Saltar al contingut principal

Junta de Govern

Òrgan de govern de l'Idescat que presideix el conseller o consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya. Està integrada pels membres següents:

 • El president o presidenta de l'Idescat.
 • Cinc vocals:
  • El secretari o secretària general del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya.
  • La persona titular de la unitat directiva del departament a la qual s'adscriu l'Idescat.
  • El director o directora de l'Idescat.
  • Dos representants del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya nomenats pel seu president o presidenta.
 • El secretari o secretària, que és un sub-director o sub-directora general de l'Idescat, designat pel seu director o directora.

Correspon a la Junta de Govern aprovar la proposta d'avantprojecte de pressupost, la memòria anual i el Pla anual d'activitats, ser informat sobre els convenis de col·laboració subscrits pel director o directora de l'Idescat i, en general, les funcions que li sotmeti el president o presidenta de l'Idescat.

Per a una descripció més detallada de les funcions de la Junta de Govern, vegeu el Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Membres
President
Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda Sr. Pere Aragonès i Garcia
Vocals
Secretari general del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Sr. Albert Castellanos Maduell
Secretària d'Economia Sra. Natàlia Mas Guix
Director de l'Idescat Sr. Xavier Cuadras Morató
Representant del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya Sr. Josep Ginesta i Vicente
Representant del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya Pendent de nomenament
Secretària Sra. Mercè Perelló i Jané