Saltar al contingut principal

Protecció social

Informació relacionada

Les dades estadístiques més detallades sobre els sistemes de protecció social a Espanya es troben a les publicacions estadístiques del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social Anuario de Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social i Boletín de Estadísticas Laborales.

La informació qualitativa sobre les pensions de la Seguretat Social es pot obtenir al web de la Seguretat Social, mentre que al del Ministeri d’Hisenda es proporciona informació sobre pensions de classes passives.

Les dades dels països de la Unió Europea es poden consultar a Eurostat, mentre que la informació qualitativa dels diferents sistemes protectors està descrita al web del projecte europeu Missoc.

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre protecció social