Producte interior brut (Base 2010). Oferta

Producte interior brut (Base 2010). Oferta Catalunya. 2017
Valor en preus corrents (M€) Variació en volum (%)
PIB 234.651 3,4
Valor afegit brut 215.252 3,3
Agricultura 2.169 -3,1
Indústria 46.170 4,9
Ind. manufacturera 39.047 4,6
Construcció 10.422 4,7
Serveis 156.489 2,9
Comerç, transport i hostaleria 54.312 2,3
Act. immobiliàries, professionals i altres 71.766 3,4
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 30.412 2,7
Impostos nets sobre productes 19.400 3,9
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB).
Producte interior brut (Base 2010). Oferta Espanya. 2017
Valor en preus corrents (M€) Variació en volum (%)
PIB 1.166.319 3,0
Valor afegit brut 1.057.467 2,9
Agricultura 31.335 -0,9
Indústria 190.375 4,4
Ind. manufacturera 149.778 4,4
Construcció 64.751 6,2
Serveis 771.006 2,5
Comerç, transport i hostaleria 253.553 3,4
Act. immobiliàries, professionals i altres (1) 327.041 2,2
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 190.412 1,7
Impostos nets sobre productes 108.852 3,3
Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.
Nota: Les dades d’Espanya es van revisar el 4 d'octubre del 2018.

El producte interior brut (PIB) amb base 2010 va presentar una variació positiva en volum del 3,4% l'any 2017, a Catalunya. Per branques d'activitat, creixen tant la indústria (4,9%), com la construcció (4,7%) i els serveis (2,9%). Dins dels serveis cal destacar l'increment d'activitats immobiliàries, professionals i altres (3,4%). En sentit contrari, l'agricultura mostra un decrement del 3,1%. Els impostos nets sobre els productes pugen un 3,9% interanual. A Espanya, el PIB va créixer un 3% interanual.

Data de publicació: 15 de març del 2018. Sèries revisades el 4 d'octubre del 2018.

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i rendes.

  1. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
  2. Per tal d'efectuar una anàlisi des de l'òptica de l'ús final dels béns i serveis produïts (consum, inversió, sector exterior) s'utilitza el PIB calculat per la banda de la demanda.
  3. Des del punt de vista de les rendes, el PIB permet una desagregació en funció de l'aportació dels factors productius a la producció: remuneració d'assalariats (treball), excedent brut d'explotació (capital) i renda mixta.

Les variables que s'inclouen en el PIB anual elaborat des de la perspectiva de l'oferta són les següents:

  • Agricultura (on s'inclouen totes les activitats del sector primari: agricultura, pesca i silvicultura).
  • Indústria.
  • Indústria manufacturera.
  • Construcció.
  • Serveis (detallats en tres agrupacions de seccions de branques: les branques G, H i I de la CCAE-2009, corresponents a comerç, transport i hostaleria; les seccions J a M i R a U, d'activitats immobiliàries, professionals i altres; i les seccions O, P i Q d'administració pública, educació, sanitat i serveis socials).
  • Valor afegit brut (obtingut agregant les branques de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
  • Impostos nets sobre productes.

A l'estadística Comptes econòmics anuals de Catalunya, es presenten els resultats detallats en quaranta-quatre branques d'activitat.

El mètode de càlcul del creixement en volum es fonamenta en un sistema on els creixements d'un any estan referenciats a l'estructura a preus corrents de l'anterior. Aquesta opció metodològica permet millorar el càlcul de les variacions en volum del PIB en la mesura que evita els problemes d'obsolescència de les estructures productives d'un any base, quan s'allunya de l'any de referència.

Atès el diferent calendari de disponibilitat de les magnituds estimades per l'INE i l'Idescat i a fi de preservar la congruència temporal de les sèries econòmiques, les dades espanyoles s'actualitzen simultàniament a les dades catalanes.

Les estimacions anuals en base 2010 del PIB i dels seus components d'oferta, demanda i rendes tenen caràcter definitiu per al període 2000–2011 i les estimacions dels anys posteriors tenen caràcter provisional; per tant són susceptibles de revisions. Les estimacions dels anys 2015 i 2016 són un avanç de resultats elaborat a partir d'informació conjuntural.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: