Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracteM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.672,1   106,9   4,24,2
Sector privat   2.273,5   86,8   4,03,9
     contracte indefinit   1.777,3   41,6   2,42,3
     contracte temporal   496,1   45,3   10,010,5
Sector públic   398,6   20,1   5,35,6
     contracte indefinit   311,0   2,2   0,71,6
     contracte temporal   87,6   17,9   25,724,1
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   15.385,4   396,6   2,63,1
Sector privat   12.399,3   411,2   3,43,6
     contracte indefinit   9.007,3   207,9   2,42,4
     contracte temporal   3.392,0   203,3   6,47,3
Sector públic   2.986,1   -14,6   -0,50,9
     contracte indefinit   2.305,2   -38,0   -1,6-0,2
     contracte temporal   680,9   23,4   3,64,7
Unitats: Milers de persones.

Font: INE.


Comentari

La població assalariada a Catalunya presenta una taxa de variació interanual del 4,2% al quart trimestre del 2016. Ha crescut l'ocupació tant al sector privat un 4%, com al sector públic un 5,3%, en termes de variació interanual. En el sector públic creixen els de contracte temporal un 25,7% i els de contracte indefinit un 0,7%. Dins del sector privat augmenten també tant els contractes temporals (10%) com els indefinits (2,4%). A Espanya, el total d'assalariats mostra una pujada interanual del 2,6%.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2016): 26 de gener del 2017.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Base de dades. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural T
 Població ocupada en la construcció T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en el sector turístic T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T