Saltar al contingut principal

Sistema integrat d'informació estadística (SIIE)

1. Introducció

Segons els estàndards internacionals, la modernització de la producció estadística oficial consisteix, entre altres aspectes, en la integració de les diverses fonts d'informació estadística, en contrast amb el mètode tradicional, anomenat sovint stovepipe approach (aproximació per operacions aïllades).

Actualment, les fonts d'informació estadística són les d'origen administratiu, les provinents d'enquestes pròpies o d'altri i, eventualment, les dades generades per empreses públiques o privades.

L'objectiu del Sistema integrat d'informació estadística (SIIE) és possibilitar que dues o més fonts d'orígens similars o diversos puguin ser utilitzades conjuntament quan ho requereixi una operació estadística oficial. El SIIE va ser creat per la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya, i ara n'estem desenvolupant la versió del segle XXI.

Per aconseguir aquest objectiu, l'Idescat ha engegat en els darrers anys dues línies o camins de treball en paral·lel: la línia tecnològica (amb la construcció de la Plataforma Cerdà) i la línia de processos estadístics (amb el Projecte Qualitas).

2. Plataforma Cerdà

El Pla director de la Plataforma Cerdà es va aprovar el 2014 i la Plataforma es va començar a construir el 2015. El 2017 s'hi van publicar les primeres estadístiques (àmbit del turisme), consultables a través d'una primera versió del visor de dades. Durant el 2017 també es va desenvolupar el nucli del Registre estadístic de població i el 2018 el del Registre estadístic de territori. El projecte continua desenvolupant-se el 2019 amb nous components, com una API que permet automatitzar la descàrrega de dades estadístiques i una nova versió del visor que permet visualitzar les dades en gràfics.

Per aconseguir la integració de la informació, la Plataforma Cerdà estructura conceptualment el procés de la informació estadística en quatre fases:

  1. Captura de dades: assegura que tota la informació d'interès estadístic que entra a l'Idescat quedi registrada i emmagatzemada ordenadament, després de passar pels processos de validació necessaris.
  2. Integració de la informació: codificació de tota la informació segons els registres estadístics bàsics, les classificacions oficials i els instruments disponibles. Per preservar el secret estadístic, la informació identificadora dels subjectes estadístics (persones, empreses, entitats o elements territorials) és separada de la resta de la informació i mantinguda a banda en una zona sotmesa a mesures especials de seguretat i control d'accés, d'acord amb la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya.
  3. Generació de productes estadístics: en la mesura necessària per al desplegament, l'elaboració i la difusió de les estadístiques oficials, s'encreua informació provinent de diferents fonts o altres operacions per produir els resultats desitjats. En aquesta fase també s'apliquen els protocols necessaris per preservar la confidencialitat i el secret estadístic.
  4. Accés a dades: adaptació de la informació, amb finalitats estadístiques, als diferents destinataris a què s'adreça. Cada tipus de destinatari requereix un diferent tractament de la informació, un nivell de desagregació, un detall territorial, uns nivells de seguretat... Des de la feina dels tècnics de l'Idescat (que poden tenir accés complet a les dades) fins a la publicació de les dades al web (que són totalment obertes) es defineixen diferents protocols de difusió de la informació.
Arquitectura de la Plataforma Cerdà

3. Projecte Qualitas

Tal com s'explica en la Introducció, el Projecte Qualitas consisteix en la descripció dels processos estadístics adaptats a un entorn d'informació integrada. Per aconseguir la màxima eficiència en la producció estadística, és necessari que tota la informació disponible treballi conjuntament en la descripció d'una realitat social i econòmica complexa i canviant.

Model GSBPM v. 5.0

En una primera fase, el Projecte Qualitas ha efectuat una descripció completa i acurada dels processos en què està treballant l'Idescat, prenent com a guia el model GSBPM, un estàndard internacional desenvolupat i adoptat per l'OCDE, l'Eurostat i la UNECE. A partir d'una setantena de projectes ja documentats, s'està treballant en la seva transformació i integració en la Plataforma Cerdà.

L'objectiu del Projecte Qualitas és doble: d'una banda, utilitzar la documentació detallada dels processos per garantir la qualitat (rellevància, puntualitat, eficiència, exactitud i fiabilitat, coherència i comparabilitat, accessibilitat i claredat); d'altra banda, proporcionar una guia i un control, a diferents nivells, dels aspectes següents:

  1. L'automatització de les fases del procés que ho permetin
  2. Les persones involucrades en el procés
  3. La millora i l'aprofitament de sinergies entre diferents processos
  4. Els experts interessats en els detalls de l'elaboració de les estadístiques
  5. El públic potencialment interessat en la informació produïda