Skip to main content

GDP supply, demand and income. Current prices

PIB oferta, demanda i renda. Preus corrents Catalunya. 2020
Valor Variació (%)
Producte interior brut 224.125,0 -10,3
Oferta
Valor afegit brut 206.959,0 -9,8
Agricultura 2.307,0 5,0
Indústria 41.031,0 -7,3
Ind. manufacturera 33.981,0 -8,8
Construcció 10.581,0 -12,8
Serveis 153.039,0 -10,4
Comerç, transport i hostaleria 43.354,0 -24,8
Act. immobiliàries, professionals i altres 71.661,0 -7,3
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 38.025,0 6,3
Impostos nets sobre productes 17.166,0 -16,5
Demanda
Demanda interna 196.660,0 -8,9
Consum de les llars 112.308,0 -12,5
Consum de les adm. públiques (1) 43.406,0 7,2
Formació bruta capital (2) 40.946,0 -12,8
FBCF (béns d'equipament i altres actius) 23.169,0 -11,5
FBCF (construcció) 17.146,0 -12,7
Saldo amb l'exterior (3) 27.466,0 -19,4
Saldo amb estranger 11.748,0 -38,9
Exportacions totals a l'estranger 76.007,0 -23,3
Exportacions de béns i serveis 72.858,0 -12,3
Consum dels estrangers al territori 3.149,0 -80,4
Importacions totals de l'estranger 64.259,0 -19,6
Importacions de béns i serveis 62.721,0 -16,6
Consum dels residents a l'estranger 1.538,0 -67,1
Rendes
Remuneració d'assalariats 107.168,0 -7,0
Excedent brut d'explotació 98.999,0 -10,9
Impostos nets sobre producció i importacions 17.959,0 -23,8
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Revisió 2019.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) La formació bruta de capital és la suma de la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d’existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.

Cells: All

Select a category to see the time series.