Població ocupada en els serveisM RSS 

Catalunya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.379,4   62,5   2,72,7
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes   177,0   19,8   12,612,6
Comerç detall   326,3   14,3   4,64,6
Transport i emmagatzematge   188,4   -8,4   -4,3-4,3
Hostaleria   236,2   9,0   4,04,0
Informació i comunicacions   102,8   7,6   8,08,0
Activitats financeres i assegurances   75,1   -4,8   -6,0-6,0
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques   231,2   21,6   10,310,3
Activitats administratives i serveis auxiliars   157,9   1,2   0,80,8
Administració pública   158,3   -2,6   -1,6-1,6
Educació   222,3   1,7   0,80,8
Sanitat i serveis socials   253,1   -2,3   -0,9-0,9
Activitats culturals i esportives, i altres serveis   250,9   5,4   2,22,2
Percentatge sobre la població ocupada (%)   74,4   0,3   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   13.938,2   199,0   1,41,4
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes   1.085,7   38,5   3,73,7
Comerç detall   1.890,4   35,8   1,91,9
Transport i emmagatzematge   936,2   24,9   2,72,7
Hostaleria   1.485,9   -18,0   -1,2-1,2
Informació i comunicacions   555,4   -2,1   -0,4-0,4
Activitats financeres i assegurances   448,8   -12,5   -2,7-2,7
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques   1.085,9   79,3   7,97,9
Activitats administratives i serveis auxiliars   941,8   -0,3   0,00,0
Administració pública   1.257,3   -13,6   -1,1-1,1
Educació   1.297,4   3,3   0,30,3
Sanitat i serveis socials   1.521,4   52,9   3,63,6
Activitats culturals i esportives, i altres serveis   1.432,0   10,7   0,80,8
Percentatge sobre la població ocupada (%)   75,6   -0,6   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

La població ocupada en els serveis a Catalunya ha estat de 2.379,4 milers de persones en el primer trimestre del 2017, quantitat que suposa un increment interanual del 2,7%. En relació amb els subsectors, mostren increments el comerç a l'engròs i reparació vehicles motor i motocicletes (12,6%), i les activitats immobiliàries, professionals i tècniques (10,3%), entre d'altres. En sentit contrari, cal destacar el decrement en activitats financeres i assegurances (-6%). Els serveis apleguen el 74,4% de la població ocupada a Catalunya. Pel que fa a Espanya, la població ocupada en els serveis ha estat de 13.938,2 milers de persones, xifra que suposa una variació de l'1,4% respecte al mateix període del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (I trimestre 2017): 27 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: