Organització

Òrgans de govern i administració de l'Idescat

Junta de Govern [+]

Òrgan de govern de l'Idescat que presideix el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda. Està integrada pel president o presidenta, cinc vocals i el secretari o secretària.

Director [+]

Nomenat o nomenada pel Govern de la Generalitat a proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda. Té la representació ordinària de l'Institut i exerceix la direcció i la coordinació de les seves activitats.

Consell Català d'Estadística [+]

Òrgan de caràcter consultiu i d'assessorament de l'Idescat. Entre les seves funcions, destaca la d'elaborar un dictamen previ no vinculant en relació amb el projecte del Pla estadístic de Catalunya i el projecte del Programa anual d'actuació estadística.

Estructura organitzativa [+]

L'Institut d'Estadística de Catalunya s'estructura, sota la dependència del director o directora, en tres sub-direccions generals, que al seu torn s'organitzen per àrees funcionals, i en un servei.