Inversió bruta en actius materials en els serveis. Per agrupacions d'activitat RSS 

L'Estadística estructural d'empreses del sector serveis (anomenada Enquesta anual de serveis fins a l'any de referència 2014) és la principal font d'informació del conjunt dels serveis de mercat. És una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) amb la col·laboració de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) en el territori català. La seva finalitat fonamental és l'estudi de les característiques econòmiques de les empreses del sector, com ara l'activitat principal i l'ocupació, i dades comptables com les despeses o els ingressos.

La unitat estadística de la investigació és l'empresa que porta a terme com a activitat econòmica principal la prestació d'algun dels serveis que es relacionen més avall. Per empresa s'entén la combinació més petita d'unitats jurídiques que constitueix una unitat organitzativa productora de béns o serveis i que disposa d'un cert grau d'autonomia en la presa de decisions. Una empresa pot exercir les seves activitats en una o diverses unitats locals (establiments). Les dades publicades per a Catalunya en aquesta estadística fan referència a l'activitat desenvolupada per les unitats de l'empresa a Catalunya segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). Fins a l'any 2007, la classificació utilitzada va ser la CCAE-93.

Les correspondències entre la sectorització emprada i la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). és la següent:

CCAE-2009Agrupacions d'activitat
  
45Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes
46Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor
47Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes
49-53Transport i emmagatzematge
55,56Hostaleria
58-63Informació i comunicacions
68Activitats immobiliàries
69-75Activitats professionals, científiques i tècniques
77-82Activitats administratives i serveis auxiliars
90-93Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
95,96Altres serveis

En els anys 2009 a 2011, les agrupacions "Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment" i "Altres serveis" s'han investigat parcialment seguint un sistema rotatori, de manera que cada any s'ha estudiat una part de les seves branques. A partir de l'any 2012, es tornen a investigar totes les branques de les dues agrupacions. La relació de branques estudiades cada any és la següent:

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment:

20082009201020112012
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles (div. 90)    SÍ    –    SÍ    SÍ    SÍ
Activitats de biblioteques, arxius i museus (div. 91)    SÍ    –    SÍ    SÍ    SÍ
Jocs atzar i apostes (div. 92)    SÍ    –    –    SÍ    SÍ
Activitats esportives, recreatives i entreteniment (div. 93)    SÍ    SÍ    –    SÍ    SÍ

Altres serveis:

20082009201020112012
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics (div. 95)    SÍ    SÍ    SÍ    SÍ    SÍ
Altres activitats de serveis personals (div. 96)    SÍ    –    –    –    SÍ

La inversió bruta en actius materials recull les compres de béns duradors destinats a ser utilitzats en l'activitat de l'empresa (terrenys i béns naturals, equips informàtics, construccions i instal·lacions tècniques, elements de transport, maquinària i utillatge, etc.), així com les millores, transformacions i reparacions que en prolonguin la vida útil o n'augmentin la productivitat. Inclou les inversions immobiliàries, és a dir, els immobles que s'adquireixen per obtenir rendes o plusvàlues i no s'utilitzen en la producció o subministrament de béns o serveis, ni per a finalitats administratives. També comprèn els drets sobre béns en règim d'arrendament financer adquirits durant l'any. Es comptabilitzen sense IVA, incloent-hi les despeses d'instal·lació i els drets i cànons associats, però no les despeses de finançament.

Més informació a:

Fonts:

  • Idescat.
  • INE.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Volum de negoci en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Persones ocupades en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents T

Sou aquí: