Skip to main content

Els Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social tenen com a objectiu ser un instrument per a la planificació i avaluació de les polítiques de serveis socials. Es tracta de 19 indicadors agrupats en quatre àmbits:

 • Renda monetària (3 indicadors)
 • Mercat de treball (3 indicadors)
 • Demografia (5 indicadors)
 • Protecció social (8 indicadors)

El primer any amb informació disponible és el 2012.

L'elaboració d'aquests Indicadors és a càrrec de l'Idescat i el Departament de Drets Socials, a partir de diferents fonts estadístiques i administratives.

1. Unitats territorials d'anàlisi i periodicitat

Els resultats es presenten per àrees bàsiques de serveis socials, per comarques i pel conjunt de Catalunya.

D'acord amb la LLEI 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, l'àrea bàsica de serveis socials (ABSS) és la unitat territorial organitzada sobre la base del municipi, que constitueix la unitat elemental d'atenció social, a l'efecte de la prestació dels serveis socials bàsics. L'ABSS s'organitza sobre una població mínima de 20.000 habitants i pren com a base el municipi. Si la població del municipi és inferior, l'ABSS ha d'agrupar els municipis de menys de 20.000 habitants; en aquest cas, la gestió correspon a la comarca o a l'ens associatiu creat especialment amb aquesta finalitat.

La periodicitat dels resultats és anual i amb informació disponible a partir de l'any 2012.

2. Definició dels indicadors

S'han identificat i elaborat 19 indicadors relacionats amb el risc de pobresa i exclusió social, que es consideren significatius i que és viable donar-los continuïtat al llarg del temps.

Els indicadors s'han classificat en quatre grups:

 • Indicadors de renda monetària
  • Desigualtat de renda segons fonts tributàries
  • Percentatge de rendes inferiors al 60% de la mediana
  • Bretxa de les rendes inferiors al 60% de la mediana
 • Indicadors relatius al mercat de treball
  • Població en situació d'atur
  • Població en situació d'atur de llarga durada
  • Població en situació d'atur de molt llarga durada
 • Indicadors de demografia
  • Taxa d'escolarització als 17 anys
  • Famílies monoparentals
  • Famílies amb tres fills o més
  • Població nascuda en països en vies de desenvolupament
  • Població de 75 anys o més que viu sola
 • Indicadors relatius a la protecció social
  • Percepció mitjana dels pensionistes de 65 anys i més
  • Prestacions no contributives
  • Prestacions de desocupació
  • Renda garantida de ciutadania
  • Prestacions d'ajut al lloguer
  • Ajuda alimentària
  • Ajuda alimentària als infants de 0–8 anys
  • Expedients informatius i de risc d'infants i adolescents

2.1. Indicadors de renda monetària

Per al càlcul dels indicadors relacionats amb la renda s'ha utilitzat la informació administrativa que disposa l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) sobre les persones perceptores de renda, hagin o no presentat declaració de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

D'acord amb la legislació sobre protecció de dades personals, l'AEAT facilita aquesta informació per municipis, desagregada per trams d'ingressos personals. Amb aquesta informació fiscal s'ha estimat la funció de distribució individual de la renda de la població de 16 anys i més, a partir de la qual s'han calculat els indicadors següents:

Desigualtat de renda segons fonts tributàries

Aquest indicador descriu la desigualtat de la renda individual dins un territori, expressat en tant per cent (el 0 representa la màxima igualtat i el 100, la màxima desigualtat).

Percentatge de rendes inferiors al 60% de la mediana

Aquest indicador calcula la proporció de la població de 16 anys i més que percep rendes conegudes per l'AEAT i que té uns ingressos per sota del 60% de la mediana de la distribució del conjunt d'ingressos individuals per Catalunya.

Aquest indicador no és directament comparable amb les taxes de pobresa que periòdicament es calculen per al conjunt de Catalunya (malgrat que la forma de càlcul és semblant): per calcular les taxes de pobresa es té en compte la renda del conjunt de la unitat familiar i la composició de la unitat, incloent-hi els individus que no perceben rendes.

Bretxa de les rendes inferiors al 60% de la mediana

Aquest indicador mostra la distància entre la mediana de les rendes inferiors al llindar establert i aquest mateix llindar. S'expressa en termes percentuals en relació amb el llindar. Com ja s'ha explicat anteriorment, aquest llindar queda establert en el 60% de la mediana de la distribució del conjunt d'ingressos individuals per Catalunya.

2.2. Indicadors relatius al mercat de treball

La font principal d'aquest grup d'indicadors és la informació sobre els aturats registrats que proporciona el Departament d'Empresa i Treball.

Els tres indicadors derivats d'aquest grup tenen com a objectiu quantificar el percentatge de població de 16 a 64 anys que es troba en situació d'atur, fent èmfasi en la durada de la situació de desocupació.

Població en situació d'atur

Proporció d'aturats registrats sobre la població de 16 a 64 anys, expressada en percentatge.

Població en situació d'atur de llarga durada

Proporció d'aturats registrats sobre la població de 16 a 64 anys, expressada en percentatge, que fa un any o més que cerquen ocupació.

Població en situació d'atur de molt llarga durada

Proporció d'aturats registrats sobre la població de 16 a 64 anys, expressada en percentatge, que fa dos anys o més que cerquen ocupació.

2.3. Indicadors de demografia

Taxa d'escolarització als 17 anys

Població de 17 anys escolaritzada segons lloc de residència, sobre el total de la població de 17 anys.

Les dades provenen del Departament d'Educació.

Famílies monoparentals

Proporció de famílies monoparentals amb fills a càrrec sobre el total de llars.

Les dades provenen del Departament de Drets Socials (registre de famílies monoparentals).

Famílies amb tres fills o més

Proporció de llars amb títol de família nombrosa sobre el total de llars. Fins al 2013, els resultats corresponen al nombre de famílies nombroses vigents a 31 de desembre. A partir del 2014, els resultats fan referència al nombre de títols de família nombrosa vigents en algun moment de l'any.

Les dades provenen del Departament de Drets Socials (registre de famílies nombroses).

Població nascuda en països en vies de desenvolupament

Proporció de població nascuda en països en vies de desenvolupament sobre el total de població.

Les dades provenen del Padró municipal d'habitants.

Població de 75 anys o més que viu sola

Proporció de població de 75 anys o més que viu sola sobre la població de 75 anys i més.

Les dades provenen d'una estimació realitzada del Padró municipal d'habitants.

2.4. Indicadors relatius a la protecció social

La font d'aquest grup d'indicadors és la informació que prové dels organismes següents:

 • Institut Nacional de la Seguretat Social
 • Agència de l'Habitatge de Catalunya
 • Departament de Drets Socials
 • Creu Roja (plans d'ajuda alimentària)
 • Departament d'Empresa i Treball
Percepció mitjana dels pensionistes de 65 anys i més

Import mitjà percebut pels pensionistes de 65 anys i més, tenint en compte que un pensionista pot rebre més d'una pensió contributiva.

Les dades provenen de l'Institut Nacional de la Seguretat Social i de l'Institut Social de la Marina.

Prestacions no contributives

Proporció de prestacions no contributives percebudes sobre el total de la població. S'han comptabilitzat els ajuts per cònjuge supervivent, els ajuts per necessitats bàsiques i despeses de la llar i les pensions no contributives per jubilació i invalidesa.

Les dades provenen del Departament de Drets Socials.

Prestacions de desocupació

Proporció de beneficiaris de prestacions per desocupació sobre el total d'aturats registrats. Es comptabilitzen les prestacions següents:

 • Prestació contributiva
 • Subsidi per desocupació
 • Subsidi per majors de 55 anys
 • Renta activa d'inserció (RAI)

Les dades provenen del Departament d'Empresa i Treball.

Renda garantida de ciutadania

El setembre de l'any 2017 la renda garantida de ciutadania substitueix la renda mínima d'inserció (RMI). Així, fins l'any 2016 l'indicador mostra la proporció de beneficiaris de la renda mínima d'inserció sobre el total de la població. L'any 2017, mostra la proporció de beneficiaris de la renda mínima d'inserció o la renda garantida de ciutadania sobre el total de la població. Finalment, a partir de l'any 2018 l'indicador fa referència a la proporció de beneficiaris de la renda garantida de ciutadania sobre el total de la població.

Les dades provenen del Departament de Drets Socials.

Prestacions d'ajut al lloguer

Proporció de llars que reben ajuts per pagar el lloguer de l'habitatge respecte del total de llars.

Les dades provenen de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Ajuda alimentària

Proporció de població que rep una ajuda alimentària provinent de la Unió Europea sobre el total de població.

Les dades provenen de la Creu Roja i fan referència als punts de repartiment dels Plans d'ajuda alimentària provinents de la Unió Europea. (Hi ha plans d'ajuda alimentària que no provenen de la Unió Europea i no se'n coneix la distribució territorial.) A més, hi ha punts de repartiment que atenen població de més d'un municipi.

Ajuda alimentària als infants de 0 a 8 anys

Proporció de població de 0 a 8 anys que rep una ajuda alimentària provinent de la Unió Europea sobre el total de població d'aquesta franja d'edat.

Les dades provenen de la Creu Roja i fan referència als punts de repartiment dels Plans d'ajuda alimentària provinents de la Unió Europea. (Hi ha plans d'ajuda alimentària que no provenen de la Unió Europea i no se'n coneix la distribució territorial.) A més, hi ha punts de repartiment que atenen població de més d'un municipi.

Expedients informatius i de risc d'infants i adolescents

Proporció d'expedients de risc oberts o expedients informats a infants i adolescents sobre el total de la població infantil i adolescent (menor de 18 anys). L'indicador s'expressa en tant per deu mil.

Les dades provenen del Departament de Drets Socials (Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, DGAIA).