Skip to main content

Valor afegit brut. Base 2000. Indústria per branques d'activitat

Valor afegit brut. Base 2000. Indústria per branques d'activitat
Catalonia
Selecció per nivell geogràfic
2006–2008
Valor afegit brut. Base 2000. Indústria per branques d'activitat Catalunya
Energia, química cautxú i metal·lúrgia Alimentació, tèxtil, fusta, paper i edició Maquinària, mat. elèctric, de transport i altres manuf. Total
2008 19.107,9 10.735,7 10.771,4 40.615,0
2006 17.463,0 10.536,4 10.742,9 38.742,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat.