Població ocupada en la construccióM RSS 

Catalunya. III trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   191,6   12,0   6,7-0,2
Assalariats   126,9   7,1   5,9-0,9
No assalariats   64,7   4,9   8,31,4
Percentatge sobre la població ocupada (%)   5,9   0,2   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. III trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   1.107,2   24,6   2,3-0,6
Assalariats   776,3   38,5   5,21,2
No assalariats   330,9   -13,9   -4,0-4,5
Percentatge sobre la població ocupada (%)   6,0   0,0   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: INE.

Nota: Els resultats d'aquesta taula mostren l'activitat econòmica classificada segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).


Comentari

La població ocupada en la construcció a Catalunya ha estat de 191,6 milers de persones al tercer trimestre del 2016, dada que reflecteix un creixement del 6,7% respecte al mateix trimestre del 2015. Tenint en compte la situació professional, augmenta tant el nombre de no assalariats (un 8,3%) com el nombre d'assalariats (un 5,9%). La construcció aplega el 5,9 % de la població ocupada a Catalunya. Al conjunt d'Espanya, la població ocupada en la construcció ha estat de 1.107,2 milers de persones, un 2,3% més que al tercer trimestre de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2016): 27 d'octubre del 2016.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Base de dades. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural T
 Població ocupada en la construcció T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en el sector turístic T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T