Persones ocupades en els serveis. Per agrupacions d'activitatM RSS 

Catalunya. 2015
        Valor        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes   47.638   43.914   45.076   0,3   -7,82,6
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor   211.237   214.260   220.427   -2,6   ..2,9
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes   292.066   287.333   292.614   0,2   -1,61,8
Transport i emmagatzematge   156.767   159.473   161.158   -5,9   1,71,1
Hostaleria   229.915   228.421   234.179   -1,0   -0,62,5
Informació i comunicacions   75.296   82.718   84.533   -5,7   9,92,2
Activitats immobiliàries   42.735   49.231   51.536   -5,9   15,24,7
Activitats professionals, científiques i tècniques   191.066   199.456   205.217   0,1   4,42,9
Activitats administratives i serveis auxiliars   239.719   252.389   276.875   -4,0   5,39,7
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   59.003   62.825   74.897   7,6   6,519,2
Altres serveis   52.412   47.963   52.226   4,2   -8,58,9
Unitats: Persones.

Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.


Nota: L'any 2014, s'han incorporat en l'agrupació "Comerç a l'engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor" empreses (del grup 467 de la CCAE-2009) que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta. Aquesta manca d'homogeneïtat fa que no sigui procedent calcular la variació interanual d'aquestes agrupacions d'activitat en els anys esmentats.

Amunt
Espanya. 2015
        Valor        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes   280.166   268.594   287.754   -3,1   -4,17,1
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor   1.003.493   1.005.846   1.043.679   -2,0   ..3,8
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes   1.662.102   1.644.365   1.693.544   -1,2   -1,13,0
Transport i emmagatzematge   843.015   850.326   864.265   -4,2   0,91,6
Hostaleria   1.347.034   1.372.988   1.382.037   -0,7   1,90,7
Informació i comunicacions   405.534   418.759   440.507   -3,9   3,35,2
Activitats immobiliàries   178.042   194.522   210.858   -5,1   9,38,4
Activitats professionals, científiques i tècniques   925.874   969.256   1.003.041   -2,2   4,73,5
Activitats administratives i serveis auxiliars   1.236.040   1.309.606   1.381.484   -0,2   6,05,5
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   281.699   294.075   328.185   -0,3   4,411,6
Altres serveis   280.326   291.962   297.491   1,2   4,21,9
Unitats: Persones.

Font: INE. Estadística estructural d'empreses del sector comerç i Estadística estructural d'empreses del sector serveis.


Nota: L'any 2014, s'han incorporat en l'agrupació "Comerç a l'engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor" empreses (del grup 467 de la CCAE-2009) que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta. Aquesta manca d'homogeneïtat fa que no sigui procedent calcular la variació interanual d'aquestes agrupacions d'activitat en els anys esmentats.


Comentari

Segons l'estadística estructural d'empreses del sector serveis, l'any 2015 a Catalunya, l'agrupació d'activitats que aplega el nombre més gran de persones ocupades és el comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes, que augmenta un 1,8% respecte a l'any anterior. La següent agrupació més gran en termes absoluts, activitats administratives i serveis auxiliars, mostra un increment interanual del 9,7%. A Espanya, la branca que aplega més persones ocupades també és la del comerç al detall i creix un 3% respecte a l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 30 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Estadística estructural d'empreses del sector serveis. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Volum de negoci en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Persones ocupades en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents T

Sou aquí: