Població ocupada en el sector culturalM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   161,2   17,7   12,43,5
Per sexe    
     homes   97,0   9,1   10,311,7
     dones   64,2   8,7   15,6-7,2
Per situació professional    
     assalariats   104,5   9,4   9,96,3
     no assalariats   56,6   8,3   17,2-1,2
Percentatge sobre el total de la població ocupada (%)   5,0   0,4   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   721,3   10,8   1,52,3
Per sexe    
     homes   416,2   -3,3   -0,81,8
     dones   305,1   14,1   4,83,0
Per situació professional    
     assalariats   487,5   8,0   1,76,7
     no assalariats   233,8   2,8   1,2-6,0
Percentatge sobre el total de la població ocupada (%)   3,9   0,0   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: INE.

Nota: Coincidint amb la publicació dels resultats del quart trimestre del 2014 de l'EPA, s'ha actualitzat la delimitació sectorial de l'àmbit cultural, d'acord amb la nova Estadística i comptes de les empreses culturals. Aquesta actualització ha comportat revisar tota la sèrie de dades.


Comentari

La població ocupada en el sector cultural a Catalunya és de 161,2 milers de persones en el quart trimestre del 2016, xifra que es tradueix en una variació interanual del 12,4%. Per sexe, l'ocupació en aquest sector mostra un increment interanual del 15,6% en el cas de les dones i un 10,3% en el cas dels homes. Per situació professional, la població assalariada creix un 9,9% i la no assalariada puja un 17,2%. El sector cultural aplega el 5% de la població ocupada a Catalunya. Pel que fa a Espanya, la població ocupada en el sector cultural ha crescut un 1,5% respecte a un any enrere i el percentatge sobre la població ocupada total és del 3,9%.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2016): 26 de gener del 2017.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Base de dades. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural T
 Població ocupada en la construcció T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en el sector turístic T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T