Skip to main content

L'operació estadística Projeccions de població activa és el resultat d'aplicar a la piràmide de població projectada uns supòsits sobre el nivell futur de participació laboral de la població en cada sexe i grup d'edat.

Les projeccions de població activa ofereixen dos tipus de resultats:

 • població activa projectada
 • taxa d'activitat projectada

L'operació Projeccions de població activa ofereix informació classificada per sexe i edat quinquennal. Aquesta operació s'actualitza cada cinc anys i la data de referència és l'1 de gener de cada any. Pel que fa a l'àmbit territorial de la projecció, els resultats de població activa segons els tres escenaris d'activitat s'ofereixen per a Catalunya, els àmbits del pla territorial, les províncies, les comarques i el municipi de Barcelona.

Inicialment s'actualitzen les projeccions de població per sexe i edat, i seguidament les projeccions de població activa.

Les projeccions de població activa actualment vigents són les Projeccions de població activa base 2021, que tenen com a base l'Enquesta de població activa (EPA) de l'any 2020 i les xifres de població projectada corresponen a les Projeccions de població base 2021.

A l'apartat Projeccions anteriors es poden trobar les projeccions prèvies a Projeccions de població activa base 2021 (les Projeccions de població activa 2015–2051, base 2015, les Projeccions de població activa 2021–2041, base 2010, i les Projeccions de població activa 2015–2030, base 2005).

1. Projeccions de població activa de Catalunya (base 2021). Projeccions vigents

La població futura a la qual s'han aplicat les taxes d'activitat són les Projeccions de població (base 2021), que incorporen l'efecte de la covid-19.

L'horitzó temporal de la projecció de la població activa de Catalunya és el període 2021–2071, mentre que les dades territorials corresponen al període 2021–2046.

En les Projeccions de població activa (base 2021) s'han revisat les hipòtesis anteriors per incorporar la informació més recent de l'Enquesta de població activa dels anys 2015–2020. Per a les hipòtesis territorials de participació laboral s'han utilitzat les dades comarcals del període 2016–2020 de l'Estadística d'afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal i l'Estadística dels demandants d'ocupació i de l'atur registrat.

Per reflectir la incertesa en l'evolució de la participació laboral en el període 2021–2071 s'han establert tres hipòtesis, prenent com a base l'Enquesta de la població activa 2020:

 • hipòtesi baixa
 • hipòtesi mitjana
 • hipòtesi alta

A partir de les tres hipòtesis d'evolució de participació laboral s'han generat tres escenaris de població activa:

 • Escenari baix d'activitat: combina la hipòtesi baixa de participació laboral amb l'escenari baix de població
 • Escenari mitjà d'activitat: combina la hipòtesi mitjana de participació laboral amb l'escenari mitjà de població
 • Escenari alt d'activitat: combina la hipòtesi alta de participació laboral amb l'escenari alt de població

La combinació dels escenaris de població i de taxes d'activitat proporciona un ventall de població activa a l'entorn dels valors registrats per l'Enquesta de població activa 2020. Per comarques, la selecció d'un o altre escenari de població activa haurà de tenir en compte si l'evolució demogràfica recent de la comarca se situa més a prop de l'escenari de població alt, mitjà o baix.

S'ofereixen els resultats de les piràmides de població activa projectades per sexe i edat quinquennal de Catalunya (període 2021–2071) i dels àmbits del Pla territorial, les províncies, les comarques i el municipi de Barcelona (període 2021–2046).

El grup de més edat que s'ha considerat és el de 70 a 74 anys. També s'ofereixen les taxes d'activitat projectades per sexe i grup d'edat.

Les dades de projeccions de població activa (base 2021) es van actualitzar al juny del 2022.

2. Projeccions de població activa de Catalunya 2015–2051. Base 2015. Projeccions anteriors

La població futura a la qual s'han aplicat les noves taxes d'activitat són les Projeccions de població 2013–2051 (base 2013).

L'horitzó temporal de la projecció de la població activa de Catalunya és el període 2015–2051, mentre que les dades territorials corresponen al període 2015–2026.

En les projeccions de població activa 2015–2051 (base 2015) s'ha seguit una metodologia semblant a la de les Projeccions de població activa 2021–2041 (base 2010). Aquesta metodologia consisteix a utilitzar una font externa per fixar les hipòtesis de participació laboral per sexe i edat quinquennal en un determinat horitzó temporal. En els anys intermedis les taxes s'obtenen per interpolació entre les taxes de l'Enquesta de població activa observades en el punt de partida de la projecció (2014) i les taxes objectiu.

En les Projeccions de població activa 2015–2051 (base 2015) s'han revisat les hipòtesis anteriors per incorporar la informació més recent de l'Enquesta de població activa dels anys 2010–2014 (període amb importants canvis en el mercat de treball per la crisi econòmica). A més d'introduir l'efecte dels canvis legislatius sobre l'edat de jubilació i els requisits per accedir a les pensions de jubilació, s'han modificat les taxes d'activitat femenina i s'ha aprofundit en l'anàlisi dels canvis generacionals.

Per reflectir la incertesa en l'evolució de la participació laboral en el període 2015–2051 s'han establert tres hipòtesis, prenent com a base l'Enquesta de la població activa 2014:

 • hipòtesi baixa
 • hipòtesi mitjana
 • hipòtesi alta.

A partir de les tres hipòtesis d'evolució de participació laboral s'han generat tres escenaris de població activa:

 • Escenari baix d'activitat: combina la hipòtesi baixa de participació laboral amb l'escenari baix de població
 • Escenari mitjà d'activitat: combina la hipòtesi mitjana de participació laboral amb l'escenari mitjà de població
 • Escenari alt d'activitat: combina la hipòtesi alta de participació laboral amb l'escenari alt de població

La combinació dels escenaris de població i de taxes d'activitat proporciona un ventall de població activa a l'entorn dels valors registrats per l'Enquesta de població activa 2014. Per comarques, la selecció d'un o altre escenari de població activa haurà de tenir en compte si l'evolució demogràfica recent de la comarca se situa més a prop de l'escenari de població alt, mitjà o baix.

S'ofereixen els resultats de les piràmides de població activa projectades per sexe i edat quinquennal de Catalunya (període 2015–2051) i dels àmbits del Pla territorial, les províncies, les comarques i el municipi de Barcelona (període 2015–2026).

El grup de més edat que s'ha considerat és el de 70 a 74 anys. També s'ofereixen les taxes d'activitat projectades per sexe i grup d'edat.

També està disponible la publicació Projeccions de població activa 2015–2051, que presenta una visió global de les hipòtesis i els principals resultats de les projeccions.

Les dades de projeccions de població activa 2015–2051 (base 2015) es van actualitzar a l'abril del 2016.

3. Projeccions de població activa de Catalunya 2021–2041. Base 2010. Projeccions anteriors

La població futura a la qual s'han aplicat les noves taxes d'activitat són les Projeccions de població 2021–2041 (base 2008).

L'horitzó temporal de la projecció de la població activa de Catalunya és el període 2010–2041, mentre que les dades territorials corresponen al període 2010–2021.

En les projeccions de població activa base 2010 s'ha seguit una metodologia semblant a la de les anteriors projeccions d'activitat (base 2005) de l'Idescat. Aquesta metodologia consisteix a utilitzar una font externa per fixar les hipòtesis de participació laboral per sexe i edat quinquennal en un determinat horitzó temporal. En els anys intermedis les taxes s'obtenen per interpolació entre les taxes EPA observades en el punt de partida de la projecció (2010) i les taxes objectiu.

En la present edició de les projeccions de població activa s'han revisat les hipòtesis anteriors per tal d'incorporar la informació més recent de l'EPA dels anys 2006–2010, període en què s'han viscut importants canvis en el mercat de treball, com a conseqüència de la crisi econòmica. A més d'introduir l'efecte dels canvis legislatius sobre l'edat de jubilació i els requisits per accedir a les pensions de jubilació, s'han modificat les taxes d'activitat femenina i s'ha aprofundit en l'anàlisi dels canvis generacionals.

Per tal de reflectir la incertesa en l'evolució de la participació laboral s'han establert tres hipòtesis diferents sobre el nivell de participació laboral per sexe i edat quinquennals en el període 2010–2041, prenent com a base l'EPA 2010: la hipòtesi baixa, la hipòtesi mitjana i la hipòtesi alta.

Així doncs, a partir de les tres hipòtesis d'evolució de participació laboral i dels tres escenaris de població s'han generat tres escenaris de població activa:

 • l'escenari baix d'activitat, que combina la hipòtesi baixa de participació laboral amb l'escenari baix de població
 • l'escenari mitjà d'activitat, que combina la hipòtesi mitjana de participació laboral amb l'escenari mitjà de població
 • l'escenari alt d'activitat, que combina la hipòtesi alta de participació laboral amb l'escenari alt de població

La combinació dels escenaris de població i de taxes d'activitat proporciona un ventall de població activa a l'entorn dels valors registrats per l'EPA 2010. Per comarques, la selecció d'un o altre escenari de població activa haurà de tenir en compte si l'evolució demogràfica recent de la comarca se situa més a prop de l'escenari de població alt, mitjà o baix. Caldrà esperar a la disponibilitat dels resultats del cens de població 2011 per poder valorar territorialment l'ajustament dels diferents escenaris a les xifres de població activa.

S'ofereixen els resultats de les piràmides de població activa projectades per sexe i edat quinquennal de Catalunya (període 2010–2041) i dels àmbits del Pla territorial, les comarques i el municipi de Barcelona (període 2010–2021). El grup de més edat que s'ha considerat és el de 65 anys i més. També s'ofereixen les taxes d'activitat projectades per sexe i grup d'edat.

També està disponible la publicació Projeccions de població activa de Catalunya 2021–2041 (base 2010), que presenta una visió global de les hipòtesis i els principals resultats de les projeccions.

Les dades de projeccions de població activa 2021–2041 (base 2010) es van actualitzar al novembre del 2011.

4. Projeccions de població activa de Catalunya 2015–2030. Base 2005. Projeccions anteriors

La població futura a la qual s'han aplicat les noves taxes d'activitat són les Projeccions de població 2015–2030 (base 2002).

L'horitzó temporal de la projecció de la població activa de Catalunya és el període 2002–2030, mentre que les dades territorials corresponen al període 2002–2015.

En les projeccions de població activa base 2005 s'ha seguit una metodologia que consisteix a utilitzar una font externa per fixar les hipòtesis de participació laboral per sexe i edat quinquennal en un determinat horitzó temporal. En els anys intermedis les taxes s'obtenen per interpolació entre les taxes EPA observades l'any 2005 i les taxes objectiu.

Per tal de reflectir la incertesa en l'evolució de la participació laboral s'han establert tres hipòtesis diferents sobre el nivell de participació laboral per sexe i edat quinquennals en el període 2002–2030, prenent com a base l'EPA 2005: la hipòtesi baixa, la hipòtesi mitjana i la hipòtesi alta. La població futura a la qual s'han aplicat les noves taxes d'activitat són les Projeccions de població 2015–2030 (base 2002). Dels quatre escenaris que inclouen aquestes projeccions, s'ha descartat l'escenari baix i s'ha donat un pes més important a l'escenari alt, atès que recull millor l'intens creixement de la migració internacional registrat els darrers anys a Catalunya.

Així doncs, a partir de les tres hipòtesis d'evolució de participació laboral i dels tres escenaris de població s'han generat quatre escenaris de població activa:

 • l'escenari mitjà baix d'activitat, que combina la hipòtesi baixa de participació laboral amb l'escenari mitjà baix de població
 • l'escenari mitjà alt d'activitat, que combina la hipòtesi mitjana de participació laboral amb l'escenari mitjà alt de població
 • l'escenari alt d'activitat, que combina la hipòtesi mitjana de participació laboral amb l'escenari alt de població
 • l'escenari molt alt d'activitat, que combina la hipòtesi alta de participació laboral amb l'escenari alt de població

La combinació dels escenaris de població i de taxes d'activitat proporciona un ventall de població activa a l'entorn dels valors registrats per l'EPA 2005.

S'ofereixen els resultats de les piràmides de població activa projectades per sexe i edat quinquennal de Catalunya (període 2002–2030) i dels àmbits del Pla territorial, les comarques i el municipi de Barcelona (període 2002–2015). El grup de més edat que s'ha considerat és el de 65 anys i més. També s'ofereixen les taxes d'activitat projectades per sexe.

També està disponible la publicació Projeccions de població activa de Catalunya 2015–2030 (base 2005) Resum metodològic, que presenta una visió global de les hipòtesis i els principals resultats de les projeccions.

Les dades de projeccions de població activa 2015–2030 (base 2005) es van actualitzar al desembre del 2007.