Skip to main content

Population of 65 years and over with a disability. By sex and size of municipality

Població de 65 anys i més amb discapacitat. Per sexe i dimensió del municipi
Catalonia
1999
Població de 65 anys i més amb discapacitat. Per sexe i dimensió del municipi Catalunya. 1999
Homes Dones Total
Fins a 10.000 hab. 26.231 57.516 83.746
10.001 -50.000 hab. 28.802 39.938 68.740
50.001 -500.000 hab. 30.366 54.400 84.766
Més de 500.000 hab. 33.831 68.470 102.300
Total 119.229 220.324 339.553
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.

Available tables [+]