Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concursM RSS 

Catalunya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Deutors concursats   198   -60   -23,3-4,4
Per naturalesa jurídica    
     persones físiques sense activitat empresarial   68   8   13,338,0
     empreses concursades   130   -68   -34,3-16,7
Per tipus de concurs    
     voluntari   193   -57   -22,8-4,3
     necessari   5   -3   -37,5-6,7
Unitats: Nombre.

Font: INE. Estadística del procediment concursal.

Amunt
Espanya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Deutors concursats   975   -138   -12,4-0,7
Per naturalesa jurídica    
     persones físiques sense activitat empresarial   209   9   4,513,1
     empreses concursades   766   -147   -16,1-3,6
Per tipus de concurs    
     voluntari   922   -129   -12,3-0,7
     necessari   53   -9   -14,5-1,5
Unitats: Nombre.

Font: INE. Estadística del procediment concursal.

Les dades són provisionals a partir del primer trimestre del 2017.


Comentari

El nombre de deutors concursats ha estat de 198 a Catalunya en el tercer trimestre del 2017, quantitat que suposa un decrement del 23,3% respecte al mateix període del 2016. El nombre d'empreses concursades ha disminuït un 34,3% interanual. Per tipus de concurs, tant el voluntari com el necessari mostren decrements del 22,8% interanual i del 37,5% respectivament. A Espanya, el nombre de deutors ha baixat un 12,4% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2017): 6 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs. Indicadors anuals. Idescat.
 Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: