Skip to main content
Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals. 2000-2018. Per branques d'activitat Catalunya
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (A) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 61 58 57 58 62 63 63 65 66 64 66 68 67 65 64 63 63
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 61 58 57 58 62 63 63 65 66 64 66 68 67 65 64 63 63
Indústria i activitats de sanejament (B, C, D, E) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 528 512 498 503 530 571 582 607 702 721 737 755 770 783 785 809 795
... de les quals, indústria manufacturera (C) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 485 467 455 460 487 528 541 568 667 687 706 727 743 756 759 784 771
Indústries extractives (05-09 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Indústries alimentació, begudes i tabac (10-12) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 93 89 87 85 89 89 88 88 95 92 94 95 95 93 92 93 95
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat (13-15) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 37 36 37 38 41 45 46 49 59 70 78 87 95 105 108 121 119
Indústries fusta i paper (16-17) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 19 19 19 20 22 26 27 28 37 38 42 41 43 43 43 43 42
Arts gràfiques i suports enregistrats (18) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 20 19 19 18 21 22 23 24 28 29 28 30 32 31 31 30 31
Indústries químiques i refinació petroli (19-20) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 42 41 37 39 41 46 45 45 50 51 53 50 52 51 49 49 47
Fabricació productes farmacèutics (21) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 24 23 23 21 22 23 23 23 25 24 23 25 23 24 22 23 22
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 20 20 19 20 20 24 25 28 33 34 34 36 39 41 42 41 41
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (23) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 15 14 13 15 17 22 22 23 32 34 34 33 33 33 31 31 30
Metal·lúrgia (24) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7 7 6 7 7 9 9 9 11 11 11 11 10 10 10 11 10
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària (25) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 47 45 43 46 50 59 64 68 86 86 89 92 93 94 93 97 92
Fabricació productes informàtics i electrònics (26) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12 10 10 11 10 10 12 14 15 16 15 16 16 18 19 23 21
Fabricació materials i equips elèctrics (27) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13 13 14 13 16 17 17 18 22 22 23 24 25 27 27 27 26
Fabricació maquinària i equips ncaa (28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 44 41 41 41 40 41 41 43 44 46 46 47 47 46 49 52 50
Fabricació material de transport (29-30) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 43 42 42 40 42 45 49 56 65 69 71 74 75 78 81 85 85
Mobles i indústries manufactureres diverses (31-32) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 33 32 30 32 33 36 34 36 45 45 47 47 45 45 42 42 43
Reparació i instal·lació maquinària i equips (33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 17 16 15 15 15 15 15 17 19 20 19 18 19 18 18 17 15
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7 7 7 7 7 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6 7 7
Captació, potabilització i distribució d'aigua (36) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7 7 6 7 7 8 7 7 6 5 5 5 5 5 5 4 4
Sanejament, gestió residus i descontaminació (37-39) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 27 29 27 26 26 25 23 21 19 18 16 14 13 13 12 11 10
Construcció (F) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 176 169 168 168 189 222 271 317 393 433 403 367 348 331 318 311 300
Construcció (41-43) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 176 169 168 168 189 222 271 317 393 433 403 367 348 331 318 311 300
Serveis (G-U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.324 2.242 2.194 2.162 2.217 2.334 2.403 2.419 2.475 2.392 2.271 2.170 2.114 2.030 1.939 1.841 1.800
Act. immobiliàries, professionals i altres (G-N;R-U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 805 781 772 740 755 814 830 857 876 853 798 739 707 671 629 593 577
Comerç, transport i hostaleria (G, H, I) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 904 866 837 845 874 946 999 1.008 1.057 1.023 984 963 956 920 889 845 829
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (45) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 47 45 44 44 49 55 57 57 63 61 58 57 56 54 52 50 49
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor (46) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 197 189 182 182 193 211 234 239 250 236 233 227 232 222 212 202 200
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes (47) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 289 277 281 286 281 291 306 310 328 318 304 297 301 292 285 274 266
Transport terrestre; transport per canonades (49) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 94 90 88 90 97 107 110 114 115 114 111 108 105 101 96 91 91
Transport marítim i aeri (50-51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10 8 8 7 8 5 8 8 7 8 7 6 6 5 6 5 4
Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals (52-53) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 59 58 56 57 64 69 70 69 74 71 67 64 60 59 58 57 55
Serveis d'allotjament, menjar i begudes (55-56) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 209 199 178 179 182 209 213 212 219 217 204 203 196 187 180 165 162
Informació i comunicacions (J) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 98 93 89 83 85 89 88 93 93 88 81 77 72 74 69 68 64
Edició i serveis audiovisuals (58-60) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 23 25 25 24 27 26 27 33 35 34 32 32 30 33 31 30 29
Telecomunicacions; serveis informàtics i serveis informació (61-63) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 75 69 64 59 59 64 60 60 58 54 49 45 42 41 38 38 35
Activitats financeres i d'assegurances (K) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 55 57 57 60 61 69 73 74 80 79 75 74 74 74 74 74 74
Activitats financeres i assegurances (64-66) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 55 57 57 60 61 69 73 74 80 79 75 74 74 74 74 74 74
Activitats immobiliàries (L) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 47 45 45 37 42 44 44 47 51 49 48 43 41 36 33 28 26
Activitats immobiliàries (68) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 47 45 45 37 42 44 44 47 51 49 48 43 41 36 33 28 26
Activitats professionals, científiques i administratives (M, N) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 411 393 384 366 370 393 394 402 412 407 379 337 317 290 258 237 232
Activitats jurídiques i comptables, de consultoria i serveis tècnics (69-71) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 132 127 127 118 128 133 130 138 134 124 115 103 92 82 77 65 68
Recerca i desenvolupament (72) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9 9 8 7 7 8 9 6 6 8 7 7 9 9 8 8 9
Publicitat; altres activ. professionals i tècniques; activ. veterinàries (73-75) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 48 47 45 45 44 52 52 52 56 53 51 44 41 36 33 28 29
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 223 210 204 196 191 200 204 205 215 222 206 183 175 163 140 136 125
Adm. Pública, educació, sanitat i serveis socials (O, P, Q) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 615 595 586 578 587 574 574 554 541 516 490 468 451 438 421 403 394
Administració pública, Defensa i SS obligatòria (84) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 167 163 159 162 165 164 162 158 153 144 139 135 130 127 123 118 117
Educació (85) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 195 188 189 182 186 175 181 175 178 171 159 152 145 141 140 134 130
Activitats sanitàries (86) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 161 156 153 152 160 159 160 157 153 150 143 137 133 129 121 117 116
Activitats serveis socials (87-88) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 92 88 86 81 76 77 72 64 58 52 49 44 43 42 37 34 32
Activitats artístiques, recreatives i altres serveis (R, S, T, U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 194 192 196 193 196 218 231 241 240 230 215 207 203 198 195 186 181
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 56 53 54 52 50 53 53 54 56 55 53 46 46 45 42 43 41
Altres serveis (94-96) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 77 76 79 77 76 82 87 92 93 86 83 81 73 70 65 58 57
Activitats llars (97-98) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 61 63 63 64 71 84 91 94 91 90 79 80 83 82 88 85 84
Total 3.293 3.186 3.089 2.981 2.918 2.890 2.998 3.190 3.319 3.407 3.636 3.610 3.477 3.360 3.299 3.209 3.107 3.024 2.958
Unitats: Milers de llocs de treball.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2010.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.