Saltar al contingut principal

Organització

Òrgans de govern i administració de l'Idescat

Junta de Govern [+]

La Junta de Govern és l'òrgan de govern col·legiat de l'Idescat i està integrada per un president o presidenta, cinc vocals i un secretari o secretària. El president de la Junta de Govern és el conseller d'Economia i Hisenda.

Director o directora [+]

El director o directora és nomenat pel Govern de la Generalitat a proposta del conseller d'Economia i Hisenda. Té la representació ordinària de l'Institut i exerceix la direcció i la coordinació de les seves activitats.

Consell Català d'Estadística [+]

El Consell Català d'Estadística és l'òrgan de caràcter consultiu i d'assessorament de l'Idescat. Entre les seves funcions, destaca la d'elaborar un dictamen previ no vinculant sobre el projecte del Pla estadístic de Catalunya i sobre el projecte del Programa anual d'actuació estadística.

Estructura organitzativa [+]

L'Idescat s'estructura, sota la dependència del director o directora, en tres subdireccions generals, que al seu torn s'organitzen en àrees funcionals i en un servei.