Saltar al contingut principal

Junta de Govern

Òrgan de govern de l'Idescat que presideix el conseller o consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya. Està integrada pels membres següents:

 • El president o presidenta de l'Idescat.
 • Cinc vocals:
  • El secretari o secretària general del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya.
  • La persona titular de la unitat directiva del departament a la qual s'adscriu l'Idescat.
  • El director o directora de l'Idescat.
  • Dos representants del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya nomenats pel seu president o presidenta.
 • El secretari o secretària, que és un sub-director o sub-directora general de l'Idescat, designat pel seu director o directora.

Correspon a la Junta de Govern aprovar la proposta d'avantprojecte de pressupost, la memòria anual i el Pla anual d'activitats, ser informat sobre els convenis de col·laboració subscrits pel director o directora de l'Idescat i, en general, les funcions que li sotmeti el president o presidenta de l'Idescat.

Per a una descripció més detallada de les funcions de la Junta de Govern, vegeu el Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Membres
President
Conseller d'Economia i Hisenda Sr. Jaume Giró Ribas
Vocals
Secretari general del Departament d'Economia i Hisenda Sr. Jordi Cabrafiga Macias
Secretària d'Economia Sra. Maria Matilde Villarroya Martínez
Director de l'Idescat Sr. Xavier Cuadras Morató
Representant del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya Pendent de nomenament
Representant del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya Pendent de nomenament
Secretària Sra. Mercè Perelló i Jané