Població ocupada en el sector turísticM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   402,7   24,9   6,65,3
Per sexe    
     homes   227,8   7,6   3,42,4
     dones   174,9   17,4   11,09,4
Per situació professional    
     assalariats   319,3   32,4   11,39,4
     no assalariats   83,4   -7,5   -8,2-8,5
Percentatge sobre la població ocupada (%)   12,6   0,4   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.411,5   53,3   2,35,4
Per sexe    
     homes   1.307,4   1,3   0,14,3
     dones   1.104,1   52,0   4,96,7
Per situació professional    
     assalariats   1.929,9   85,1   4,67,5
     no assalariats   481,6   -31,8   -6,2-2,4
Percentatge sobre la població ocupada (%)   13,0   0,0   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

La població ocupada en el sector turístic a Catalunya és de 402,7 milers de persones en el quart trimestre del 2016, dada que suposa un increment del 6,6% respecte a un any enrere. Per sexe, augmenta l'ocupació dels homes (3,4%) i la de les dones (11%). Per situació professional, els assalariats creixen un 11,3%, mentre que els no assalariats mostren un decrement del 8,2% amb relació al mateix trimestre de l'any anterior. El sector turístic aplega el 12,6% de la població ocupada a Catalunya. Pel que fa a Espanya, la població ocupada en el sector turístic augmenta un 2,3% respecte a un any enrere i el percentatge sobre la població ocupada és del 13%.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2016): 26 de gener del 2017.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Base de dades. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Mercat de treball al sector del turisme. Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural T
 Població ocupada en la construcció T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en el sector turístic T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T