Saltar al contingut principal

El Sistema estadístic de Catalunya (SEC)

El Sistema estadístic de Catalunya és el conjunt ordenat de les institucions i els òrgans que fan activitats estadístiques i dels processos de relació entre ells que conjuntament produeixen com a resultat les estadístiques d'interès de la Generalitat.

Les institucions i els òrgans del Sistema estadístic són:

  1. L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), responsable de la coordinació i la gestió del Sistema Estadístic de Catalunya.
  2. Els òrgans que tenen atribuïdes competències estadístiques dels departaments de la Generalitat, i dels organismes autònoms, les entitats de dret públic o les empreses que en depenen.
  3. Els òrgans que tenen atribuïdes competències d'estadística oficial dels ens locals de Catalunya, i dels organismes, els ens o les empreses que en depenen, en el marc de les disposicions de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.
  4. Els òrgans o les dependències que fan activitats d'estadística oficial sobre dades que cal obtenir a Catalunya o bé referides a Catalunya de les universitats, les cambres de Comerç, Indústria i Navegació i les altres entitats de dret públic, en el marc de les disposicions de l'esmentada Llei 23/1998.
  5. Els instituts i els centres de recerca universitaris que fan activitats d'estadística oficial en el territori de Catalunya per encàrrec o bé mitjançant subvenció de les institucions o les entitats esmentades més amunt, d'acord amb la mateixa Llei.