Saltar al contingut principal

Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees (edició 2017)

El Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees és la pedra angular del marc comú de qualitat del Sistema estadístic europeu.

Es tracta d'un instrument autoregulador i es basa en setze principis que cobreixen l'entorn institucional, els processos estadístics i els resultats estadístics. Un conjunt d'indicadors de bones pràctiques i estàndards per a cadascun dels principis serveix d'orientació i referència per analitzar l'aplicació del Codi de bones pràctiques, i permet augmentar la transparència dins del Sistema estadístic europeu.

El seu objectiu és garantir que les estadístiques produïdes dins del Sistema estadístic europeu no només siguin pertinents, oportunes i necessàries, sinó també que satisfacin els principis d'independència professional, imparcialitat i objectivitat.

El Codi va ser adoptat pel Comitè del Programa Estadístic al febrer de l'any 2005, i promulgat en la Recomanació de la Comissió COM (2005) 217 sobre la independència, integritat i responsabilitat de les autoritats estadístiques nacionals i comunitàries. Posteriorment, el Comitè del Sistema estadístic europeu va revisar el Codi a finals de setembre del 2011, i al novembre del 2017 en va aprovar una tercera versió.

L'actual edició (2017) té com a propòsit reflectir els darrers canvis i innovacions en el desenvolupament, la producció i la difusió de les estadístiques oficials del Sistema estadístic europeu i més enllà, com ara les noves fonts de dades emergents, l'ús de les noves tecnologies, la modernització del marc legal i els resultats de les revisions d'experts sobre l'aplicació del Codi de bones pràctiques.

La legislació estadística catalana es va fer ressò del Codi a la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014, que recollia el compromís explícit d'optimitzar la relació cost-eficàcia de les actuacions estadístiques, l'adequació dels recursos i l'accessibilitat i claredat en la difusió estadística. El Codi es va adoptar totalment en el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020.

Preàmbul

El Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees

El Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees es basa en setze principis, que comprenen l'entorn institucional, els processos d'elaboració d'estadístiques i la producció estadística. Un grup d'indicadors de bones pràctiques per a cada un dels principis serveix de referència per analitzar l'aplicació del Codi. Els criteris de qualitat de les estadístiques europees s'estableixen a la Llei d'estadística europea.1

Les autoritats estadístiques,2 és a dir, la Comissió (Eurostat), els instituts nacionals d'estadística i altres autoritats nacionals responsables del desenvolupament, l'elaboració i la difusió de les estadístiques europees,3 juntament amb els governs, els ministeris i el Consell Europeu, es comprometen a aplicar el Codi.

Els principis del Codi de bones pràctiques, juntament amb els principis generals de gestió de la qualitat, constitueixen un marc comú de qualitat per al Sistema estadístic europeu.

Entorn institucional

Els factors institucionals i organitzatius tenen una influència considerable en l'eficàcia i la credibilitat d'una autoritat estadística que desenvolupa, elabora i difon estadístiques europees. Els principis rellevants són la independència professional, el mandat de recollida de dades, l'adequació dels recursos, el compromís de qualitat, la confidencialitat estadística, així com la imparcialitat i l'objectivitat.

Principi 1: Independència professional

La independència professional de les autoritats estadístiques davant altres departaments i organismes polítics, reguladors o administratius, i davant dels operadors del sector privat, garanteix la credibilitat de les estadístiques europees.

Indicadors

1.1. La independència dels instituts nacionals d'estadística i d'Eurostat davant les ingerències externes, tant polítiques com d'un altre tipus, en el desenvolupament, l'elaboració i la difusió d'estadístiques, està establerta per llei i garantida per a altres autoritats estadístiques.

1.2. Els directors dels instituts nacionals d'estadística i d'Eurostat i, si és el cas, els directors d'altres autoritats estadístiques tenen un nivell jeràrquic prou elevat per garantir un accés d'alt nivell a les autoritats polítiques i als organismes públics administratius; són persones de la talla professional més alta.

1.3. Els directors dels instituts nacionals d'estadística i d'Eurostat i, si és el cas, els directors d'altres autoritats estadístiques tenen la responsabilitat de garantir que les estadístiques es desenvolupen, elaboren i difonen de forma independent.

1.4. Els directors dels instituts nacionals d'estadística i d'Eurostat i, si és el cas, els directors d'altres autoritats estadístiques són els únics responsables per decidir els mètodes, les normes i els procediments estadístics, així com el contingut i el calendari de les comunicacions estadístiques.

1.5. Es publiquen els programes de treball estadístic i es descriuen els progressos fets en informes periòdics.

1.6. Les comunicacions estadístiques es distingeixen clarament de les declaracions polítiques i s'emeten al marge d'aquestes.

1.7. Els instituts nacionals d'estadística, Eurostat i, si és el cas, altres autoritats estadístiques fan comentaris públics sobre qüestions estadístiques, incloent-hi crítiques i usos inadequats de les estadístiques oficials, si cal.

1.8. Els procediments per a la selecció i nomenament dels directors dels instituts nacionals d'estadística, d'Eurostat i, si és el cas, d'altres autoritats estadístiques són transparents i es basen únicament en la capacitat professional. Les raons per les quals es pot posar fi a l'exercici d'un càrrec es determinen en el marc legal i no poden ser raons que comprometin la independència professional o científica.

Principi 1Bis: Coordinació i cooperació

Els instituts nacionals d'estadística i Eurostat asseguren la coordinació de totes les activitats per al desenvolupament, la producció i la difusió de les estadístiques europees en l'àmbit del sistema estadístic nacional i el Sistema estadístic europeu, respectivament. Les autoritats estadístiques cooperen activament en l'associació del Sistema estadístic europeu, per garantir el desenvolupament, la producció i la difusió de les estadístiques europees.

Indicadors

1bis.1. Els instituts nacionals d'estadística coordinen les activitats estadístiques de totes les altres autoritats nacionals que desenvolupen, produeixen i difonen estadístiques europees. Actuen en aquest respecte com l'únic punt de contacte d'Eurostat en matèria estadística. Existeixen una legislació i uns procediments ben definits i establerts per implementar el paper de coordinació tant en l'àmbit nacional com en l'europeu.

1bis.2. Els directors dels instituts nacionals d'estadística elaboren directrius nacionals per garantir la qualitat en el desenvolupament, la producció i la difusió de les estadístiques europees dins del sistema estadístic nacional; la seva implementació és monitorada i revisada.

1bis.3. Les autoritats estadístiques mantenen i desenvolupen contínuament la cooperació en diversos nivells entre els altres i amb els òrgans consultius del Sistema estadístic europeu, així com amb els membres del Sistema Europeu de Bancs Centrals, institucions acadèmiques i altres organismes internacionals, segons correspongui.

Principi 2: Mandat de recollida de dades i accés a les dades

Les autoritats estadístiques tenen un mandat jurídic clar per recollir informació i accedir a la informació de múltiples fonts de dades destinades a l'elaboració d'estadístiques europees. A petició de les autoritats estadístiques, es pot obligar per llei les administracions, les empreses, les llars i el públic en general a permetre l'accés a les dades destinades a l'elaboració d'estadístiques europees o a facilitar aquestes dades.

Indicadors

2.1. El mandat de les autoritats estadístiques per recollir informació i accedir a la informació de múltiples fonts de dades per al desenvolupament, l'elaboració i la difusió d'estadístiques europees està establert per llei.

2.2. Les autoritats estadístiques estan autoritzades per llei a accedir a les dades administratives, de manera ràpida i gratuïta, i a utilitzar-les amb finalitats estadístiques. Així mateix, estan implicades en el disseny i desenvolupament dels registres administratius, per tal que siguin més adequats per a finalitats estadístiques.

2.3. Sobre la base d'un acte jurídic, les autoritats estadístiques poden obligar a respondre enquestes estadístiques.

2.4. Igualment, es facilita l'accés amb finalitats estadístiques a altres dades, com ara dades de propietat privada, garantint la confidencialitat estadística i la protecció de dades.

Principi 3: Adequació dels recursos

Els recursos a disposició de les autoritats estadístiques són suficients per complir els requisits de les estadístiques europees.

Indicadors

3.1. Es disposa de recursos humans, financers i informàtics adequats tant en quantitat com en qualitat per complir les necessitats actuals en matèria d'estadística.

3.2. L'àmbit, el detall i el cost de les estadístiques són proporcionals respecte a les necessitats.

3.3. Hi ha procediments per avaluar i justificar les sol·licituds de noves estadístiques en relació amb el cost.

3.4. Hi ha procediments per avaluar la necessitat de realitzar cada estadística, a fi de determinar si alguna pot eliminar-se o reduir-se per alliberar recursos.

Principi 4: Compromís de qualitat

Les autoritats estadístiques estan compromeses amb la qualitat; identifiquen sistemàticament i regularment els punts forts i febles per millorar contínuament la qualitat del procés i del producte.

Indicadors

4.1. Hi ha una política de qualitat definida i està a disposició del públic. Es disposa d'una estructura i unes eines organitzatives per gestionar la qualitat.

4.2. S'han establert procediments per planificar, monitorar i millorar la qualitat dels processos estadístics, inclosa la integració de dades a partir de múltiples fonts.

4.3. La qualitat del producte es controla amb regularitat, s'avalua respecte a possibles compromisos entre components de qualitat i és objecte d'informes d'acord amb els criteris de qualitat de les estadístiques europees.

4.4. Es du a terme una anàlisi periòdica i minuciosa de la producció estadística clau, recorrent també a experts externs quan es considera necessari.

Principi 5: Confidencialitat estadística i protecció de dades

La privadesa dels informants, la confidencialitat de la informació que proporcionen, el seu ús exclusiu amb finalitats estadístiques i la seguretat de les dades estan absolutament garantits.

Indicadors

5.1. La confidencialitat estadística està garantida per llei.

5.2. El personal estadístic firma un compromís jurídic de confidencialitat quan és contractat.

5.3. S'han establert sancions per qualsevol incompliment deliberat de la confidencialitat estadística.

5.4. Es proporcionen al personal estadístic instruccions i orientacions sobre la protecció de la confidencialitat estadística en els processos de producció i difusió. La política de confidencialitat està a disposició del públic.

5.5. S'han establert les mesures reglamentàries, administratives, tècniques i organitzatives necessàries per protegir la seguretat i la integritat de les dades estadístiques i la seva transmissió, d'acord amb les millors pràctiques, les normes internacionals, així com la legislació europea i nacional.

5.6. S'apliquen protocols estrictes als usuaris externs que accedeixen a microdades estadístiques amb finalitats d'investigació.

Principi 6: Imparcialitat i objectivitat

Les autoritats estadístiques desenvolupen, elaboren i difonen estadístiques europees respectant la independència científica i de forma objectiva, professional i transparent, de manera que tots els usuaris reben el mateix tracte.

Indicadors

6.1. Les estadístiques es recopilen sobre una base objectiva determinada per consideracions estadístiques.

6.2. L'elecció de les fonts i els mètodes estadístics, així com les decisions quant a la difusió de les estadístiques, es basen en consideracions estadístiques.

6.3. Els errors detectats en les estadístiques publicades es corregeixen al més aviat possible i es fan públics.

6.4. La informació sobre les fonts de dades, mètodes i procediments utilitzats està a disposició del públic.

6.5. S'anuncien amb antelació la data i l'hora de publicació de les estadístiques.

6.6. S'anuncien per avançat les principals revisions o canvis en la metodologia.

6.7. Les autoritats estadístiques decideixen de manera independent el temps i el contingut de les publicacions estadístiques, tenint en compte l'objectiu de proporcionar informació estadística completa i puntual. Tots els usuaris tenen accés igual a publicacions estadístiques al mateix temps. Qualsevol accés preliminar privilegiat a qualsevol usuari extern és limitat, ben justificat, controlat i publicitat. En cas d'incompliment es revisen els acords d'accés privilegiat a fi de garantir la imparcialitat.

6.8. Les publicacions i declaracions estadístiques fetes en rodes de premsa són objectives i imparcials.

Processos estadístics

Les normes, orientacions i bones pràctiques, tant europees com internacionals, es respecten plenament en els processos utilitzats per les autoritats estadístiques per organitzar, recollir, elaborar i difondre les estadístiques europees. La credibilitat de les estadístiques es veu reforçada per una reputació de bona gestió i eficàcia. Els principis rellevants són una metodologia sòlida, uns procediments estadístics adequats, una càrrega no excessiva per als enquestats i la relació cost-eficàcia.

Principi 7: Metodologia sòlida

Les estadístiques de qualitat es basen en una metodologia sòlida, que requereix eines, procediments i coneixements adequats.

Indicadors

7.1. El marc metodològic general utilitzat per les estadístiques europees segueix normes, orientacions i bones pràctiques tant europees com internacionals, treballant constantment per la innovació.

7.2. Es disposa de procediments per garantir que l'autoritat estadística en la seva totalitat aplica de manera coherent conceptes, definicions i classificacions estàndards.

7.3. Els registres i marcs utilitzats per a estadístiques europees són regularment avaluats i ajustats per garantir un alt nivell de qualitat.

7.4. Hi ha una concordança detallada entre els sistemes de classificació nacionals i els corresponents sistemes europeus.

7.5. Es contracten titulats en les disciplines acadèmiques pertinents.

7.6. Les autoritats estadístiques estableixen una política de formació professional contínua per al seu personal.

7.7. Les autoritats estadístiques mantenen i desenvolupen la cooperació amb la comunitat científica per millorar la metodologia i l'eficàcia dels mètodes aplicats i per promoure millors eines quan sigui viable.

Principi 8: Procediments estadístics adequats

Les estadístiques de qualitat es basen en procediments estadístics adequats, aplicats des de la recollida de les dades fins a la validació d'aquestes.

Indicadors

8.1. Quan les estadístiques europees es basen en dades administratives i d'altres tipus, les definicions i els conceptes utilitzats per a fins no estadístics són una bona aproximació als requerits per a finalitats estadístiques.

8.2. En el cas de les enquestes estadístiques, els qüestionaris es proven sistemàticament abans de la recollida de dades.

8.3. Els processos estadístics s'analitzen periòdicament i es revisen si és necessari.

8.4. Les metadades relacionades amb els processos estadístics es gestionen al llarg dels processos estadístics i es difonen sempre que és necessari.

8.5. Les revisions segueixen procediments normalitzats, consolidats i transparents.

8.6. S'estableixen acords amb els propietaris de les dades administratives o d'altres tipus, en els quals s'estableix el compromís comú per a l'ús de les esmentades dades amb finalitats estadístiques.

8.7. Les autoritats estadístiques col·laboren amb els propietaris de les dades administratives o d'altres tipus per garantir la qualitat de les dades.

Principi 9: Càrrega no excessiva per als enquestats

La càrrega de resposta és proporcionada en relació amb les necessitats dels usuaris i no és excessiva per als enquestats. Les autoritats estadístiques controlen la càrrega de resposta i fixen objectius per reduir-la progressivament.

Indicadors

9.1. L'abast i el detall de les exigències en matèria d'estadístiques europees es limiten al que és estrictament necessari.

9.2. La càrrega de resposta es reparteix de la manera més àmplia possible entre les poblacions objecte de l'enquesta i està supervisada per l'autoritat estadística.

9.3. A les dades de les empreses s'hi accedeix, sempre que és possible, a través del seus comptes i per mitjans electrònics per facilitar-ne la transmissió.

9.4. Sempre que és possible s'utilitzen fonts administratives o altres per evitar que es dupliquin les sol·licituds d'informació.

9.5. Es promou l'intercanvi i la integració de dades, complint els requisits de confidencialitat i de protecció de dades, per minimitzar la càrrega de resposta.

9.6. A fi de reduir la càrrega de resposta, les autoritats estadístiques promouen mesures que permeten connectar les diferents fonts de dades.

Principi 10: Relació cost-eficàcia

Els recursos s'utilitzen amb eficiència.

Indicadors

10.1. L'ús dels recursos per les autoritats estadístiques es controla amb mesures internes i externes independents.

10.2. El potencial productiu de les tecnologies de la informació i les comunicacions s'utilitza òptimament en els processos estadístics.

10.3. Es fan esforços proactius per millorar el potencial estadístic de les dades administratives i d'altres fonts i limitar el recurs a enquestes directes.

10.4. Les autoritats estadístiques promouen, comparteixen i apliquen solucions normalitzades que milloren l'eficàcia i l'eficiència.

Productes estadístics

Les estadístiques disponibles satisfan les necessitats dels usuaris. Les estadístiques compleixen les normes de qualitat europees i responen a les necessitats de les institucions europees, els governs, els centres d'investigació, les empreses i el públic en general. La qualitat dels productes es mesura pel grau en què les estadístiques són rellevants, precises i fiables, oportunes, coherents i comparables entre regions i països, i fàcilment accessibles per als usuaris, és a dir segons els principis dels resultats estadístics.

Principi 11: Rellevància

Les estadístiques europees satisfan les necessitats dels usuaris.

Indicadors

11.1. Hi ha procediments per consultar els usuaris, controlar la rellevància i la utilitat de les estadístiques existents pel que fa a les seves necessitats i per considerar les seves noves necessitats i prioritats. Es persegueix la innovació per millorar els resultats estadístics.

11.2. Se satisfan les necessitats prioritàries i es reflecteixen en el programa de treball.

11.3. Es realitza un control periòdic i un seguiment sistemàtic de la satisfacció dels usuaris.

Principi 12: Precisió i fiabilitat

Les estadístiques europees reflecteixen la realitat de manera precisa i fiable.

Indicadors

12.1. Les dades originals, les dades integrades, els resultats intermedis i els productes estadístics s'avaluen i validen periòdicament.

12.2. Els errors de mostreig i aliens al mostreig es calculen i es documenten sistemàticament d'acord amb les normes europees.

12.3. S'analitzen periòdicament les revisions a fi de millorar les dades originals, els processos estadístics i els resultats.

Principi 13: Oportunitat i puntualitat

Les estadístiques europees es fan públiques de manera oportuna i puntual.

Indicadors

13.1. L'oportunitat coincideix amb els estàndards de publicació europeus i internacionals.

13.2. Es fa públic un horari diari estàndard per a la publicació de les estadístiques.

13.3. La periodicitat de les estadístiques té en compte els requisits dels usuaris tant com és possible.

13.4. Quan no es compleix el calendari previst de publicació, es notifica per endavant, se'n donen explicacions i s'estableix una nova data.

13.5. Poden fer-se públics resultats preliminars amb una precisió i fiabilitat acceptables si es considera útil.

Principi 14: Coherència i comparabilitat

Les estadístiques europees són consistents internament al llarg del temps i comparables entre regions i països. És possible combinar i utilitzar conjuntament dades relacionades procedents de fonts diferents.

Indicadors

14.1. Les estadístiques són coherents i consistents internament (és a dir, s'observen identitats aritmètiques i comptables).

14.2. Les estadístiques són comparables durant un període de temps raonable.

14.3. Les estadístiques es recopilen sobre la base de normes comunes respecte a l'abast, les definicions, les unitats i les classificacions en les diferents enquestes i fonts.

14.4. Les estadístiques procedents de diferents fonts i amb diferent periodicitat es comparen i s'ajusten entre si.

14.5. La comparabilitat transnacional de les dades dins del Sistema estadístic europeu es garanteix mitjançant intercanvis periòdics entre l'esmentat Sistema i altres sistemes estadístics. Es duen a terme estudis metodològics en estreta col·laboració entre els estats membres i Eurostat.

Principi 15: Accessibilitat i claredat

Les estadístiques europees es presenten de forma clara i comprensible, es difonen de manera adequada i convenient, la disponibilitat i l'accés tenen caràcter imparcial i van acompanyades de metadades i orientació de suport.

Indicadors

15.1. Les estadístiques i les metadades corresponents es presenten i s'arxiven de tal manera que faciliten la interpretació adequada i les comparacions significatives.

15.2. Els serveis de difusió utilitzen tecnologia, mètodes i plataformes d'informació i comunicació moderns i estàndards de dades obertes.

15.3. Quan és possible, se subministren anàlisis a mida i se n'informa el públic.

15.4. L'accés a les microdades és permès amb finalitats d'investigació i està subjecte a normes o protocols específics.

15.5. Les metadades relacionades amb els resultats són gestionades i difoses per l'autoritat estadística d'acord amb les normes europees.

15.6. S'informa els usuaris sobre la metodologia dels processos estadístics, incloent l'ús i la integració de dades administratives i d'altres tipus.

15.7. Es manté informats els usuaris sobre la qualitat de la producció estadística respecte dels criteris de qualitat de les estadístiques europees.

Notes

  1. Reglament (CE) núm. 223/2009, article 12.
  2. Reglament (CE) núm. 223/2009, articles 4 i 5.
  3. Reglament (CE) núm. 223/2009, article 1. El Codi de bones pràctiques, per referir-se a "altres autoritats nacionals responsables del desenvolupament, l'elaboració i la difusió de les estadístiques europees", utilitza l'expressió "altres autoritats estadístiques".