Saltar al contingut principal

L'Estadística d'empreses i establiments ofereix un recompte precís del nombre d'empreses amb activitat econòmica a Catalunya, entenent per tals les empreses amb algun establiment a Catalunya. També informa del nombre d'empreses amb seu social a Catalunya, així com del d'establiments localitzats a Catalunya. L'Idescat elabora anualment les taules que conformen aquesta estadística a partir del Directori central d'empreses de l'INE (DIRCE).

1. Directori central d'empreses (DIRCE)

Segons el Reglament comunitari per al desenvolupament de registres d'empreses amb finalitats estadístiques, s'han de registrar totes les empreses que exerceixin una activitat econòmica que contribueixi al producte interior brut (PIB) i les seves unitats locals. D'acord amb aquest requeriment, l'INE recopila i sistematitza en el Directori central d'empreses informació bàsica (identificació, localització en el territori i classificació per dimensió i sector d'activitat econòmica) de les empreses i establiments ubicats en el territori espanyol, a partir de fonts administratives i fitxers estadístics, complementats amb informació procedent de les pròpies operacions de l'INE. Entre les finalitats principals d'aquest directori destaquen la de proporcionar marcs per dur a terme enquestes per mostreig i la de ser la font d'estadístiques estructurals sobre les diverses unitats que integra.

Les principals fonts del DIRCE són:

 • d'origen tributari: impost d'activitats econòmiques (IAE), retencions sobre rendes del treball personal (RTP), impost sobre el valor afegit (IVA), impost de societats (IS), impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
 • d'origen social: comptes de cotització de la Seguretat Social, treballadors autònoms
 • d'origen jurídic: registre mercantil, empreses públiques de la intervenció general de l'Estat
 • estadístiques: operacions estadístiques corrents

Com a conseqüència de les limitacions d'aquestes fonts, el DIRCE cobreix totes les activitats econòmiques excepte la producció agrària i pesquera, els serveis administratius de l'Administració central, autonòmica i local (inclosa la Seguretat Social), les activitats de les comunitats de propietaris i el servei domèstic. En termes més precisos, no cobreix les següents divisions de la CCAE-2009:

 • 01–03 (Agricultura, ramaderia i pesca),
 • 84 (Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria) i
 • 97–99 (Activitats de les llars i organismes extraterritorials)

La data de referència de les dades és l'1 de gener de l'any corresponent, ja que quasi la totalitat de la informació prové de declaracions o inscripcions actives en aquesta data.

Fins a l'any 2018 la majoria d'oficines d'estadística de la Unió Europea han identificat la unitat estadística empresa amb la unitat legal (en el cas d'Espanya, mitjançant el NIF), però la progressiva complexitat de la manera d'operar internament dels grups d'empreses ha fet que el Sistema Estadístic Europeu es plantegés millorar la manera de reflectir l'activitat d'aquests grups en les estadístiques oficials d'empreses.

El nou concepte d'unitat estadística empresa, aplicat a partir de l'any de referència 2019, s'ajusta més a la definició del Reglament (CEE) 696/93 del Consell, de manera que millora la comparabilitat amb la resta de països de la Unió Europea.

L'aplicació del nou concepte té les repercussions següents:

 1. Per a les empreses que no pertanyen a grups empresarials (que són la gran majoria a Catalunya) el canvi no les afecta, perquè una empresa estadística continua equivalent a una unitat legal.
 2. En els grups d'empreses, les unitats legals s'han agrupat atenent diversos criteris relacionats amb l'estructura organitzativa, l'autonomia de decisió i l'orientació al mercat. En definitiva, es prioritzen els factors econòmics de les unitats (cosa que no passava amb la definició tradicional, més orientada als aspectes legals).

L'adaptació del nou concepte d'unitat estadística empresa fa que les dades de l'any de referència 2019 no siguin comparables amb les dels anys anteriors. En canvi, les dades d'establiments no queden afectades i es mantenen les sèries iniciades l'any 2008 amb el canvi de CCAE-2009).

El nou concepte d'empresa comporta reduir el nombre d'unitats estadístiques, perquè una empresa pot agrupar diverses unitats legals (a diferència del concepte anterior). En termes de grandària en assalariats, el nou concepte provoca un augment d'empreses en el tram de 250 assalariats o més i una disminució en els estrats més petits. Per sector d'activitat, els sectors de la indústria química i farmacèutica, l'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat, la promoció immobiliària i els serveis d'allotjament registren les reduccions relatives més importants.

Aquesta reducció del nombre d'unitats estadístiques, derivada de la nova definició, no significa que l'evolució del nombre d'empreses hagi estat negativa respecte a l'any 2018, ja que la comparació en termes homogenis (és a dir, utilitzant l'antiga definició d'empresa) situa el creixement de les empreses amb establiments a Catalunya en el 2,1% i el de les empreses amb seu social a Catalunya, en el 2%.

Per conèixer en detall els criteris utilitzats per crear la nova unitat estadística empresa, podeu accedir al document redactat per l'INE.

2. Unitat estadística

Es registren dos tipus d'unitats:

 • Empresa. Es defineix com la combinació més petita d'unitats jurídiques que constitueix una unitat organitzativa de producció de béns i serveis i que gaudeix d'una certa autonomia de decisió, principalment a l'hora d'emprar els recursos corrents de què disposa.
 • Establiment. Es defineix com una empresa (o part d'aquesta), situada en una ubicació geogràfica concreta i des de la qual s'exerceixen activitats econòmiques per compte de l'empresa.

3. Variables de classificació

Nombre d'assalariats

S'obté prioritàriament a través de les diverses enquestes econòmiques que duen a terme habitualment l'INE i altres organismes. En la resta de casos la informació prové del nombre d'assalariats inscrits en la Seguretat Social o de la informació proporcionada per via fiscal del nombre de retencions practicades.

Condició jurídica de l'empresa

S'obté a partir del primer caràcter del número d'identificació fiscal (NIF). Les modalitats que presenta s'han agrupat en:

 • persones físiques
 • societats anònimes
 • societats de responsabilitat limitada
 • altres formes jurídiques (inclou les societats col·lectives, societats comanditàries, comunitats de béns, societats cooperatives, associacions, organismes autònoms i organitzacions i institucions religioses)
Activitat econòmica principal

Cada unitat es classifica segons la CCAE-2009. Els resultats d'aquesta estadística es presenten amb dos nivells de desagregació sectorial: la sectorització més detallada, 252 branques d'activitat, coincideix amb els grups (3 dígits) de la CCAE-2009, mentre que la sectorització agregada es redueix a 38 sectors.

Correspondència dels sectors amb la CCAE-2009
CCAE-2009
Indústria
Indústries extractives 05–09
Alimentació, begudes i tabac 10–12
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 13–15
Indústries fusta i suro, exc. mobles; cistelleria 16
Paper, arts gràfiques i suports enregistrats 17–18
Refinació petroli, ind. química i farmacèutica 19–21
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 22
Indústries altres productes minerals no metàl·lics 23
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 24–25
Prod. informàtics, electrònics, òptics i elèctrics 26–27
Fabricació maquinària i equips ncaa 28
Fabricació materials de transport 29–30
Mobles i altres indústries manufactureres diverses 31–32
Reparació i instal·lació maquinària i equips 33
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 35
Aigua, sanejament i gestió de residus 36–39
Construcció
Promoció immobiliària 411
Construcció d'edificis 412
Construcció obres d'enginyeria civil 42
Activitats especialitzades de la construcció 43
Serveis
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 45
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor 46
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes 47
Transport terrestre, transport per canonades 49
Transport marítim, aeri, emmagatzematge i correus 50–53
Serveis d'allotjament 55
Serveis de menjar i begudes 56
Informació i comunicacions 58–63
Activitats financeres i assegurances 64–66
Activitats immobiliàries 68
Act. jurídiques, consultoria i gestió empresarial 69–70
Serveis tècnics i R+D 71–72
Publicitat i altres activ. professionals i tècniques 73–75
Activitats administratives i serveis auxiliars 77–82
Educació 85
Activitats sanitàries i de serveis socials 86–88
Act. artístiques, recreatives i d'entreteniment 90–93
Altres serveis 94–96

ncaa: No classificats en altres apartats.

La correspondència dels sectors de les sèries històriques (anys 2000 a 2009) amb la CCAE-93 Rev.1 es pot consultar a l'apartat 4. Sèries històriques.

L'Estadística d'empreses i establiments tabula tant el col·lectiu d'empreses que tenen algun establiment a Catalunya, com el d'empreses amb seu social a Catalunya, que és un subconjunt del primer. També inclou taules que comptabilitzen el nombre d'establiments localitzats a Catalunya.

Per a cadascun dels col·lectius d'empreses es presenten quatre taules: dues amb la sectorització agregada, 38 sectors, i dues amb la més detallada. Cada sectorització s'encreua al seu torn amb el nombre d'assalariats (6 intervals) de l'empresa en la primera taula i amb la condició jurídica (4 modalitats), en la segona. Tenim així, en una taula, la distribució de les empreses de cada sector o branca segons el nombre d'assalariats de l'empresa i, en l'altra taula, segons la condició jurídica de l'empresa.

Pel que fa als establiments, es tabulen també segons les dues sectoritzacions esmentades, però encreuades només amb el nombre d'assalariats de l'establiment.

Cal tenir present que en aquesta estadística, quan es classifica les empreses per sector o branca d'activitat i nombre d'assalariats, en ambdós casos es fa referència al conjunt de l'empresa, a diferència del que es fa amb els establiments, que es classifiquen segons el sector o branca d'activitat de l'establiment i el nombre d'assalariats de l'establiment.

4. Sèries històriques

Aquesta estadística ha registrat dues ruptures de sèrie:

Sèries a partir del 2008 (CCAE-2009). Unitats legals

El canvi en el concepte d'empresa introduït en les dades a 1 de gener de 2019 força la ruptura de les sèries iniciades el 2008 amb la introducció de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). Per copsar l'abast del canvi de definició, aquestes sèries inclouen les dades des de l'any 2019 calculades, com en la resta d'anys de les sèries, amb l'antiga definició d'empresa, que coincideix amb la unitat legal.

La definició d'establiment no resulta afectada pel canvi en la d'empresa. Per tant, les sèries de dades d'establiments iniciades l'any de referència 2008 no registren aquesta ruptura.

Sèries de 2000 a 2009 (CCAE-93 Rev.1). Unitat legal

Fins a l'any 2007 el sector d'activitat principal de les empreses i establiments del DIRCE s'ha classificat amb la CCAE-93 Rev.1. Els anys 2008 i 2009, els resultats d'aquesta estadística s'han presentat amb l'esmentada classificació i també amb la nova CCAE-2009. A partir de l'any 2010 el sector d'activitat només es codifica amb la CCAE-2009.

Les sèries dels anys 2000 a 2009 cobreixen totes les activitats econòmiques, excepte la producció agrària i pesquera, els serveis administratius de l'Administració central, autonòmica i local (inclosa la Seguretat Social), les activitats de les comunitats de propietaris i el servei domèstic. Concretament, aquestes sèries no cobreix les següents divisions de la CCAE-93 Rev.1:

 • 01–05 (Agricultura, ramaderia i pesca),
 • 75 (Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria) i
 • 95–99 (Activitats de les llars i organismes extraterritorials)

Les activitats no cobertes per les sèries 2000 a 2009 són pràcticament les mateixes que les que no es cobreixen amb les sèries iniciades l'any de referència 2008. Les úniques diferències corresponen a un nombre molt limitat d'activitats, que amb la classificació actual, CCAE-2009, estan incloses en sectors investigats i que amb l'antiga estaven integrats en sectors no coberts, i viceversa. Per exemple, les empreses del sector "Activitats de jardineria", segons la CCAE-2009 pertanyen al sector serveis (classe 8130), i per tant, estan incloses en l'estadística, i segons la CCAE-93 Rev.1 formen part de l'agricultura (classe 0141), i en conseqüència, aquestes empreses no estan incloses en els resultats de les sèries antigues.

Les sèries 2000 a 2009 també disposen de dos nivells de desagregació sectorial: la sectorització més detallada, 210 branques d'activitat, coincideix amb els Grups (3 dígits) de la CCAE-93 Rev.1, mentre que la sectorització agregada es redueix a 35 sectors.

Correspondència dels sectors amb la CCAE-93 Rev.1
CCAE-93 Rev.1
Indústria
Indústries extractives, petroli i energia 10–14,23,40–41
Alimentació, begudes i tabac 15–16
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 17–19
Indústries de la fusta i del suro 20
Paper, edició, arts gràfiques i reprografia 21–22
Indústries químiques 24
Cautxú i matèries plàstiques 25
Altres productes minerals no metàl·lics 26
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 27–28
Maquinària i equips mecànics 29
Màquines d'oficina i instruments 30,33
Equips elèctrics i electrònics 31–32
Fabricació de materials de transport 34–35
Indústries manufactureres diverses 36–37
Construcció
Preparació d'obres i lloguer d'equips de construcció 451,455
Construcció d'immobles i obres d'enginyeria civil 452
Instal·lacions d'edificis i obres 453
Acabament d'edificis i obres 454
Serveis
Venda, manteniment i reparació de vehicles de motor 50
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 51
Comerç detall, excepte vehicles motor; reparacions 52
Hotels, càmpings i altres allotjaments de curta durada 551–552
Restauració 553–555
Transport i emmagatzematge 60–63
Correus i telecomunicacions 64
Mediació financera 65–67
Activitats immobiliàries 70
Act. de lloguer, informàtiques i recerca i desenvolupament 71–73
Act. jurídiques, consultoria i gestió empresarial 741
Serveis tècnics 742–743
Altres serveis empresarials 744–748
Educació 80
Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials 85
Activitats de sanejament públic i associatives 90–91
Activitats recreatives i de serveis personals 92–93

Les branques que figuren en algunes taules amb una N en el tercer dígit del grup CCAE-93 Rev.1 recullen empreses o establiments no classificables, que no s'han pogut classificar en el corresponent grup a causa d'una codificació incompleta, raó per la qual s'han assignat al nivell immediatament superior (divisió).