Establiments a 1 de gener. Per sectors d'activitat i grandària

Establiments a 1 de gener. Per sectors d'activitat i grandària Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Total 697.166 1,9
Indústria 43.062 3,1
Construcció 81.762 2,2
Serveis 572.342 1,7
Sense assalariats 397.392 1,1
1-9 259.967 2,7
10-49 33.024 3,6
50-199 5.534 4,8
200 o més 1.249 7,8
Unitats: Establiments.
Font: Idescat, a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE.
Establiments a 1 de gener. Per sectors d'activitat i grandària Espanya. 2018
Valor Variació (%)
Total 3.771.343 1,7
Indústria 235.809 3,2
Construcció 442.038 2,1
Serveis 3.093.496 1,6
Sense assalariats 2.109.110 1,4
1-9 1.468.725 1,8
10-49 162.415 4,5
50-199 25.188 5,4
200 o més 5.905 5,5
Unitats: Establiments.
Font: INE. Directori central d'empreses (DIRCE).

El nombre d'establiments a Catalunya a 1 de gener del 2018 ha estat de 697.166, dada que suposa un increment respecte a l'any anterior de l’1,9%. Per sectors, augmenten tant la indústria (3,1%), com la construcció (2,2%) i els serveis (1,7%). Per nombre d'assalariats, el nombre d'establiments puja respecte a l'any anterior en tots els casos, i es destaca el creixement dels que tenen 200 o més assalariats (7,8%). A Espanya, el nombre d'establiments ha variat un 1,7% anual, fins a situar-se en 3.771.343.

Data de publicació: 26 d'octubre del 2018.

Nota metodològica

L'Estadística d'empreses i establiments ofereix un recompte detallat del nombre d'empreses amb activitat econòmica a Catalunya, entenent per tals les empreses amb algun establiment a Catalunya. També informa del nombre d'empreses amb seu a Catalunya, així com dels establiments localitzats a Catalunya. L'Idescat elabora anualment les taules que conformen aquesta estadística a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE.

El DIRCE recull informació bàsica (identificació, localització en el territori i classificació per dimensió i sector d'activitat econòmica) de les empreses i establiments ubicats en el territori espanyol, a partir de fonts administratives i fitxers estadístics, complementats amb informació procedent de les pròpies operacions de l'INE. El DIRCE cobreix totes les activitats econòmiques, excepte la producció agrària i pesquera, els serveis administratius de l'Administració central, autonòmica i local (inclosa la Seguretat Social), les activitats de les comunitats de propietaris i el servei domèstic.

A partir de l'any 2008 utilitza la CCAE-2009 en la delimitació sectorial. No s'inclouen les següents divisions de la CCAE-09: 01-03 (Agricultura, ramaderia i pesca), 84 (Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria) i 97-99 (Activitats de les llars i organismes extraterritorials). En el període anterior a l'any 2008 s'ha utilitzat la CCAE-93 Rev.1 en la delimitació sectorial, raó per la qual no es poden comparar les dades d'aquest període amb les del posterior. Divisions de la CCAE-93 Rev.1 no incloses: 01-05, 75 i 95-99.

Les dues taules de síntesi que figuren a l'apartat d'indicadors d'estructura econòmica, tant la d'empreses com la d'establiments, presenten informació de les empreses amb activitat, és a dir, amb establiments a Catalunya, amb independència de si les empreses tenen o no la seu a Catalunya.

Cal tenir present que en aquesta estadística, quan es classifica els establiments per sector d'activitat i nombre d'assalariats, es fa referència al sector i als assalariats de l'establiment, a diferència del que es fa amb les empreses, que es classifiquen segons el sector d'activitat i el nombre d'assalariats del conjunt de l'empresa (si l'empresa té assalariats fora de Catalunya també s'hi inclouen).

La referència temporal de les dades és l'1 de gener de l'any corresponent.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: