Skip to main content

L'Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat té per objectiu conèixer la situació de les persones amb discapacitat i la seva integració al mercat de treball. En particular s'investiga els aspectes següents:

 • Les característiques demogràfiques, laborals i educatives de les persones amb discapacitat.
 • La igualtat d'oportunitats o les possibles discriminacions de les persones amb discapacitat en l'àmbit laboral i educatiu.
 • La tipologia de llars on viuen les persones amb discapacitat i la situació laboral dels seus membres.
 • La prevalença i el tipus i grau de la discapacitat.
 • El nivell de protecció que reben les persones amb discapacitat des de la perspectiva tant dels incentius per incorporar-se al mercat de treball com del reconeixement de la situació de dependència.

Per elaborar aquesta estadística, l'Idescat porta a terme una explotació detallada per a l'àmbit de Catalunya de l'estadística Ocupació de les persones amb discapacitat de l'INE, que combina informació de l'Enquesta de població activa amb la Base de dades estatal de persones amb discapacitat (a 31 de desembre de l'any anterior al de referència) i amb diversos registres administratius.

1. Àmbits de la investigació

Fins al 2013 l'àmbit poblacional de l'estudi és el col·lectiu de persones de 16 a 64 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que resideixen en habitatges familiars principals.

A partir del 2014 s'incorporen a l'àmbit poblacional els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o de gran invalidesa, i els pensionistes de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat (d'acord amb el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre). Aquesta ampliació de l'àmbit poblacional fa que els resultats fins al 2013 i a partir del 2014 no siguin directament comparables.

L'àmbit geogràfic de la investigació feta per l'INE el constitueix tot el territori d'Espanya. Les dades que es difonen aquí només fan referència a Catalunya.

El període de referència dels resultats és anual. Es creuen els resultats dels quatre trimestres de l'Enquesta de població activa amb la Base estatal de persones amb discapacitat; per tant, els resultats corresponen a mitjanes anuals.

En relació amb les unitats d'anàlisi, s'analitzen les persones amb discapacitat i les llars on resideixen.

2. Fonts i tractament de la informació

Les principals fonts d'informació per obtenir l'Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat són l'Enquesta de població activa (EPA) i la Base de dades estatal de persones amb discapacitat (BEPD).

L'EPA és una investigació contínua, per mostreig, dirigida a les persones que viuen en habitatges familiars principals i amb l'objectiu principal d'obtenir resultats sobre la força de treball i els seus principals col·lectius (ocupats, desocupats i inactius).

La BEPD s'inicia l'any 1992 amb les dades de les persones amb una discapacitat reconeguda des de principis dels anys 70 i conté les dades de les persones que han sol·licitat el grau de discapacitat (es consideren persones amb discapacitat les que tenen un grau reconegut del 33% o més).

Per creuar les dues fonts en primer lloc s'assignen els identificadors a cada una de les persones de 16 a 64 anys entrevistades a l'EPA. A partir de les dades d'identificació que conté l'EPA (nom i cognoms, lloc i data de naixement, i lloc de residència) i creuant-les amb les del Padró municipal d'habitants, s'obtenen el DNI, el NIE o el passaport. A continuació es creua cada trimestre de l'EPA amb la BEPD i s'afegeix a l'EPA la informació procedent del registre administratiu. Seguidament es fan nous creuaments individualment amb tres noves fonts d'informació:

 1. Dades del registre de prestacions socials públiques de l'Institut Nacional de la Seguretat Social. Així s'afegeix informació de les persones que perceben una prestació reconeguda (contributiva o no), tant si ve derivada de la incapacitat com si no.
 2. Dades sobre la repercussió de les mesures aprovades per millorar l'accessibilitat al mercat de treball de les persones discapacitades, a partir del fitxer d'altes a la Seguretat Social.
 3. Dades sobre si la persona amb discapacitat consta com a persona amb situació de dependència, a partir del Sistema d'Informació del Sistema per a la Autonomia i l'Atenció a la Dependència.

Al fitxer final s'hi incorporen els factors d'elevació, calculats trimestralment com es fa a l'EPA, és a dir, els deduïts del disseny i posteriorment calibrats segons la informació següent:

 • Població per províncies de 16 anys i més per sexe i grups d'edat (16–29, 30–49 i 50 i més)
 • Població de 16 anys i més per sexe i grups d'edat quinquennals
 • Població de 16 anys i més per nacionalitat espanyola o estrangera
 • Nombre de llars segons grandària (1, 2, 3, 4 i 5 membres o més)

En una segona fase es fa el calibratge segons les variables següents:

 • Variables de l'EPA (per a Catalunya i la població de 16 a 64 anys)

  • Població ocupada per sexe
  • Població desocupada per sexe
  • Població inactiva per sexe
 • Variables de la BEPD (per a Catalunya i la població de 16 a 64 anys)

  • Sexe
  • Grups d'edat (16–24 anys, de 25 a 44 anys i de 45 a 64 anys)
  • Persones segons tipus de discapacitat (9 grups)
  • Persones segons grau de discapacitat (33% al 44%, del 45% al 64%, del 65% al 74% i 75% i més)
 • Variables per incapacitats permanents (per a Catalunya i la població de 16 a 64 anys)

  • Sexe

Quan es tenen elaborats els factors d'elevació s'uneixen els 4 fitxers trimestrals de cada any, es calculen les mitjanes i s'elaboren les taules de resultats anuals. Cal tenir en compte que les variables que es difonen a l'EPA que no formen part del calibratge no coincideixen amb les que es presenten en aquesta Estadística, però són totalment coherents.

3. Definicions

Discapacitat

S'entén per discapacitat la restricció o absència de capacitat per fer una activitat dins del marge que es considera normal (d'acord amb l'Organització Mundial de la Salut). A efectes d'aquesta Estadística es consideren persones amb discapacitat les que tenen un grau de discapacitat igual o superior al 33% i assimilats, segons el Reial decret legislatiu 1/2013 de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Cal tenir en compte que la definició legal de persona amb discapacitat canvia a finals del 2013 (amb aplicació a partir del 2014), a causa del Reial decret legislatiu 1/2013, que exposa que es consideren persones amb discapacitat oficialment reconeguda les que tenen un grau de discapacitat igual o superior al 33%. També estableix que es considera que tenen un grau de discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social amb una pensió reconeguda d'incapacitat permanent amb el grau total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives amb una pensió reconeguda de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Grau de discapacitat

La valoració de la discapacitat s'expressa en percentatge i es fa mitjançant l'aplicació dels barems especificats en el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat (modificat pel RD 1856/2009, de 4 de desembre).

No obstant, la discapacitat es defineix com el desavantatge social en un individu afectat per una deficiència o discapacitat. Per tant, sorgeix en la relació de la persona amb el medi, en els obstacles culturals, materials o socials que li impedeixen integrar-se adequadament dins la societat.

Així doncs, per determinar el grau de discapacitat, el percentatge obtingut en la valoració de la discapacitat es modifica amb l'addició de la puntuació obtinguda en el barem de factors socials complementaris: familiars, econòmics, laborals, culturals i d'entorn.

Mesures de foment de l'ocupació

Les mesures adoptades per fomentar l'ocupació dels treballadors amb discapacitat es poden classificar en dos grans grups:

 1. Les mesures que fomenten l'ocupació protegida mitjançant centres especials de treball (CET): centres públics o privats que fan un treball productiu i assistencial.

 2. Les mesures que fomenten l'ocupació ordinària. D'aquestes cal distingir 3 casos:

  1. Les subvencions per a les empreses que utilitzen la modalitat de contractació específica (contractes específics de discapacitat).
  2. Les bonificacions i reduccions en les quotes de cotització aplicables tant a treballadors assalariats com a autònoms.
  3. Les quotes de reserva destinades a l'ocupació de les persones amb discapacitat: les empreses públiques i privades que ocupen un nombre de treballadors fixos que excedeix els 50 estan obligades a ocupar un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al 2,0% (excepte si hi ha un conveni col·lectiu o una aplicació de mesures alternatives).
Conceptes poblacionals provinents de l'EPA

Les definicions utilitzades per delimitar els conceptes poblacionals que s'expliquen aquí es basen en la Resolució I de la Tretzena Conferència Internacional d'Estadígrafs del Treball de l'Organització Internacional del Treball (Ginebra, 1982). No obstant, s'ha de tenir en compte que la població objecte d'estudi de l'Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat està restringida a la població de 16 a 64 anys, fet que no passa a l'EPA.

Població total

Població de 16 a 64 anys resident a Catalunya.

Població activa

Conjunt de persones de 16 a 64 anys que subministren mà d'obra per produir béns i serveis econòmics o que estan disponibles i fan gestions per incorporar-se a l'esmentada producció.

L'indicador relatiu associat a la població activa és la taxa d'activitat que es defineix de la forma següent:

Taxa d'activitat = (població activa de 16 a 64 anys / població de 16 a 64 anys) * 100

La població activa comprèn les persones de 16 a 64 anys que, o bé estan ocupades o bé estan desocupades, d'acord amb les definicions següents:

Població ocupada

Població de 16 a 64 anys que ha treballat, per compte d'atri o per compte propi, a la seva ocupació principal o a una de secundària. Per treballar sempre s'ha d'entendre com la realització d'una activitat a canvi d'un sou, salari, benefici empresarial o guany familiar, en metàl·lic o en espècie, durant una setmana concreta (l'anterior a la de l'entrevista de l'EPA), durant almenys una hora. Quan una persona no compleix aquestes condicions, es diu que "no ha treballat" o que "ha estat absent de l'ocupació".

Les persones que tenen una ocupació en la qual havien treballat i en el moment de l'entrevista n'estan absents es consideren ocupades si mantenen un vincle estret amb la seva ocupació. El criteri per determinar la força d'aquest vincle és l'expectativa de l'individu de reincorporar-se a l'ocupació. Així, per exemple, les persones absents de la feina per malaltia, vacances o llicència es consideren ocupades malgrat no haver estat treballant, perquè mantenen un vincle estret amb l'ocupació. En canvi, les persones suspeses d'ocupació per un expedient de regulació només es consideren ocupades si creuen que es reincorporaran a la feina. Cal advertir, però, que els treballadors fixos discontinus, ocasionals o estacionals en l'època en què no treballen no es consideren ocupats si efectivament no han treballat en cap ocupació.

L'indicador relatiu associat a la població ocupada és la taxa d'ocupació, que es defineix de la forma següent:

Taxa d'ocupació = (població ocupada de 16 a 64 anys / població de 16 a 64 anys) * 100

Un subcol·lectiu important que s'ha definit dins de la població ocupada és la població ocupada assalariada. Aquest subcol·lectiu s'obté classificant la població segons la situació professional.

Població desocupada

Població de 16 anys a 64 anys que no ha treballat, està disponible per treballar i cerca una ocupació. Es consideren disponibles les persones que podrien començar a treballar en el termini de dues setmanes a comptar des de la data de l'entrevista de l'EPA. A més, es considera que hi ha una cerca efectiva d'ocupació quan s'han fet gestions en aquest sentit o gestions per establir-se per compte propi durant les quatre setmanes anteriors a la data de l'entrevista.

Entre els desocupats també s'inclouen les persones que no han treballat però que tenen previst incorporar-se a una feina en un termini inferior als tres mesos.

L'indicador relatiu associat a la població desocupada és la taxa d'atur, que es defineix de la forma següent:

Taxa d'atur = (població desocupada de 16 a 64 anys / població activa de 16 a 64 anys) * 100

Població inactiva

Població de 16 a 64 anys que no ha treballat i no cerca ocupació o no està disponible per treballar. La cerca d'ocupació i la disponibilitat per treballar s'han d'entendre d'acord amb la definició de població desocupada vista més amunt.

4. Variables de tabulació

4.1. Sexe

Classifica la població de 16 a 64 anys entre els grups següents:

 • Homes
 • Dones

4.2. Edat

Classifica la població de 16 a 64 anys entre els grups següents:

 • De 16–44 anys
 • De 45–64 anys

4.3. Nivell de formació assolit

Classifica la població de 16 a 64 anys segons el nivell de formació assolit més elevat, és a dir, el nivell més alt d'un programa educatiu que la persona ha acabat amb èxit.

Fins al 2013, les categories utilitzades corresponen a una agrupació dels grups de nivell de formació assolit de la Classificació catalana d'educació 2000 (CCED-2000). A continuació es presenten les correspondències entre els grups d'aquesta classificació i les denominacions utilitzades a les taules:

Nivell de formació assolit
Grup CCED-2000 Denominació
80, 11–12, 21–23, 31–34, 41 Educació secundària o inferior
51–56, 61 Educació superior

A partir del 2014, les categories utilitzades corresponen a una agrupació dels grups de nivell de formació assolit de la Classificació nacional d'educació 2014 (CNED-2014). A continuació es presenten les correspondències entre els grups d'aquesta classificació i les denominacions utilitzades a les taules:

Nivell de formació assolit
Grup CNED-2014 Denominació
01–02, 10, 21–24, 32–35, 38, 41 Educació secundària o inferior
51–52, 61–63, 71–75, 81 Educació superior

4.4. Sector d'activitat

Classifica l'activitat principal de l'establiment on treballa la persona, segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). L'activitat econòmica es concreta en l'agrupació de sectors d'activitat següent:

Sectors d'activitat
CCAE-2009 Denominació
01–03, 05–33, 41–43 Agricultura, indústria i construcció
45–99 Serveis

4.5. Tipus d'ocupació

Classifica la població ocupada segons la professió que exerceix en la seva ocupació principal i la seva categoria. Si una persona té més d'una ocupació, es considera com a principal la que designa i, en cas de dubte, l'ocupació a la qual dedica més hores setmanals.

Fins a l'any 2010, les persones que tenen una ocupació es classifiquen en les següents categories resultants d'agrupar els subgrups principals (2 dígits) establerts a la Classificació catalana d'ocupacions (CCO-94) i distribuir les ocupacions militars a nivell de grup (3 dígits):

Tipus d'ocupació
CCO-94 Denominació
01–03, 001 Ocupació alta
04–07, 002 Ocupació mitjana
08–09, 003 Ocupació baixa

A partir de l'any 2011, les categories utilitzades corresponen a una agrupació dels subgrups principals (2 dígits) definits a la Classificació catalana d'ocupacions (CCO-2011) i una distribució de les ocupacions militars a nivell de grup (3 dígits):

Tipus d'ocupació
CCO-2011 Denominació
01–03, 001 Ocupació alta
04–07, 002 Ocupació mitjana
08–09 Ocupació baixa

4.6. Situació formativa en curs

Classifica la població de 16 a 64 anys entre els grups següents:

 • Cursa estudis
 • No cursa estudis

S'entén que una persona ha cursat estudis quan ha fet algun tipus de formació reglada o no reglada durant les quatre últimes setmanes abans de l'entrevista.

4.7. Tipus de jornada

Classifica la població ocupada de 16 a 64 anys segons el tipus de jornada de l'ocupació principal:

 • Jornada completa
 • Jornada parcial

4.8. Tipus de contracte

Classifica la població ocupada assalariada de 16 a 64 anys segons el tipus de contracte de l'ocupació principal:

 • Indefinit
 • Temporal

4.9. Grau de discapacitat

Classifica la població de 16 a 64 anys amb grau de discapacitat entre els grups següents:

 • Del 33% al 44%
 • 45% i més
 • No hi consta: correspon als pensionistes que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent i no estan registrats a la BEPD.

Tal com s'ha explicat anteriorment, la qualificació del grau de discapacitat respon als criteris establerts en el Reial decret 1971/1999, en què són objecte de valoració, tant les discapacitats que presenta la persona com els factors socials que en dificulten la integració social.

Només es consideren les persones amb un grau igual o superior al 33%.

4.10. Tipus de discapacitat

Classifica el tipus d'alteració que dona lloc a la discapacitat, segons les categories següents:

 • Física: inclou les deficiències del sistema osteoarticular; sistema neuromuscular; sistemes cardiovascular, immunològic i respiratori, i sistemes digestiu, metabòlic i endocrí.
 • Altres: inclou les deficiències de tipus intel·lectual i mental; del sistema visual; sistema auditiu; sistema genitourinari, deficiències expressives i de la pell i estructures relacionades.
 • No hi consta: correspon als pensionistes que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent i que no estan registrats a la BEPD.

El grup Altres inclou les persones amb discapacitat expressiva, indeterminada, desconeguda i, des del 2011, també inclou les persones registrades a la Tresoreria general de la Seguretat Social com a afiliades sobre les quals no es disposa informació del tipus de discapacitat. Per tant, les dades del 2011 en endavant no són comparables amb les dels anys anteriors.

4.11. Situació de dependència reconeguda

Classifica la població segons la necessitat d'atenció o ajudes importants per fer les activitats bàsiques de la vida diària, lligades a la pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial a causa de l'edat, la malaltia o la discapacitat. Arran de l'aprovació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones amb situació de dependència, s'estableix un procediment de valoració de la situació de dependència per a les persones que voluntàriament ho sol·liciten.

A efectes de tabulació es classifica la població segons les categories següents:

 • Persones en situació de dependència reconeguda
 • Resta de persones

5. Canvis de metodologia

El 2014, amb l'entrada en vigor del Reial decret Legislatiu 1/2013, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, es considera que també presenten una discapacitat de grau superior o igual al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o de gran invalidesa, i els pensionistes de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Com a conseqüència de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret, l'àmbit poblacional de l'Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat canvia i inclou a aquest col·lectiu a partir de l'any 2014. És per aquest motiu que els resultats anteriors al 2014 i els posteriors no són directament comparables.

El 2021, l'estadística Mercat de treball de les persones amb discapacitat incorpora els canvis metodològics de l'EPA que es van dur a terme el 2021, amb l'objectiu d'implementar els nous reglaments europeus relatius a les enquestes a les llars.

6. Aspectes tècnics de la tabulació

En determinats casos la grandària mostral associada a cada cel·la és insuficient. Com a orientació, cal tenir present que les cel·les amb resultats inferiors a 5.000 poden ser estadísticament poc significatives i, per tant, la informació pot estar sotmesa a alta variabilitat, tal com s'indica a peu de taula.