Saltar al contingut principal

Pla estadístic de Catalunya

El Pla estadístic de Catalunya és una llei aprovada pel Parlament de Catalunya amb la finalitat d'ordenar i planificar l'estadística oficial de Catalunya, i emmarcar la col·laboració de les institucions i òrgans que formen el Sistema estadístic de Catalunya, així com la col·laboració de l'Idescat amb altres entitats i organismes, tant autonòmics com estatals, europeus i internacionals, per fer-ne un sistema coherent, homogeni i comparable amb els del seu entorn. Per tant, preveu les activitats estadístiques que s'han de dur a terme al llarg de quatre anys i es desenvolupa anualment mitjançant els programes anuals d'actuació estadística (PAAE), que tenen rang jurídic de decret.

Actualment es troba en curs de tramitació la proposta del setè Pla estadístic de Catalunya, que hauria de substituir el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020, després dels plans estadístics per als períodes del 1992 al 1995, del 1997 al 2000, del 2001 al 2004, del 2006 al 2009 i del 2011 al 2014.

El Pla estadístic de Catalunya és també l'instrument marc de col·laboració institucional entre la Generalitat de Catalunya i els seus organismes i empreses, les entitats públiques catalanes de caràcter territorial, universitats, instituts i centres de recerca universitaris, les cambres de comerç, indústria i navegació, així com qualsevol altra entitat de dret públic, a fi d'obtenir informació fiable i útil per prendre decisions i evitar la duplicitat d'actuacions estadístiques.

L'execució del Pla estadístic de Catalunya es realitza per mitjà dels programes anuals d'actuació estadística (PAAE), que estableixen la descripció de les actuacions estadístiques que s'han de dur a terme, en compliment dels objectius i els preceptes del Pla estadístic de Catalunya, durant l'any que abasten.

El Govern ha d'aprovar cada any per decret, a proposta del conseller o consellera competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya, el Programa anual d'actuació estadística per a l'any següent, una vegada l'Idescat hagi mantingut consultes amb la resta d'institucions i òrgans del Sistema estadístic de Catalunya.

Així mateix, el Govern haurà de donar compte al Parlament del decret d'aprovació d'un Programa anual d'actuació estadística, i també haurà de donar compte de la finalització de cada programa anual mitjançant la presentació d'un informe que especifiqui el grau de compliment dels seus objectius i, si s'escau, les causes d'incompliment.

Pla estadístic de Catalunya 2011–2014 [+]

Desenvolupat pels PAAE 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 i 2011. Els PAAE 2016 i 2015 s'elaboren en el marc del Pla estadístic 2011–2014 prorrogat.

Pla estadístic de Catalunya 2006–2009

Desenvolupat pels PAAE 2010, 2009, 2008, 2007 i 2006. El PAAE 2010 s'elabora en el marc del Pla estadístic 2006–2009 prorrogat.

Pla estadístic de Catalunya 2001–2004

Desenvolupat pels PAAE 2005, 2004, 2003, 2002, 2001. El PAAE 2005 s'elabora en el marc del Pla estadístic 2001–2004 prorrogat.

Pla estadístic de Catalunya 1997–2000

Desenvolupat pels PAAE 2000, 1999, 1998, 1997.

Pla estadístic de Catalunya 1992–1995

Desenvolupat pels PAAE 1996, 1995, 1994, 1993, 1992. El PAAE 1996 s'elabora en el marc del Pla estadístic 1992–1995 prorrogat.

El Sistema estadístic de Catalunya

El Sistema estadístic de Catalunya és el conjunt ordenat de les institucions i els òrgans que realitzen activitats estadístiques i dels processos de relació entre ells que conjuntament produeixen com a resultat les estadístiques oficials.

A part de l'Idescat, els principals productors i difusors d'estadístiques oficials són els serveis estadístics dels departaments de la Generalitat de Catalunya i els serveis estadístics de les entitats locals de Catalunya. També poden fer estadística oficial els òrgans i dependències que fan estadístiques de les universitats, instituts i centres de recerca universitaris, cambres de comerç, indústria i navegació, i altres entitats de dret públic.

Els serveis estadístics dels departaments de la Generalitat de Catalunya elaboren les estadístiques que els assigna el Pla estadístic de Catalunya, i que normalment són aquelles que estan més properes a les competències administratives dels mateixos departaments. La presència d'un representant de cada departament al Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya garanteix la coordinació i el seguiment necessaris.

Les activitats estadístiques dels ajuntaments, consells comarcals o diputacions, així com la resta d'organismes que poden fer estadístiques oficials, també formen part del Sistema estadístic de Catalunya, sempre que hagin estat incloses en el Pla estadístic de Catalunya i, per tant, compleixin els requisits de l'estadística oficial.

La via d'entrada ordinària d'aquestes estadístiques en el Pla estadístic de Catalunya es fa trametent a l'Idescat un projecte tècnic de l'actuació estadística amb una descripció precisa dels objectius i la metodologia del projecte. L'Idescat verificarà si el projecte s'ajusta als objectius del Pla i, si escau, l'homologarà.