Població ocupada en la construccióM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   185,4   7,5   4,20,9
Assalariats   123,3   0,9   0,8-0,5
No assalariats   62,1   6,6   11,94,0
Percentatge sobre la població ocupada (%)   5,8   0,1   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   1.079,3   20,8   2,00,0
Assalariats   768,9   43,6   6,02,4
No assalariats   310,4   -22,8   -6,8-5,1
Percentatge sobre la població ocupada (%)   5,8   0,0   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: INE.

Nota: Els resultats d'aquesta taula mostren l'activitat econòmica classificada segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).


Comentari

La població ocupada en la construcció a Catalunya ha estat de 185,4 milers de persones al quart trimestre del 2016, dada que reflecteix un creixement del 4,2% respecte al mateix trimestre del 2015. Tenint en compte la situació professional, augmenta tant el nombre de no assalariats (un 11,9%), com el nombre d'assalariats (un 0,8%). La construcció aplega el 5,8 % de la població ocupada a Catalunya. Al conjunt d'Espanya, la població ocupada en la construcció ha estat de 1.079,3 milers de persones, un 2% més que al quart trimestre de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2016): 26 de gener del 2017.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Base de dades. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural T
 Població ocupada en la construcció T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en el sector turístic T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T