Població ocupada en els serveisM RSS 

Catalunya. III trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.404,0   109,1   4,84,4
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes   170,9   13,9   8,95,2
Comerç detall   339,7   13,2   4,11,3
Transport i emmagatzematge   190,2   17,2   9,916,2
Hostaleria   265,7   21,7   8,95,8
Informació i comunicacions   97,7   -1,6   -1,6-2,1
Activitats financeres i assegurances   73,6   -8,4   -10,3-7,6
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques   226,1   19,1   9,27,4
Activitats administratives i serveis auxiliars   156,3   -5,7   -3,5-3,7
Administració pública   159,0   -8,1   -4,9-2,8
Educació   214,2   31,8   17,422,7
Sanitat i serveis socials   265,8   9,8   3,84,6
Activitats culturals i esportives, i altres serveis   244,9   6,2   2,6-0,5
Percentatge sobre la població ocupada (%)   74,6   0,8   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. III trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   14.145,2   407,6   3,03,3
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes   1.061,5   58,0   5,84,6
Comerç detall   1.958,7   13,1   0,7-0,6
Transport i emmagatzematge   944,7   70,3   8,08,3
Hostaleria   1.701,2   94,7   5,98,3
Informació i comunicacions   532,4   -22,2   -4,02,9
Activitats financeres i assegurances   454,0   -0,9   -0,20,2
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques   1.052,8   66,4   6,74,2
Activitats administratives i serveis auxiliars   948,7   -1,1   -0,12,3
Administració pública   1.266,6   -52,7   -4,0-4,9
Educació   1.201,5   72,8   6,49,0
Sanitat i serveis socials   1.573,1   96,0   6,55,5
Activitats culturals i esportives, i altres serveis   1.450,0   13,2   0,91,6
Percentatge sobre la població ocupada (%)   76,3   0,2   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: INE.

Nota: Els resultats d'aquesta taula mostren l'activitat econòmica classificada segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).


Comentari

La població ocupada en els serveis a Catalunya ha estat de 2.404 milers de persones en el tercer trimestre del 2016, quantitat que suposa un increment interanual del 4,8%. En relació amb els subsectors, mostren increments l'educació (17,4%), i el transport i emmagatzematge (9,9%), entre d'altres. En sentit contrari, cal destacar el decrement en activitats financeres i assegurances (-10,3%), entre d'altres. Els serveis apleguen el 74,6% de la població ocupada a Catalunya. Pel que fa a Espanya, la població ocupada en els serveis ha estat de 14.145,2 milers de persones, xifra que suposa una variació del 3% respecte al mateix període del 2015.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2016): 27 d'octubre del 2016.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Base de dades. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural T
 Població ocupada en la construcció T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en el sector turístic T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T