Skip to main content

Els Indicadors de confiança empresarial (ICE) es basen en enquestes econòmiques conjunturals de caràcter opinàtic o qualitatiu a establiments. Aquest tipus d'enquestes recull en un moment determinat l'opinió que tenen els empresaris sobre la situació actual i futura de l'activitat del seu negoci.

Els ICE tenen gran rellevància, atès que anticipen l'evolució de les economies a què fan referència. Per a Espanya s'ha adoptat una metodologia de consens desenvolupada per un grup de treball format per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) i altres CCAA, prenent com a referència dos indicadors de prestigi internacional: l'índex IFO alemany i el Tankan japonès.

Sobre la base d'aquesta metodologia, l'INE i l'Idescat han signat un conveni de col·laboració que estableix, a partir del 2013, la utilització i la integració de mostres complementàries per a Catalunya: una de més reduïda (poc menys d'un miler d'establiments per a Catalunya), provinent de l'operació d'àmbit estatal que porta a terme l'INE , i una de més gran (d'uns 3.000 establiments), a l'efecte de respectar els resultats que, des de fa anys, elabora l'Idescat amb la col·laboració de les cambres de comerç de Catalunya. L'Idescat té el compromís de trametre a l'INE, cada trimestre, la mostra procedent de l'Enquesta de clima empresarial, que elabora conjuntament amb la Cambra de Comerç de Barcelona des de l'any 2008. El principal objectiu és recollir l'opinió dels gestors dels establiments ubicats a Catalunya, de determinats sectors d'activitat, sobre un conjunt de variables de caràcter econòmic.

Gràcies al conveni, els indicadors de confiança empresarial de l'operació catalana estan harmonitzats amb els de l'Estat i, per tant, es poden comparar els resultats de l'economia catalana amb els de l'economia del conjunt de l'Estat.

La variable utilitzada en el càlcul de l'índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) és la marxa del negoci de l'establiment en el trimestre finalitzat (indicador de situació) i per al trimestre entrant (indicador d'expectatives). Aquesta pràctica és utilitzada tant en el cas del Tankan com en el de l'IFO, i és una de les estratègies estàndards incloses en les recomanacions de l'OCDE.

L'Índex de confiança empresarial harmonitzat es construeix a partir de la Confiança empresarial (CE), definida com la mitjana geomètrica entre els indicadors de Situació i d'Expectatives, convenientment normalitzada:

CE = √((Situació+200)*(Expectatives+200)) − 200

La CE pot, per tant, fluctuar entre els valors −100 i +100. A partir d'aquesta, es calcula un índex utilitzant com a base la CE del primer trimestre del 2013.

ICEH = ((CE+200)/(CE període base +200)) * 100

Indicador de situació harmonitzat: recull el saldo o la diferència entre el percentatge de respostes favorables i desfavorables relatives al trimestre que acaba de finalitzar.

Indicador d'expectatives harmonitzat: és el saldo o la diferència entre el percentatge de respostes favorables i desfavorables relatives al trimestre entrant.

Els saldos poden prendre valors entre −100 (tots els informants tenen una percepció negativa de la situació actual o futura del seu negoci) i +100 (tots els informants tenen una percepció positiva de la situació actual o futura del seu negoci).

L'ICEH té una periodicitat trimestral i es calcula per al conjunt de Catalunya i per a diferents sectors d'activitat: indústria, construcció, comerç, hostaleria i transport, i resta de serveis. L'ICEH també es presenta per grandària de l'establiment (menys de 10 assalariats, de 10 a 49, de 50 a 199, de 200 a 999 i 1.000 o més assalariats) i per demarcacions camerals agrupades en les categories següents:

  • Cambra de Barcelona (correspon als establiments ubicats en la demarcació de la Cambra oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona),
  • Resta de cambres de Barcelona (Cambres oficials de Comerç i Indústria de Manresa, de Sabadell i de Terrassa),
  • Cambres de Girona (Cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, de Palamós i de Sant Feliu de Guíxols),
  • Cambres de Lleida (Cambres oficials de Comerç i Indústria de Lleida i de Tàrrega),
  • Cambres de Tarragona (Cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona, de Reus i de Tortosa i Cambra oficial de Comerç i Indústria de Valls).

Desestacionalització

No s'aplica cap tècnica específica de desestacionalització.

A les unitats informants se'ls demana que responguin sense tenir en compte factors estacionals, incloent a les instruccions d'emplenament del qüestionari la frase "Tenint en compte l'època de l'any en què ens trobem". Aquesta pràctica és utilitzada normalment en molts índexs.

Ponderació

Per decidir sobre la ponderació o no de les dades en l'elaboració de l'ICE harmonitzat, s'han pres com a referència els índexs IFO i Tankan.

L'índex IFO alemany recull mensualment l'opinió d'empresaris alemanys sobre l'evolució dels seus negocis i les perspectives a curt termini. Per fer-ne el càlcul, la informació de cada unitat informant es pondera en funció de la seva importància a partir del nombre d'ocupats.

En canvi, l'índex japonès Tankan prové d'una enquesta trimestral realitzada a empreses nipones, on la resposta de cada unitat val el mateix (vota un), independentment de la seva grandària.

En el cas de l'ICEH, a fi de decidir el tractament de les dades més adient, Catalunya, juntament amb altres CCAA i l'INE, va realitzar simulacions a partir de la informació de les seves pròpies enquestes. Les simulacions van consistir a calcular els indicadors que s'obtindrien tenint en compte dos criteris: amb ponderació i elevació de les respostes i sense ponderació ni elevació (Tankan). Es va observar que la tendència de l'evolució de les variables era la mateixa en els dos supòsits utilitzats. Per tant, es va acordar utilitzar la metodologia Tankan per la seva senzillesa del càlcul (no ponderació) i els seus avantatges en la integració immediata de les mostres estatal i autonòmica, ja que evita el calibratge de mostres i permet una millor organització i rapidesa en la difusió de resultats. Previ al càlcul dels indicadors, les dades de l'Enquesta de clima empresarial són ajustades a la distribució percentual, segons sector i grandària, de la mostra efectiva de l'operació estatal en l'àmbit de Catalunya.

Els ICE calculats amb aquesta metodologia, i per tant harmonitzats, poden conviure amb altres indicadors no harmonitzats elaborats en aquest àmbit per les comunitats autònomes, per tal de preservar, per exemple, sèries històriques.