Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2021
Valor Variació (%)
Total 1.250.665 -0,8
De 0 a 14 anys 185.086 -2,3
De 15 a 64 anys 1.011.924 -0,7
De 65 anys i més 53.655 2,6
Homes 647.019 -0,5
De 0 a 14 anys 95.225 -2,4
De 15 a 64 anys 528.044 -0,3
De 65 anys i més 23.750 4,1
Dones 603.646 -1,1
De 0 a 14 anys 89.861 -2,1
De 15 a 64 anys 483.880 -1,1
De 65 anys i més 29.905 1,4
Percentatge sobre la població total (%) 16,1 z Dada no procedent
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(z) Dada no procedent.
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2021
Valor Variació (%)
Total 5.440.148 0,1
De 0 a 14 anys 774.520 -1,2
De 15 a 64 anys 4.281.667 0,1
De 65 anys i més 383.961 3,3
Homes 2.725.152 0,2
De 0 a 14 anys 398.291 -1,2
De 15 a 64 anys 2.147.537 0,2
De 65 anys i més 179.324 3,5
Dones 2.714.996 0,0
De 0 a 14 anys 376.229 -1,1
De 15 a 64 anys 2.134.130 -0,1
De 65 anys i més 204.637 3,1
Percentatge sobre la població total (%) 11,5 z Dada no procedent
Unitats: Persones.
Font: INE. Estadística del Padró continu.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 28 de febrer de 2022. Sèries revisades el 24 de febrer de 2023.

PMH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Padró municipal d'habitants (PMH).

Nota metodològica

La font d'aquesta informació és el Padró municipal d'habitants a 1 de gener de cada any. El padró municipal és un registre administratiu la formació del qual, així com el manteniment i la gestió, correspon a cada un dels ajuntaments existents. Les seves dades constitueixen una prova de residència i domicili en el terme públic, que dóna fe per a qualsevol efecte administratiu.

El padró és un registre de dades personals regulat per la Llei de bases de règim local i per la Llei de protecció de dades. Aquestes dades són: nom i cognoms, sexe, lloc i data de naixement, nacionalitat i Document Nacional d'Identitat o, si són estrangers, el document que el substitueixi. El padró és, des de 1996, un registre actualitzat de manera permanent, del qual s'obtenen xifres oficials de població: el Padró continu.