Skip to main content

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per divisió econòmica i règim de cotització

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per divisió econòmica i règim de cotització. A últim dia del mes Catalunya. Maig del 2021
Règim general de la Seguretat Social i especial de la mineria del carbó Règim especial de treballadors autònoms
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 8.288 21.258
02 Silvicultura i explotació forestal 1.429 771
03 Pesca i aqüicultura 111 260
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit .. 14
06 Extracció de petroli brut i de gas natural .. 0
07 Extracció de minerals metàl·lics .. ..
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 2.209 216
09 Activitats de suport a les indústries extractives 35 18
10 Indústries de productes alimentaris 72.635 3.744
11 Fabricació de begudes 8.240 502
12 Indústries del tabac .. ..
13 Indústries tèxtils 16.190 1.503
14 Confecció de peces de vestir 8.120 2.893
15 Indústria del cuir i del calçat 3.129 204
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 6.230 2.433
17 Indústries del paper 11.555 373
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 15.283 3.457
19 Coqueries i refinació del petroli 939 6
20 Indústries químiques 35.067 707
21 Fabricació de productes farmacèutics 25.439 49
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 23.685 960
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 10.456 1.088
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 7.949 878
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 44.752 6.828
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 6.634 509
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 12.594 321
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 27.698 2.059
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 37.762 288
30 Fabricació d'altres materials de transport 3.771 218
31 Fabricació de mobles 6.049 1.804
32 Indústries manufactureres diverses 7.129 1.724
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 16.120 4.885
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 4.860 196
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 6.420 57
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 1.007 60
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 18.480 243
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 348 30
41 Construcció d'immobles 53.778 20.667
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 7.232 1.697
43 Activitats especialitzades de la construcció 82.533 47.501
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 39.605 12.803
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 174.066 32.972
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 251.181 76.200
49 Transport terrestre; transport per canonades 65.981 38.389
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 57 68
51 Transport aeri 8.392 83
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 42.867 1.719
53 Activitats postals i de correus 13.613 3.372
55 Serveis d'allotjament 36.275 3.016
56 Serveis de menjar i begudes 148.257 49.634
58 Edició 9.845 2.002
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 6.419 2.670
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 4.603 158
61 Telecomunicacions 9.497 1.066
62 Serveis de tecnologies de la informació 70.672 9.111
63 Serveis d'informació 7.457 1.732
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 33.180 776
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 10.819 576
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 11.031 7.689
68 Activitats immobiliàries 24.331 9.064
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 49.502 13.811
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 21.013 5.838
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 37.095 11.947
72 Recerca i desenvolupament 21.948 2.959
73 Publicitat i estudis de mercat 19.478 8.336
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 18.282 15.605
75 Activitats veterinàries 3.513 1.479
77 Activitats de lloguer 12.680 3.286
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 55.490 563
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 7.253 3.071
80 Activitats de seguretat i investigació 21.665 434
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 101.305 7.988
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 63.788 8.842
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 227.995 271
85 Educació 160.875 15.572
86 Activitats sanitàries 184.349 20.687
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 48.970 483
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 54.137 635
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 5.620 8.050
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 4.016 347
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 4.011 801
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 37.564 4.940
94 Activitats associatives 20.466 1.309
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 4.250 6.745
96 Altres activitats de serveis personals 31.997 29.215
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 5.613 63
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi .. 0
99 Organismes extraterritorials 482 53
Total 2.785.662 556.858
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cells: All

Select a category to see the time series.