390 65.950 44.690 262.200
86 Activitats sanitàries 43.010 84.395 56.800 44.535 228.740
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 10.735 17.405 14.960 12.575 55.675
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 11.010 18.595 17.600 16.185 63.390
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 3.185 6.035 4.305 3.280 16.810
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 1.465 1.595 1.275 960 5.295
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 970 1.520 1.445 1.285 5.220
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 21.840 16.470 10.045 6.300 54.655
94 Activitats associatives 4.740 6.790 6.345 5.425 23.305
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 710 2.285 2.820 3.855 9.670
96 Altres activitats de serveis personals 12.015 25.680 17.740 11.640 67.070
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 3.050 19.890 23.465 28.290 74.700
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi 0 0 0 0 0
99 Organismes extraterritorials 60 180 155 120 515
Total 655.980 1.284.190 1.079.700 755.405 3.775.270
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.