Labour cost statistics M

Choose an option
Index code (ex. 1.1.1)
Quarterly labour cost survey
subject Labour cost
subject Wage cost
subject Work time
subject Other results
subject Vacancies
Index code (ex. 1.1.1)
Specific sectors
subject Tourism
subject Culture
subject ICT
Last period 2nd. quarter, 2018. Updated: September 18, 2018.
Index code (ex. 1.1)
Annual labour cost survey
subject Labour cost
subject Travel expenses and food per worker
subject Regulation of labour relations
Last period 2017. Updated: August 3, 2018.

Les estadístiques de cost laboral tenen com a objectiu principal obtenir una estimació del cost econòmic que té el factor treball en el procés de producció de béns i serveis d'una economia. Les dues fonts estadístiques bàsiques per conèixer l'estimació del nivell i de la composició del cost laboral són l'Enquesta trimestral de cost laboral i l'Enquesta anual de cost laboral que realitza l'INE, a partir de les quals l'Idescat porta a terme una explotació estadística i n'obté una ampliació de resultats per a Catalunya.

L'Enquesta trimestral de cost laboral (ETCL d'ara endavant) és una operació estadística contínua de periodicitat trimestral realitzada per l'INE. L'objectiu principal de l'ETCL és conèixer el cost de la força de treball, considerant el cost laboral mitjà per treballador i mes, per hora efectiva, així com el temps treballat i no treballat. El cost laboral es presenta desagregat en costos salarials i costos no salarials. També permet obtenir un millor coneixement del temps treballat i no treballat, de la seva estructura, així com de la seva evolució a curt termini.

L'Enquesta anual de cost laboral (EACL d'ara endavant) és una operació estadística de periodicitat anual realitzada per l'INE que completa els resultats obtinguts a l'ETCL i ofereix una perspectiva anual d'aquests costos. S'elabora a partir d'un qüestionari annex a l'ETCL durant el tercer trimestre de l'any posterior a l'any de referència. L'objectiu principal de l'EACL és conèixer anualment el cost mitjà per treballador del factor treball i dels seus components principals: percepcions salarials, cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social, cotitzacions voluntàries, prestacions socials directes, indemnitzacions, despeses en formació professional, despeses en transport, despeses de caràcter social i altres despeses derivades de la generació d'ocupació.

Fins a l'any 2007 l'àmbit poblacional objecte d'estudi de l'ETCL i de l'EACL està format per tots els comptes de cotització inclosos en el règim general de la Seguretat Social i el règim especial de la mineria del carbó, independentment de la seva grandària. Es recull informació dels treballadors que hagin cotitzat almenys un dia durant el mes de referència i s'investiguen els comptes de cotització l'activitat econòmica dels quals es troba dins dels tres grans sectors econòmics: indústria, construcció i serveis; en concret, els compresos en les seccions de la C a la K i de la M a la O de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). Així doncs, s'exclouen de l'operació l'agricultura, la pesca, l'Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria, les llars que ocupen servei domèstic i els organismes extraterritorials.

A partir del 2008 l'àmbit poblacional objecte d'estudi de l'ETCL i de l'EACL s'adapta a la CCAE-2009 i està format per tots els comptes de cotització inclosos en el règim general de la Seguretat Social, el règim especial de la mineria del carbó i el règim especial de treballadors del mar, l'activitat econòmica del qual és el transport marítim (codi 50 de la CCAE-2009), independentment de la seva grandària. Es recull informació dels treballadors que hagin cotitzat almenys un dia durant el mes de referència i s'investiguen els comptes de cotització l'activitat econòmica dels quals es troba dins dels tres grans sectors econòmics: indústria, construcció i serveis; en concret, els compresos en les seccions de la B a la S de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). S'exclouen de l'operació l'agricultura, les llars que ocupen servei domèstic i els organismes extraterritorials.

Com a conseqüència del canvi de Classificació d'activitats econòmiques a partir de l'any 2008, l'Idescat també publica les estimacions del cost laboral trimestral i del cost laboral anual per sectors d'activitat per al període 2000–2007 calculades amb la CCAE-2009, amb l'objectiu d'oferir la sèrie completa dels principals components del cost laboral per a tots els anys.

Les dades que aquí es difonen són el resultat d'una ampliació de resultats per a Catalunya i recopilen informació des del primer trimestre del 2000 en el cas de l'ETCL i a partir de l'any 2002 pel que fa a l'EACL.

Indicadors de conjuntura econòmica

Indicadors anuals

Anuari estadístic de Catalunya

You are here: