Saltar al contingut principal

Producte interior brut (Base 2010). Oferta

Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Dades corregides d'estacionalitat Catalunya. 2n trimestre del 2019
Valor en preus corrents (M€) Variació intertrimestral en volum (%) Variació interanual en volum (%)
PIB 62.175 0,5 2,0
Valor afegit brut 56.818 0,5 2,1
Agricultura 532 -1,2 -2,5
Indústria 11.471 0,2 -0,6
Construcció 3.171 0,9 4,9
Serveis 41.643 0,5 2,7
Comerç, transport i hostaleria 14.479 0,6 1,9
Act. immobiliàries, professionals i altres 18.969 0,5 3,4
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 8.195 0,4 2,6
Impostos nets sobre productes 5.357 1,5 1,2
Font: Idescat. Comptabilitat trimestral.
Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Oferta. Dades corregides d'estacionalitat Espanya. 2n trimestre del 2019
Valor en preus corrents (M€) Variació intertrimestral en volum (%) Variació interanual en volum (%)
PIB 311.155 0,4 2,0
Valor afegit brut (1) 282.241 0,4 2,3
Agricultura 8.310 -2,7 -4,6
Indústria 44.685 0,5 0,2
Construcció 18.468 0,8 5,2
Serveis 210.778 0,5 2,8
Comerç, transport i hostaleria 66.966 0,2 2,5
Act. immobiliàries, professionals i altres (1) 92.717 0,8 3,2
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 51.095 0,5 2,3
Impostos nets sobre productes 28.914 0,2 -0,4
Font: INE. Comptabilitat nacional trimestral d'Espanya.
Nota: Les dades d’Espanya corresponen a la Revisió estadística 2019 i s’han actualitzat el 30 de setembre de 2019.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

El producte interior brut (PIB) mostra una taxa de variació interanual positiva d’un 2% interanual a Catalunya al segon trimestre del 2019, segons dades corregides d'efectes estacionals i de calendari. En termes intertrimestrals, el PIB corregit d'estacionalitat augmenta un 0,5% a Catalunya. Des del vessant de l'oferta, mostren increments la construcció (4,9%) i els serveis (2,7%), mentre que disminueix l’agricultura (−2,5%) i la indústria (−0,6%). Els impostos nets sobre els productes augmenten un 1,2% interanual. A Espanya, el PIB corregit d'efectes d'estacionalitat, segons dades de la Revisió estadística 2019, creix un 2% interanual.

Data de publicació: 13 de setembre del 2019. Sèries revisades el 30 de setembre del 2019. Propera actualització: 12 de desembre del 2019 Calendari

Estadística PIBT

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i rendes.

  1. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
  2. Per tal d'efectuar una anàlisi des de l'òptica de l'ús final dels béns i serveis produïts (consum, inversió, sector exterior) s'utilitza el PIB calculat per la banda de la demanda.
  3. Des del punt de vista de les rendes, el PIB permet una desagregació en funció de l'aportació dels factors productius a la producció: remuneració d'assalariats (treball), excedent brut d'explotació (capital) i renda mixta.

Les variables que s'inclouen en el PIB trimestral elaborat des de la perspectiva de l'oferta són les següents:

  • Agricultura (on s'inclouen totes les activitats del sector primari: agricultura, pesca i silvicultura).
  • Indústria (on s'inclouen les indústries manufactureres).
  • Construcció.
  • Serveis (detallats en tres agrupacions de seccions de branques: les branques G, H i I de la CCAE-2009, corresponents a comerç, transport i hostaleria; les seccions J a M i R a U, d'activitats immobiliàries, professionals i altres; i les seccions O, P i Q d'administració pública, educació, sanitat i serveis socials).
  • Valor afegit brut (obtingut agregant les branques de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
  • Impostos nets sobre productes.

El mètode de càlcul del creixement en volum es fonamenta en un sistema on els creixements d'un any estan referenciats a l'estructura a preus corrents de l'anterior. Aquesta opció metodològica permet millorar el càlcul de les variacions en volum del PIB en la mesura que evita els problemes d'obsolescència de les estructures productives d'un any base, quan s'allunya de l'any de referència.

Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, tant a Catalunya com a Espanya, atès que la necessària coherència entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim, mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.

La nova sèrie trimestral del PIB és congruent amb els Comptes econòmics anuals de Catalunya base 2010.

Les sèries trimestrals que es difonen d’Espanya corresponen a la Revisió estadística 2019 implantada per l’INE a les seves magnituds de la Comptabilitat nacional anual. Aquestes noves sèries s’han elaborat a partir de l’actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d’estimació, dins d’un projecte de revisió harmonitzada amb Eurostat i el Banc Central Europeu.

Les sèries de la Comptabilitat trimestral de Catalunya, en coherència amb els Comptes econòmics anuals, es revisaran segons el calendari previst (març del 2020).