Skip to main content

Methodology 

  L'estadística Moviments migratoris, de periodicitat anual, s'elabora a partir de l'explotació de la informació sobre altes i baixes per canvis de residència registrades als padrons municipals, amb data de variació de l'any de referència.

  A partir de l'any 2022 la font és l'Estadística de migracions i canvis de residència de l'INE, mentre que del 1998 al 2021 la font era l'Estadística de variacions residencials de l'INE. Els saldos migratoris i els fluxos dins de Catalunya i amb la resta d'Espanya són comparables amb la sèrie anterior, però els fluxos de les migracions exteriors són més elevats amb la nova font. Per aquest motiu, per a l'any 2021 s'ofereix una taula d'enllaç entre totes dues fonts.

  Aquesta estadística té una desagregació territorial per municipis, comarques, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya. Les variables que es publiquen són el sexe, l'edat, el lloc de naixement, la nacionalitat i la procedència o destinació del movimentde la persona que s'ha desplaçat ha migrat.

  El moviment migratori fa referència al desplaçament d'una persona per un canvi de residència entre dos municipis catalans, entre un municipi català i un altre de la resta d'Espanya o un municipi català i un altre de l'estranger. La informació només comprèn els canvis de residència intermunicipals (per tant, s'exclouen els canvis de residència dins d'un mateix municipi).

  Les variacions residencials anuals de l'Estadística no fan referència al nombre de persones que varien de residència, sinó al nombre de variacions fetes, ja que un ciutadà pot canviar la residència d'un municipi a un altre més d'una vegada en un any.

  S'ofereix informació dels fluxos migratoris interns (entre diferents municipis de Catalunya i entre aquests i altres de la resta d'Espanya) i dels fluxos migratoris externs (des de l'estranger o cap a l'estranger).

  A partir de l'any 2022 el punt de partida de l'Estadística de migracions i canvis de residència de l'INE són els censos de població a 1 de gener de l'any de referència i a 1 de gener de l'any següent. Es compara si les persones estaven en els dos censos: les persones que estaven en el segon cens i no en el primer són les entrades a la població (que poden ser per naixement o per immigració) i les persones que estaven en el primer cens i no en el segon són les sortides (que poden ser per defunció o emigració). Un cop determinat quines persones han entrat o sortit de la població, es reconstrueix la seva història migratòria, a partir de la base del Padró continu.

  Les baixes per variació residencial amb destinació a l'estranger només es compten a partir del 2002.

  En les variacions residencials exteriors d'estrangers cal tenir en compte la influència de la inclusió, l'any 2004, de les altes per omissió (en les quals no consta el país de procedència) i les baixes per inscripció indeguda (en les quals es desconeix el país de destinació).

  Així mateix, a partir del 2006 es produeixen canvis deguts a la inclusió de les baixes per caducitat, que afecten els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent. Aquestes baixes s'incorporen a conseqüència de la modificació legislativa introduïda per la Llei orgànica 14/2003, d'estrangeria, en la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, que estableix que els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la inscripció padronal cada dos anys. Si no la renoven, els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció.

  Per als ciutadans de la Unió Europea (i els no comunitaris amb permís de residència permanent) es va establir l'any 2009 un nou procediment de comprovació de residència l'efectivitat del qual, com que no és un procediment establert per llei, està condicionada a les actuacions dels ajuntaments.

  Definicions

  Migració interna

  Canvi de residència entre dos municipis de Catalunya o bé un municipi de Catalunya i un altre de la resta d'Espanya.

  Immigració interna

  Altes registrades en el Padró municipal d'habitants durant un any determinat, per canvi de residència des d'un municipi de Catalunya o de la resta d'Espanya.

  Emigració interna

  Baixes registrades en el Padró municipal d'habitants durant un any determinat per canvi de residència cap a un municipi de Catalunya o de la resta d'Espanya.

  Saldo migratori intern

  Diferència entre la immigració interna i l'emigració interna.

  Migració externa

  Canvi de residència entre un municipi de Catalunya i l'estranger.

  Immigració externa

  Altes registrades en el Padró municipal d'habitants durant un any determinat per canvi de residència quan el municipi de procedència és l'estranger i el de destinació és qualsevol dels municipis de Catalunya.

  La immigració externa inclou l'arribada de persones tant de nacionalitat espanyola com de nacionalitat estrangera que procedeixen de l'estranger.

  Emigració externa

  Baixes registrades en el Padró municipal d'habitants durant un any determinat per canvi de residència quan el municipi de destinació és a l'estranger i el de procedència és qualsevol dels municipis de Catalunya.

  L'emigració externa inclou la sortida de persones tant de nacionalitat espanyola com estrangera.

  La sèrie d'emigració externa s'inicia l'any 2002, any en què les dades comencen a tenir consistència, tot i que presenta un elevat nombre de casos amb "no hi consta" en la variable de país de destinació.

  Saldo migratori extern

  Diferència entre la immigració externa i l'emigració externa.

  Saldo migratori total

  El total del saldo migratori intern i extern.