Saltar al contingut principal

Accessibilitat

Declaració d'accessibilitat del web www.idescat.cat

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, que ha transposat la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell.

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al web https://www.idescat.cat.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

 1. Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre:

  A l'apartat del web anomenat Comerç amb l'estranger hi pot haver diversos problemes d'accessibilitat.

  Hi pot haver taules de dades complexes amb problemes d'associació entre capçaleres i cel·les. Així mateix, hi pot haver taules de dades amb funcionalitat complexa amb problemes diversos d'accessibilitat.

  Hi pot haver arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats després del 20 de setembre de 2018 que no compleixin la totalitat dels requisits d'accessibilitat.

  Hi ha continguts en idiomes diferents dels de la pàgina no etiquetats de manera adequada.

  Hi pot haver errors puntuals d'edició en alguna pàgina web o document.

 2. Càrrega desproporcionada:

  No és aplicable.

 3. El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable:

  Hi pot haver arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin la totalitat dels requisits d'accessibilitat.

  Hi pot haver mapes que no compleixin la totalitat dels requisits d'accessibilitat.

Preparació d'aquesta declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració ha estat preparada el 18 de juny de 2020.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel mateix Idescat.

Darrera revisió de la declaració: 15 de setembre de 2021.

Observacions i dades de contacte

Comunicacions sobre requisits d'accessibilitat

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre), a través de la següent bústia de contacte.

Per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i traslladades per la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana, del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, com a Unitat Responsable d'Accessibilitat Web en l'àmbit autonòmic.

Sol·licituds d'informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d'informació accessible i queixes (article 12 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) cal accedir al tràmit Continguts accessibles al web i seguir la modalitat Sol·licitar informació accessible o fer una queixa.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Procediment d'aplicació

El procediment d'aplicació recollit a l'article 13 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, es pot iniciar al tràmit Continguts accessibles al web a través de la modalitat Reclamar una sol·licitud.

Si un cop realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta us ha estat desestimada, no esteu d'acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l'article 12.5 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, podeu iniciar una reclamació per

 • conèixer els motius de la desestimació i oposar-vos-hi
 • instar a l'adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d'acord amb la decisió adoptada
 • exposar les raons per les quals considereu que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

També podeu iniciar una reclamació si han transcorregut 20 dies hàbils sense que hàgiu obtingut cap resposta.

El compromís de l'Idescat per l'accessibilitat

L'Idescat ha construït el seu lloc web amb l'objectiu de facilitar l'accés universal a totes les persones que el consulten, independentment de les seves capacitats físiques, sensorials o intel·lectuals, així com de les característiques tècniques de l'equip utilitzat (tipus de dispositiu, programari, velocitat de connexió, condicions ambientals, etc.).

L'Idescat treballa per adaptar el seu lloc web a les recomanacions del Consorci World Wide Web (W3C) i eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació, seguint les pautes d'accessibilitat establertes a les Directrius per a l'accessibilitat del contingut web (WCAG) versió 2.1, en el nivell de conformitat AA.

L'Idescat vol oferir una eina eminentment pràctica i útil per garantir i promoure la igualtat en l'accés i la gestió de la informació disponible en línia. Amb aquesta finalitat, incorporarà a les tecnologies de la informació i la comunicació que utilitzi, de forma progressiva i d'acord amb els mitjans disponibles, els avenços i els sistemes nous que afavoreixin l'accessibilitat en la comunicació, d'acord amb la norma EN 301 549 v3.2.1 (PDF) per als productes i serveis de les tecnologies de la informació i la comunicació (llocs web, programari, aplicacions natives, documents, maquinari, etc.).