Skip to main content

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i divisió econòmica

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i divisió econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Maig del 2021
Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys i més Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 6.290 18.637 15.454 14.585 54.966
02 Silvicultura i explotació forestal 395 1.344 855 418 3.012
03 Pesca i aqüicultura 167 752 950 551 2.420
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit .. .. .. 10 14
06 Extracció de petroli brut i de gas natural .. .. 14 10 33
07 Extracció de minerals metàl·lics .. 0 .. .. 5
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 177 915 858 475 2.425
09 Activitats de suport a les indústries extractives 7 25 7 14 53
10 Indústries de productes alimentaris 11.951 29.351 21.951 13.126 76.379
11 Fabricació de begudes 946 3.457 2.666 1.673 8.742
12 Indústries del tabac .. .. 0 .. ..
13 Indústries tèxtils 1.517 5.304 5.964 4.908 17.693
14 Confecció de peces de vestir 784 3.278 3.761 3.190 11.013
15 Indústria del cuir i del calçat 297 1.217 1.153 666 3.333
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 782 2.779 2.657 2.445 8.663
17 Indústries del paper 1.183 4.111 4.093 2.541 11.928
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 1.964 6.698 6.257 3.821 18.740
19 Coqueries i refinació del petroli 51 568 212 114 945
20 Indústries químiques 4.079 13.767 11.449 6.479 35.774
21 Fabricació de productes farmacèutics 3.063 11.319 7.708 3.398 25.488
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 2.142 8.677 8.939 4.887 24.645
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 853 3.804 4.179 2.708 11.544
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 704 3.161 3.021 1.941 8.827
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 5.662 18.720 16.967 10.231 51.580
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 902 2.562 2.416 1.263 7.143
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 1.262 4.755 4.434 2.464 12.915
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 3.502 11.196 9.470 5.589 29.757
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 2.977 13.739 15.712 5.622 38.050
30 Fabricació d'altres materials de transport 524 1.490 1.173 810 3.997
31 Fabricació de mobles 754 2.531 2.555 2.013 7.853
32 Indústries manufactureres diverses 1.070 3.350 2.795 1.638 8.853
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 2.728 8.146 6.193 3.942 21.009
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 424 2.191 1.424 1.017 5.056
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 314 2.308 2.364 1.491 6.477
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 58 399 411 199 1.067
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 1.416 6.137 6.314 4.856 18.723
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 25 154 134 65 378
41 Construcció d'immobles 6.092 27.349 25.498 15.523 74.462
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 600 3.314 3.333 1.714 8.961
43 Activitats especialitzades de la construcció 12.026 51.015 42.737 24.286 130.064
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 7.853 19.820 14.579 10.156 52.408
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 25.058 77.024 65.671 39.320 207.073
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 69.876 118.973 83.715 54.817 327.381
49 Transport terrestre; transport per canonades 7.965 34.797 35.783 25.827 104.372
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 155 393 327 177 1.052
51 Transport aeri 1.487 4.707 1.657 624 8.475
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 7.142 17.984 12.950 7.475 45.551
53 Activitats postals i de correus 3.279 5.946 4.690 3.070 16.985
55 Serveis d'allotjament 6.114 15.326 10.388 7.463 39.291
56 Serveis de menjar i begudes 51.207 70.549 45.691 30.444 197.891
58 Edició 1.895 4.562 3.303 2.087 11.847
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 2.282 4.095 1.813 899 9.089
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 497 1.421 1.454 1.389 4.761
61 Telecomunicacions 1.516 4.026 4.035 986 10.563
62 Serveis de tecnologies de la informació 19.062 39.714 16.282 4.725 79.783
63 Serveis d'informació 1.830 4.233 2.095 1.031 9.189
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 2.856 15.574 12.381 3.145 33.956
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 899 4.077 3.955 2.464 11.395
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 2.052 6.271 5.851 4.546 18.720
68 Activitats immobiliàries 3.279 10.278 10.589 9.249 33.395
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 10.993 21.244 18.630 12.446 63.313
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 5.204 11.494 6.768 3.385 26.851
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 9.108 21.909 12.381 5.647 49.045
72 Recerca i desenvolupament 6.136 11.611 4.771 2.405 24.923
73 Publicitat i estudis de mercat 6.628 12.496 5.949 2.741 27.814
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 5.585 14.855 8.812 4.635 33.887
75 Activitats veterinàries 1.182 1.968 1.189 653 4.992
77 Activitats de lloguer 2.039 6.028 4.835 3.075 15.977
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 21.459 24.022 10.578 2.579 58.638
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 1.284 4.532 3.018 1.490 10.324
80 Activitats de seguretat i investigació 2.415 7.271 6.964 5.449 22.099
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 8.237 32.062 37.341 31.697 109.337
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 16.061 29.713 17.361 9.495 72.630
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 20.565 89.600 71.115 46.995 228.275
85 Educació 36.501 61.711 46.200 32.058 176.470
86 Activitats sanitàries 37.117 77.744 49.748 40.427 205.036
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 9.490 16.208 13.260 10.495 49.453
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 9.074 17.635 15.464 12.631 54.804
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 1.940 5.312 3.524 2.894 13.670
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 915 1.539 1.117 793 4.364
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 679 1.581 1.386 1.166 4.812
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 14.613 15.263 8.465 4.934 43.275
94 Activitats associatives 4.000 7.062 6.135 4.753 21.950
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 709 2.905 3.144 4.237 10.995
96 Altres activitats de serveis personals 9.971 25.223 16.127 9.891 61.212
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 3.047 23.097 25.020 27.220 78.384
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi .. 0 0 .. ..
99 Organismes extraterritorials 51 226 152 106 535
Total 538.996 1.282.614 982.745 644.877 3.449.232
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cells: All

Select a category to see the time series.