Població ocupada en els serveisM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.382,6   100,1   4,44,4
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes   184,2   36,3   24,69,8
Comerç detall   330,4   17,0   5,42,3
Transport i emmagatzematge   186,5   6,6   3,712,9
Hostaleria   237,9   5,5   2,44,9
Informació i comunicacions   110,1   13,7   14,21,9
Activitats financeres i assegurances   78,7   -5,3   -6,3-7,3
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques   230,4   16,5   7,77,5
Activitats administratives i serveis auxiliars   149,4   -15,3   -9,3-5,1
Administració pública   156,8   -3,0   -1,9-2,6
Educació   223,8   23,4   11,719,7
Sanitat i serveis socials   255,1   1,6   0,63,6
Activitats culturals i esportives, i altres serveis   239,4   3,1   1,3-0,1
Percentatge sobre la població ocupada (%)   74,4   0,8   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   14.032,9   240,4   1,72,9
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes   1.104,5   80,2   7,85,4
Comerç detall   1.913,4   8,4   0,4-0,4
Transport i emmagatzematge   940,1   32,0   3,57,1
Hostaleria   1.566,7   24,6   1,66,6
Informació i comunicacions   560,9   15,1   2,82,9
Activitats financeres i assegurances   467,5   12,3   2,70,8
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques   1.069,4   51,4   5,04,4
Activitats administratives i serveis auxiliars   924,3   -15,7   -1,71,3
Administració pública   1.268,2   -40,9   -3,1-4,4
Educació   1.268,0   27,6   2,27,2
Sanitat i serveis socials   1.507,0   37,3   2,54,8
Activitats culturals i esportives, i altres serveis   1.443,2   8,4   0,61,4
Percentatge sobre la població ocupada (%)   75,8   -0,4   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: INE.

Nota: Els resultats d'aquesta taula mostren l'activitat econòmica classificada segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).


Comentari

La població ocupada en els serveis a Catalunya ha estat de 2.382,6 milers de persones en el quart trimestre del 2016, quantitat que suposa un increment interanual del 4,4%. En relació amb els subsectors, mostren increments el comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes (24,6%), i la informació i comunicacions (14,2%), entre d'altres. En sentit contrari, cal destacar el decrement en activitats administratives i serveis auxiliars (-9,3%). Els serveis apleguen el 74,4% de la població ocupada a Catalunya. Pel que fa a Espanya, la població ocupada en els serveis ha estat de 14.032,9 milers de persones, xifra que suposa una variació de l'1,7% respecte al mateix període del 2015.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2016): 26 de gener del 2017.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Base de dades. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural T
 Població ocupada en la construcció T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en el sector turístic T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T