Skip to main content

Production and added gross value

Producció i valor afegit brut de les empreses culturals. Per dominis culturals Catalunya. 2019
Valor de la producció Consum intermedi Valor afegit brut Excedent brut d'explotació
Patrimoni, arxius i biblioteques 295.080 113.356 181.724 50.518
Llibres i premsa 1.497.600 738.535 759.065 234.897
Arts visuals 729.870 220.962 508.908 329.214
Arts escèniques i musicals 607.602 298.857 308.745 69.063
Audiovisual i multimèdia 1.516.379 656.412 859.967 207.668
Arquitectura 668.648 278.479 390.169 230.934
Publicitat 1.776.302 937.090 839.212 245.663
Altres serveis relacionats amb la cultura 515.276 223.424 291.852 84.964
Activitats industrials relacionades amb la cultura 1.526.692 971.888 554.804 133.275
Total 9.133.450 4.439.003 4.694.446 1.586.197
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat i Departament de Cultura, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç, de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis i de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, de l'INE.
Nota: Magnituds estimades a preus bàsics.

Cells: All

Select a category to see the time series.