Saltar al contingut principal

Junta de Govern

Òrgan de govern de l'Idescat que presideix el conseller o consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya. Està integrada pels membres següents:

 • El president o presidenta de l'Idescat.
 • Cinc vocals:
  • El secretari o secretària general del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya.
  • La persona titular de la unitat directiva del departament a la qual s'adscriu l'Idescat.
  • El director o directora de l'Idescat.
  • Dos representants del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya nomenats pel seu president o presidenta.
 • El secretari o secretària, que és un sub-director o sub-directora general de l'Idescat, designat pel seu director o directora.

Correspon a la Junta de Govern aprovar la proposta d'avantprojecte de pressupost, la memòria anual i el Pla anual d'activitats, ser informat sobre els convenis de col·laboració subscrits pel director o directora de l'Idescat i, en general, les funcions que li sotmeti el president o presidenta de l'Idescat.

Per a una descripció més detallada de les funcions de la Junta de Govern, vegeu el Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Membres
President
Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda Sr. Pere Aragonès i Garcia
Vocals
Secretari general del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Sr. Albert Castellanos Maduell
Secretària d'Economia Sra. Natàlia Mas Guix
Director de l'Idescat Sr. Francesc Xavier Cuadras Morató
Representant del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya Sr. Josep Ginesta i Vicente
Representant del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya Pendent de nomenament
Secretària Sra. Mercè Perelló i Jané