Població ocupada en la construcció. Per situació professionalM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   211,8   26,4   14,213,1
Assalariats   139,6   16,3   13,212,6
No assalariats   72,2   10,1   16,214,3
Percentatge sobre la població ocupada (%)   6,4   0,6   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   1.143,7   64,4   6,05,1
Assalariats   827,3   58,4   7,67,3
No assalariats   316,4   6,0   1,9-0,1
Percentatge sobre la població ocupada (%)   6,0   0,2   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

La població ocupada en la construcció a Catalunya ha estat de 211,8 milers de persones al quart trimestre del 2017, dada que reflecteix un creixement del 14,2% respecte al mateix trimestre del 2016. Tenint en compte la situació professional, augmenta tant el nombre d'assalariats (un 13,2%), com el nombre de no assalariats (un 16,2%). La construcció aplega el 6,4% de la població ocupada a Catalunya. Al conjunt d'Espanya, la població ocupada en la construcció ha estat de 1.143,7 milers de persones, un 6% més que al quart trimestre de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: