Població ocupada en la construcció. Per situació professionalM RSS 

Catalunya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   198,3   25,0   14,414,4
Assalariats   138,7   19,6   16,516,5
No assalariats   59,7   5,4   9,99,9
Percentatge sobre la població ocupada (%)   6,2   0,7   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   1.081,4   49,7   4,84,8
Assalariats   769,6   59,5   8,48,4
No assalariats   311,8   -9,8   -3,0-3,0
Percentatge sobre la població ocupada (%)   5,9   0,2   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

La població ocupada en la construcció a Catalunya ha estat de 198,3 milers de persones al primer trimestre del 2017, dada que reflecteix un creixement del 14,4% respecte al mateix trimestre del 2016. Tenint en compte la situació professional, augmenta tant el nombre d'assalariats (un 16,5%), com el nombre de no assalariats (un 9,9%). La construcció aplega el 6,2 % de la població ocupada a Catalunya. Al conjunt d'Espanya, la població ocupada en la construcció ha estat de 1.081,4 milers de persones, un 4,8% més que al primer trimestre de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (I trimestre 2017): 27 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: