Població ocupada en els serveisM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.427,7   45,1   1,92,4
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes   164,7   -19,6   -10,6-0,3
Comerç detall   310,4   -19,9   -6,0-0,7
Transport i emmagatzematge   182,8   -3,6   -1,9-1,4
Hostaleria   265,9   28,0   11,86,6
Informació i comunicacions   126,0   15,9   14,416,4
Activitats financeres i assegurances   63,8   -14,9   -18,9-11,8
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques   235,2   4,8   2,12,9
Activitats administratives i serveis auxiliars   172,2   22,7   15,25,5
Administració pública   162,1   5,3   3,41,4
Educació   209,5   -14,3   -6,4-2,0
Sanitat i serveis socials   267,9   12,8   5,03,0
Activitats culturals i esportives, i altres serveis   267,1   27,7   11,67,6
Percentatge sobre la població ocupada (%)   73,2   -1,2   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   14.322,7   289,8   2,11,9
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes   1.102,5   -2,0   -0,21,1
Comerç detall   1.869,3   -44,1   -2,30,7
Transport i emmagatzematge   940,5   0,4   0,00,5
Hostaleria   1.654,5   87,8   5,62,1
Informació i comunicacions   607,4   46,5   8,37,2
Activitats financeres i assegurances   438,6   -28,9   -6,2-2,5
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques   1.105,5   36,1   3,46,6
Activitats administratives i serveis auxiliars   929,3   5,0   0,5-0,5
Administració pública   1.329,5   61,3   4,82,0
Educació   1.276,6   8,6   0,7-0,7
Sanitat i serveis socials   1.572,1   65,1   4,33,6
Activitats culturals i esportives, i altres serveis   1.496,9   53,7   3,72,4
Percentatge sobre la població ocupada (%)   75,4   -0,4   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

La població ocupada en els serveis a Catalunya ha estat de 2.427,7 milers de persones en el quart trimestre del 2017, quantitat que suposa un increment interanual de l'1,9%. En relació amb els subsectors, mostren increments informació i comunicacions (14,4%), i activitats administratives i serveis auxiliars (15,2%), entre d'altres. En sentit contrari, cal destacar el decrement d'activitats financeres i assegurances (-18,9%). Els serveis apleguen el 73,2% de la població ocupada a Catalunya. Pel que fa a Espanya, la població ocupada en els serveis ha estat de 14.322,7 milers de persones, xifra que suposa una variació del 2,1% respecte al mateix període del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: