Skip to main content

Population of 65 years and over with a disability. By province and size of municipality

Població de 65 anys i més amb discapacitat. Per província i dimensió del municipi
Catalonia
1999
Població de 65 anys i més amb discapacitat. Per província i dimensió del municipi Catalunya. 1999
Barcelona Girona Lleida Tarragona Total
Fins a 10.000 hab. 33.439 12.888 19.660 17.760 83.746
10.001 -50.000 hab. 50.414 9.536 3.185 5.606 68.740
50.001 -500.000 hab. 68.621 2.136 7.114 6.895 84.766
Més de 500.000 hab. 102.300 0 0 0 102.300
Total 254.774 24.559 29.959 30.260 339.553
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.

Available tables [+]