Població ocupada en la construcció. Per situació professionalM RSS 

Catalunya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   215,6   24,1   12,612,8
Assalariats   142,9   16,0   12,612,3
No assalariats   72,8   8,0   12,413,7
Percentatge sobre la població ocupada (%)   6,5   0,6   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   1.154,6   47,4   4,34,8
Assalariats   818,6   42,3   5,47,2
No assalariats   336,0   5,1   1,5-0,7
Percentatge sobre la població ocupada (%)   6,1   0,1   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

La població ocupada en la construcció a Catalunya ha estat de 215,6 milers de persones al tercer trimestre del 2017, dada que reflecteix un creixement del 12,6% respecte al mateix trimestre del 2016. Tenint en compte la situació professional, augmenta tant el nombre d'assalariats (un 12,6%), com el nombre de no assalariats (un 12,4%). La construcció aplega el 6,5% de la població ocupada a Catalunya. Al conjunt d'Espanya, la població ocupada en la construcció ha estat de 1.154,6 milers de persones, un 4,3% més que al tercer trimestre de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2017): 26 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: