Skip to main content
Llocs de treball. Assalariats. 2000-2018. Per branques d'activitat Catalunya
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (A) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 30 30 28 28 31 36 39 39 40 39 39 39 38 36 35 36 35
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 30 30 28 28 31 36 39 39 40 39 39 39 38 36 35 36 35
Indústria i activitats de sanejament (B, C, D, E) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 540 523 507 510 529 563 576 603 685 703 714 739 738 746 744 769 753
... de les quals, indústria manufacturera (C) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 495 476 462 467 486 520 534 563 649 669 683 710 710 719 718 744 729
Indústries extractives (05-09 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2
Indústries alimentació, begudes i tabac (10-12) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 89 86 83 82 84 84 85 86 92 88 92 92 91 88 87 88 89
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat (13-15) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 38 37 36 38 39 44 45 48 58 69 76 85 91 101 104 114 111
Indústries fusta i paper (16-17) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 21 21 21 22 24 25 25 27 33 33 37 36 37 37 36 38 36
Arts gràfiques i suports enregistrats (18) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 19 18 18 17 19 21 22 23 26 28 26 30 31 30 30 29 31
Indústries químiques i refinació petroli (19-20) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 43 41 39 39 40 46 46 47 51 52 53 52 51 50 48 48 47
Fabricació productes farmacèutics (21) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 26 25 23 23 23 24 24 24 26 25 24 25 23 24 22 23 22
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 22 22 21 22 23 24 25 28 33 35 35 36 37 39 40 40 40
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (23) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 16 15 16 17 18 22 22 24 32 32 33 32 31 29 28 28 26
Metal·lúrgia (24) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8 8 7 7 8 9 9 9 11 11 11 10 10 10 9 9 9
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària (25) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 50 47 46 49 52 58 63 66 83 83 84 88 88 87 86 88 85
Fabricació productes informàtics i electrònics (26) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12 10 10 10 10 11 12 13 15 16 15 16 16 18 18 23 20
Fabricació materials i equips elèctrics (27) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14 13 14 14 16 17 18 19 22 23 23 24 25 27 27 27 26
Fabricació maquinària i equips ncaa (28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 43 42 40 40 40 42 41 44 46 46 46 47 46 45 46 49 47
Fabricació material de transport (29-30) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 47 46 45 43 45 46 49 57 67 70 72 74 76 78 82 86 86
Mobles i indústries manufactureres diverses (31-32) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 31 30 29 30 31 34 33 34 39 40 41 42 41 40 39 40 41
Reparació i instal·lació maquinària i equips (33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 16 15 14 14 14 14 14 16 17 18 17 17 17 17 17 16 15
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7 7 7 7 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6 7 7
Captació, potabilització i distribució d'aigua (36) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8 8 7 7 8 8 7 7 6 5 5 5 5 5 5 4 4
Sanejament, gestió residus i descontaminació (37-39) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 28 30 28 26 26 25 24 22 19 18 16 14 13 12 12 11 10
Construcció (F) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 142 137 133 135 151 197 233 281 344 383 351 319 290 272 256 247 240
Construcció (41-43) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 142 137 133 135 151 197 233 281 344 383 351 319 290 272 256 247 240
Serveis (G-U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.439 2.364 2.268 2.238 2.287 2.351 2.354 2.361 2.421 2.361 2.252 2.130 2.020 1.932 1.836 1.758 1.708
Act. immobiliàries, professionals i altres (G-N;R-U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 939 916 883 863 882 919 910 923 951 942 908 847 787 746 698 667 645
Comerç, transport i hostaleria (G, H, I) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 878 838 793 789 815 836 845 848 899 874 829 793 761 733 700 668 647
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (45) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 50 48 44 46 49 52 54 52 57 57 53 51 49 48 47 45 45
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor (46) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 187 181 175 173 178 181 187 192 206 202 201 193 194 191 180 171 168
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes (47) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 262 252 238 242 244 244 242 243 264 256 240 232 219 211 197 189 182
Transport terrestre; transport per canonades (49) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 78 74 71 71 76 79 83 85 83 82 76 72 69 65 62 60 59
Transport marítim i aeri (50-51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11 9 8 7 7 7 9 8 8 8 8 7 6 6 6 6 5
Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals (52-53) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 63 62 60 58 66 70 71 70 74 73 67 66 61 59 59 56 54
Serveis d'allotjament, menjar i begudes (55-56) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 227 212 196 192 194 203 199 198 207 197 185 172 165 153 148 141 135
Informació i comunicacions (J) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 103 97 90 85 86 89 86 90 90 87 80 75 71 72 69 66 63
Edició i serveis audiovisuals (58-60) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 27 27 27 27 28 28 28 33 34 35 33 33 30 32 31 29 28
Telecomunicacions; serveis informàtics i serveis informació (61-63) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 76 70 63 59 58 61 57 58 56 52 47 43 40 40 38 37 35
Activitats financeres i d'assegurances (K) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 56 56 58 61 62 63 67 71 75 75 72 71 72 71 72 71 71
Activitats financeres i assegurances (64-66) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 56 56 58 61 62 63 67 71 75 75 72 71 72 71 72 71 71
Activitats immobiliàries (L) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 38 36 36 33 37 35 31 32 37 39 40 37 34 32 28 24 21
Activitats immobiliàries (68) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 38 36 36 33 37 35 31 32 37 39 40 37 34 32 28 24 21
Activitats professionals, científiques i administratives (M, N) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 423 409 379 370 375 393 386 392 403 388 368 329 295 270 239 221 213
Activitats jurídiques i comptables, de consultoria i serveis tècnics (69-71) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 113 109 105 97 99 106 102 111 106 98 93 80 70 63 59 49 49
Recerca i desenvolupament (72) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10 10 9 9 9 8 8 7 6 8 8 8 9 10 8 8 10
Publicitat; altres activ. professionals i tècniques; activ. veterinàries (73-75) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 40 38 35 37 39 42 41 40 46 42 40 35 33 28 26 24 24
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 259 252 230 227 228 236 234 234 246 239 227 206 183 169 146 140 130
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials (O, P, Q) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 622 611 593 586 590 596 599 590 571 545 515 490 472 453 439 423 416
Administració pública, Defensa i SS obligatòria (84) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 171 167 163 165 167 169 168 166 157 149 141 137 132 129 125 120 119
Educació (85) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 202 198 194 190 191 194 199 198 198 192 180 170 163 157 154 150 147
Activitats sanitàries (86) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 146 144 142 140 143 145 147 154 153 147 140 134 131 124 121 117 116
Activitats serveis socials (87-88) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 103 102 94 91 89 87 84 72 63 58 54 48 46 43 39 36 34
Activitats artístiques, recreatives i altres serveis (R, S, T, U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 318 317 320 315 322 338 340 338 345 353 346 335 315 300 290 286 276
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 73 68 65 63 63 65 63 60 63 60 57 51 47 43 40 38 36
Altres serveis (94-96) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 62 60 61 59 60 59 60 62 63 61 59 56 51 48 46 43 42
Activitats llars (97-98) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 184 190 194 193 199 215 217 216 219 232 230 228 217 209 205 205 199
Total 3.370 3.262 3.151 3.054 2.937 2.911 2.997 3.146 3.202 3.284 3.490 3.487 3.355 3.227 3.086 2.986 2.872 2.810 2.736
Unitats: Milers de llocs de treball.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2010.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.