Saltar al contingut principal

Producte interior brut (Base 2010). Oferta

Producte interior brut (Base 2010). Oferta Catalunya. 2018
Valor en preus corrents (M€) Variació en volum (%)
PIB 242.313 2,6
Valor afegit brut 221.702 2,6
Agricultura 2.196 -0,4
Indústria 45.889 1,1
Ind. manufacturera 39.150 1,7
Construcció 11.863 4,7
Serveis 161.755 2,9
Comerç, transport i hostaleria 56.983 2,1
Act. immobiliàries, professionals i altres 73.242 3,8
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 31.530 2,5
Impostos nets sobre productes 20.611 2,5
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.
Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Oferta Espanya. 2018
Valor en preus corrents (M€) Variació en volum (%)
PIB 1.202.193 2,4
Valor afegit brut 1.087.968 2,5
Agricultura 33.614 5,9
Indústria 172.618 -0,4
Ind. manufacturera 135.041 0,7
Construcció 67.732 5,7
Serveis 814.004 2,7
Comerç, transport i hostaleria 258.733 2,4
Act. immobiliàries, professionals i altres (1) 359.863 3,5
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 195.408 1,7
Impostos nets sobre productes 114.225 1,2
Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.
Nota: Les dades d’Espanya corresponen a la Revisió estadística 2019 i s’han actualitzat el 18 de setembre de 2019.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

Darrera actualització: 20 de març de 2019. Sèries revisades el 18 de setembre de 2019.

Estadística PIBA

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i rendes.

  1. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
  2. Per tal d'efectuar una anàlisi des de l'òptica de l'ús final dels béns i serveis produïts (consum, inversió, sector exterior) s'utilitza el PIB calculat per la banda de la demanda.
  3. Des del punt de vista de les rendes, el PIB permet una desagregació en funció de l'aportació dels factors productius a la producció: remuneració d'assalariats (treball), excedent brut d'explotació (capital) i renda mixta.

Les variables que s'inclouen en el PIB anual elaborat des de la perspectiva de l'oferta són les següents:

  • Agricultura (on s'inclouen totes les activitats del sector primari: agricultura, pesca i silvicultura).
  • Indústria.
  • Indústria manufacturera.
  • Construcció.
  • Serveis (detallats en tres agrupacions de seccions de branques: les branques G, H i I de la CCAE-2009, corresponents a comerç, transport i hostaleria; les seccions J a M i R a U, d'activitats immobiliàries, professionals i altres; i les seccions O, P i Q d'administració pública, educació, sanitat i serveis socials).
  • Valor afegit brut (obtingut agregant les branques de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
  • Impostos nets sobre productes.

A l'estadística Comptes econòmics anuals de Catalunya, es presenten els resultats detallats en quaranta-quatre branques d'activitat.

El mètode de càlcul del creixement en volum es fonamenta en un sistema on els creixements d'un any estan referenciats a l'estructura a preus corrents de l'anterior. Aquesta opció metodològica permet millorar el càlcul de les variacions en volum del PIB en la mesura que evita els problemes d'obsolescència de les estructures productives d'un any base, quan s'allunya de l'any de referència.

Les estimacions anuals en base 2010 del PIB i dels seus components d'oferta, demanda i rendes tenen caràcter definitiu per al període 2000–2014 i les estimacions dels anys posteriors tenen caràcter provisional; per tant són susceptibles de revisions. Les estimacions dels anys 2017 i 2018 són un avanç de resultats elaborat a partir d'informació conjuntural.

Les sèries que es difonen d’Espanya corresponen a la Revisió estadística 2019 implantada per l’INE a les seves magnituds de la Comptabilitat nacional anual. Aquestes noves sèries s’han elaborat a partir de l’actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d’estimació, dins d’un projecte de revisió harmonitzada amb Eurostat i el Banc Central Europeu.

Les sèries dels Comptes econòmics anuals de Catalunya es revisaran segons el calendari previst (març del 2020).